Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер     16                                      15.01.2018г.                                        град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Хасковският Районен съд                                                                        наказателен състав

На осми януари                                                   през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

 

                                              Председател: Мартин Кючуков             

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1470 по описа за 2017 година

                        Производството е по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №200118-f 325891/03.10.2017г. на Заместник-Директор на ТД на НАП-гр.Пловдив, с което за нарушение на чл.38 ал.1 т.1 от Закона за счетоводството и на основание чл.74 ал.1 от Закона за счетоводството е наложил на Л.Д.П. ЕГН ********** ***, глоба в размер на 200 лева.

Недоволна от така наложеното наказание е останала жалбоподателката Л.П., поради което го обжалва в срок. НП било незаконосъобразно. От НП не ставало ясно кога точно било установено адм.нарушение. Била посочена дата на установяване на нарушението – 19.07.2017г., което било с 20 дни преди писмото, с което ТД на НАП били уведомени – 09.08.2017г. В НП бил споменат АУАН, но никъде не бил посочен неговия номер и дата. АНО бил цитирал и направено предупреждение, но нищо такова не било направено и връчвано на жалбоподателката.

Иска от съда да отмени изцяло НП.

Ответникът по жалбата – ТД на НАП - гр.Пловдив оспорват жалбата. Атакуваното НП било правилно и законосъобразно и като такова следвало да се потвърди.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

Не е спорно по делото, че „Синя Гъска“ ООД – гр.Хасково са регистрирани в Търговския регистър. Дружеството е в ликвидация. Жалбоподателката Л.Д.П. ЕГН ********** *** е ликвидатор на ООД.

Не е спорно, че „Синя Гъска“ ООД – гр.Хасково, в ликвидация, не са извършвали дейност през 2016г. Това се установява от подадената в ТД на НАП от ликвидатора годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО и подадения с нея годишен финансов отчет.

Към дата 30.06.2017г. обаче, ликвидаторът на „Синя Гъска“ ООД – гр.Хасково, в ликвидация, не е била подала в Търговския регистър за обявяване годишния  финансов отчет за 2017г./ГФО/

На 01.07.2017г. вече е било налице завършено административно нарушение.

На 05.07.2017г. ГФО на ООД-в ликвидация е бил заявен за вписване в Търговския регистър.

Тази фактическа обстановка не е спорна по делото.

При това положение е бил съставен АУАН №F325891/30.08.2017г., в присъствие на ликвидатора Л.П. и връчен лично.

Въз основа на него е издадено и атакуваното НП.

При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното :

Разпоредбата на чл.38 ал.1 т.1 от ЗСчет. предвижда, че предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва – т.1 - всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година.

Ликвидаторът на „Синя Гъска“ ООД – гр.Хасково, в ликвидация, е имала задължението до 30.06.2017г. да представи за обявяване в Търговския регистър годишния финансов отчет за 2017г.

Това не е било сторено и на 01.07.2017г., жалбоподателката вече е била в нарушение на задължението по чл.38 ал.1 т.1 от ЗСчет.

Ето защо съдът приема за установено описаното в АУАН и НП административно нарушение.

Касае се за едно строго формално нарушение - неподаване на годишния финансов отчет от предходната година – до средата на следващата за обявяване в търговския регистър. С изтичането на срока на 30.06.2017г. нарушението е довършено. На 01.07.2017г. е налице завършено административно нарушение.

За това нарушение разпоредбата на чл.74 ал.1 от ЗСчет. предвижда, че който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл.38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

 На жалбоподателката е наложена глоба в размер на 200 лв., който е минималния, предвиден в закона размер. Това е най-благоприятното по размер наказание. Няма как съда да определи наказание в по-нисък размер. Наказанието е правилно определено, по правилния санкционен текст в закона.

 Ето защо съдът намира атакуваното НП за правилно и законосъобразно и като такова ще следва да се потвърди.

                      Предвид изложеното съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №200118-f 325891/03.10.2017г. на Заместник-Директор на ТД на НАП-гр.Пловдив, с което за нарушение на чл.38 ал.1 т.1 от Закона за счетоводството и на основание чл.74 ал.1 от Закона за счетоводството е наложил на Л.Д.П. ЕГН ********** ***, глоба в размер на 200 лева.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                       Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.