Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  17                                         16.01.2018г.                             град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                             наказателен състав

На осми януари                                        през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

                                        Председател: Мартин Кючуков                   

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 1434 по описа за 2017 година.

                        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 45-0000237 от 16.11.2017 година на Началник на ОО ”АА” - град Хасково, с което за нарушение на чл.7а ал.2 предл.3 от ЗАвтП, на жалбоподателя „РС-Транспорт“ ООД – гр.Хасково, на осн.чл.96г ал.1 предл.2 от ЗАвтП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 000 лв.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателят, поради което го обжалва в срок. Същият го счита за незаконосъобразно и неправилно. Били допуснати както съществени процесуални нарушения, така и такива на материалния закон. Бил нарушен чл.40 от ЗАНН. Не била отчетена нормата на чл.28 ал.1 от ЗАНН. Бил нарушен чл.42 т.3 от ЗАНН. Била налице материална некомпетентност на органа съставил АУАН и НП. Било допуснато нарушение и на чл.42 т.5 от ЗАНН. Било накърнено правото на защита на жалбоподателя. Не било установено по безспорен начин до кога било валидно медицинското удостоверение за психологически преглед и имало ли краен срок за преминаване на преглед по надлежния ред. Бил нарушен и чл.52 ал.4 от ЗАНН. Бил нарушен и чл.57 т.5 и т.6 от ЗАНН.

Иска от съда да отмени изцяло наказателното постановление.

Ответникът по жалбата – ОО „АА” - град Хасково редовно уведомени, чрез Началника на ОО „АА“ вземат становище за неоснователност на жалбата. Атакуваното НП било правилно и законосъобразно и като такова следвало да се потвърди. Нормата на чл.28 ал.1 от ЗАНН в случая била неприложима, защото при самото психологическо изследване един от тестовете бил за далтонизъм. Същото ЮЛ винаги било представлявано от това упълномощено лице. Санкцията била по-висока по размер защото ЗАвтП бил изменен и такова било законовото предписание.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 01.11.2017г., в гр.Хасково, била извършена комплексна проверка от св.Д.П. – старши инспектор в ОО „АА“-гр.Хасково и св.В.В. *** на превозвача „РС-Транспорт“ ООД – гр.Хасково в офиса на дружеството на ул.“Македония“ №10.

Били прегледани множество документи, като двамата проверяващи констатирали, че „РС-Транспорт“ ООД – гр.Хасково притежава Лиценз на Общността №0889 за международен автомобилен превоз на товари, валиден до 31.12.2026г.

На 11.09.2017г., бил извършен международен превоз на товари, съгласно CMR /Международна товарителница/ №48887167 от 11.09.2017г., График за работата на водача и Разпечатка от картата на водач, от Б.А.Н.ЕГН **********шофьор на „РС-Транспорт“ ООД /Трудов договор №368/30.05.2017г. – в адм.преписка/, с товарен автомобил марка „ДАФ“ с рег.№Х 98 66 ВС, собственост на „РС-Транспорт“ ООД.

Била направена справка в Регистъра за психологически изследвания на водачите / в адм.преписка/ и проверяващите установили, че към 11.09.2017г. водачът Б.А.Н.не е отговарял на изискванията за психологическа годност, тъй като не е притежавал валидно удостоверение за психологическа годност.

                    Това било така, защото при провеждане на изследването за психологическа годност в началото на годината на 11.01.2017г., водачът Б.Н.не се е явил на преглед / видно от разпечатка от Регистъра – в административната преписка, приложена по делото т.1 графа 5/.

                    При тази констатация АНО е достигнал до извод за извършено административно нарушение и на 01.11.2017г. е бил издаден АУАН бл.№222120 от 01.11.2017г. в присъствие на упълномощен представител на ООД и връчен лично.       

                    Въз основа на АУАН е било издадено и атакуваното НП.

                    Тази фактическа обстановка се установява безспорно и от събраните по делото гласни доказателства – разпита на св.Д.П. и св.В.В..                       Де факто не се оспорва и в жалбата, в която се излагат най-вече правни аргументи.

                    При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

                    Съгл.чл.7а ал.2 от ЗАвтП лицензираните превозвачи и лицата, извършващи превози за собствена сметка, могат да осъществяват превоз на пътници и товари само с водачи, които отговарят на изискванията за минимална възраст, правоспособност за управление на моторни превозни средства от съответната категория и за психологическа годност, определени с наредбите по чл.7, ал.3 и чл.12б, ал. 1 от този закон и чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движението по пътищата.

                    Конкретната наредба, която определя изискванията за психологическа годност и съответните прегледи за това е Наредба № 36 от 15.05.2006г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания на Министъра на Транспорта.

                     Чл.8 ал.2 от цитираната наредба предвижда, че удостоверението за психологическа годност е валидно за срок три години от датата на неговото издаване с изключение на случаите, в които се издава след навършване на 65-годишна възраст на лицето, и на случаите по чл. 1, ал. 1, т. 2, 5, 6 и 7, в които удостоверението е валидно за срок една година.

                     Видно от Справка от Регистъра за психологически изследвания на водачите / в адм.преписка/ е, че последното такова изследване на водача Б.А.Н.е било направено на 21.01.2013г. и съответно е било издадено Удостоверение за психологическа годност 119768(0). Това удостоверение, съгласно чл.8 ал.2 от Наредбата е изтекло след 3 години, т.е в началото на 2016г.

                      Видно от Справка от Регистъра за психологически изследвания на водачите / в адм.преписка/ е, че на 11.01.2017г. е било насрочено извършеното на ново психологическо изследване на водача Б.А.Н., но същият не се е явил на преглед и съответно не е било издадено ново Удостоверение за психологическа годност.

                      На 11.09.2017г. при извършване на международния превоз на товари Боян Ников, като шофьор на „РС-Транспорт“ ООД е управлявал товарния автомобил на „РС-Транспорт“ ООД, без да притежава валидно удостоверение за психологическа годност.

                      Така е било нарушено изискването на чл.7а ал.2 предл.3 от ЗАвтП.

                       Съдът прие за установено извършването на описаното в АУАН и НП административно нарушение.

                       По-насетне – за това нарушение санкционната разпоредба на чл.96г. ал.1 от ЗАвтП предвижда, че който назначи на работа или допусне водач, който не отговаря на някое от изискванията, определени с този закон и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му, да управлява превозно средство за обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници или товари, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер 3 000 лв.

                       Твърд размер.

                       Без възможност за индивидуализация.

                       АНО правилно е определил санкционният текст и правилно е наложил предвиденото в закона наказание. Няма допуснато нарушение при избора на санкционен текст от закона и налагане на предвиденото административно наказание.

                       Няма основание за приложение на чл.28 ал.1 от ЗАНН.

                       Изискването за психологическа годност на водачите при извършване на обществен превоз на пътници и товари е разбираемо, защото водачът в тези хипотези носи много по-голяма отговорност, тъй като от неговото управление на МПС зависи живота и здравето на много хора. Освен това, в тези случаи, тази дейност се извършва професионално, ежедневно и по занятие и е нормално изискванията към тези водачи да бъдат много по-високи, включително и изискването за прегледи за психологическа годност на 3 години, от изискванията към водачите с категория В, които управляват лични автомобили, за лични цели. При международните превози на товари тези съждения важат с още по-голяма сила, в предвид по-продължителните пътувания и контакта с чужди държави и чужди държавни органи.

                       Адм.нарушение е описано ясно и разбираемо и в АУАН и в НП и не е било накърнено правото на защита на жалбоподателя. Всички елементи от състава на административното нарушение са налице в описанието. Това означава, че НП е мотивирано. Доводите в жалбата в тази насока са неоснователни.

                       Дори да се приеме, че е било допуснато някакво нарушение в АУАН, то с оглед чл.53 ал.2 от ЗАНН правилно НП е било издадено, защото съдът констатира, че безспорно се установяват както извършването на нарушението, така и самоличността на нарушителя и неговата вина.

                       Съдът счита, че не е бил нарушен чл.40 от ЗАНН, няма нарушение и на чл.42 т.3 от ЗАНН, нито има нарушение на чл.42 т.5 от ЗАНН.

                       До кога е валидно удостоверението за психологически преглед е уредено нормативно в разпоредбата на чл.8 ал.2 от Наредбата. Непосочването на това обстоятелство в АУАН или НП няма значение за точното описание на административното нарушение. Важното е, че констатацията на АНО, че към дата 11.09.2017г. при извършване на международния превоз на товари, водачът на „РС-Транспорт“ ООД-гр.Хасково е нямал валидно удостоверение за психологическа годност е вярно и точно и така на тази дата безспорно е бил нарушен чл.7а ал.2 предл.3 от ЗАвтП.

                       Съдът не констатира нарушения и чл.52 ал.4 от ЗАНН, нито на чл.57 т.5 и т.6 от ЗАНН. Споменаването на тези текстове в жалбата е сторено чисто бланкетно.

                       Наказателното постановление е правилно и законосъобразно и като такова ще следва да бъде потвърдено.

                       Предвид изложеното и на осн.чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 45-0000237 от 16.11.2017 година на Началник на ОО ”АА” - град Хасково, с което за нарушение на чл.7а ал.2 предл.3 от ЗАвтП, на жалбоподателя „РС-Транспорт“ ООД – гр.Хасково, на осн.чл.96г ал.1 предл.2 от ЗАвтП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 000 лв.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-гр.Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                        Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.