Р Е Ш Е Н И Е

 

      13/ 11.01.2018 г.           град Хасково

         

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Осми наказателен състав,

на  тринадесети декември две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                              Съдия: Гроздан Грозев

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Гроздан Грозев

АНД № 1408 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от Я.С. Я. с ЕГН **********,***,  срещу Наказателно постановление №280620 – F273816 от 06.03.2017г. издадено от заместник директора  на ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на жалбоподателя е наложена  на основание чл.74, ал.1 от ЗСч.  Административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение на състава на чл. 38, ал.1 от ЗСч. В подадената жалба се релевират оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното с нея наказателно постановление. Твърди се че при съставянето на АУАН и при издавенато на НП са допуснати съществени процесуални нарушения, които водят до отмяната на НП. Освен това се сочи, че решението на Общото събрание на ПЗК„Солидарност“  в ликвидация е приело срок на ликвидацията – 1 година до 30.03.2014г. След тази дата жалбоподателят не бил ликвидатор и нямал задължението да подава ГФО на кооперацията. Тоест не бил извършил от субективна и от обективна страна описаното в НП нарушение. В контекста на изложеното се навеждат доводи за хипотеза по чл. 28 от ЗАНН, с оглед липсата на обществена опасност и очевидната липса на умисъл, както и на липса на вреди. Моли съда да постанови решение, с което да отмени изцяло, като незаконосъобразно и неправилно, атакуваното наказателно постановление.

          В съдебно заседание пред Районен съд – Хасково, жалбоподателят редовно призовано, не се явява. Взема становище с изрична молба по делото. Иска от съда да отмени атакуваното  НП.

          Административнонаказващият орган, редовно призован, чрез упълномощения по делото представител –  юрисконсулт Тодорова, оспорва жалба и в хода по същество моли същата да бъде оставена без уважение а атакуваното с нея наказателно постановление – потвърдено, по съображения, подробно изложени и аргументирани в съдебно заседание и в писмено становище. 

Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното: Във връзка с  писмо изх. №20-00-143/18.07.2016 г. на ЦУ на НАП, получено в ТД на НАП Пловдив с вх. № 04-01-1156/19.07.2016 г., е извършена проверка от св.В. Станкова служител в НАП – Пловдив, офис Хасково на ПЗК „Солидарност" в ликвидация с оглед подаване на ГФО за 2015г.  при проверката е констатирано, че Я.С.Я., в качеството си на ликвидатор на ПЗК „Солидарност" в ликвидация - предприятие по смисъла на Закона за счетоводството и търговец по смисъла на Търговския закон, като е бил задължен, не е публикувал годишния финансов отчет /ГФО/ на дружеството за 2015г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Я. е бил длъжен да заяви за вписване и да представи за обявяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията ГФО на дружеството в законоустановения срок - до 30 юни на следващата година, т. е. до 30,06.2016 г. Така св.В. Станкова е приела, че в случая се касае за извършено нарушение от жалбоподателя, а именно на 01,07.2016 г. в гр. Хасково, Я.С.Я., в качеството си на ликвидатор на ПЗК „Солидарност" в ликвидация - предприятие по смисъла на Закона за счетоводството и търговец по смисъла на Търговския закон, като е бил задължен, не е публикувал годишния финансов отчет /ГФО/ на дружеството за 2015г. в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. При проверката е установено още, че кооперацията не е извършвала дейност през отчетния период 2015 г., видно от подадената в ТД на НАП Пловдив, офис Хасково годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО с вх. № 2600И0082369/30.03.2016. Към датата на съставяне на АУАН няма данни кооперацията да е извършвала дейност през отчетния период 2015г. На жалбоподателят е била изпратена покана за явяване и съставяна на АУАН, която не е била връчена, с отбелязване, че имота е незастроен. Така на 30.09.2016г. в НАП – Пловдив, офис Хасково в отсъствието на жалбоподателя е съставен АУАН с № F273816. В него горното нарушение е квалифицирано като такова по чл.38, ал.1, т.1 от ЗСч. Акта е връчен на жалбоподателя лично на 10.01.2017г.

          Въз основа на съставения АУАН е издадено и атакуваното наказателно постановление, в което административнонаказващият орган изцяло е възприел описаната в процесния АУАН фактическа обстановка и правна квалификация на нарушението. НП е връчено на 14.11.2017г. на жалбоподателя.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по-горе, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира показанията на свидетелите В. С., и  Т.К. относно обстоятелствата, свързани с начина на извършване на проверката и с констатациите, до които св. В. С. е достигнала в хода на  административнонаказателното производство, както и за обстоятелствата, свързани със съставяне на АУАН, като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал. Показанията на посочения свидетели се основават на техни преки и непосредствени впечатления, досежно изнесените факти, поради което съдът ги възприема като достоверни при обосноваване на фактическите си изводи.

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:     

          Съгласно разпоредбата на чл.38, ал.1, т.1 и ал.9  от ЗСч. - Чл. 38, ал. (1) Предприятията публикуват годишния финансов отчет, консолидирания финансов отчет и годишните доклади по глава седма, приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, както следва: т. 1. всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в търговския регистър, в срок до 30 юни на следващата година;

Ал.(9) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за:

 1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и

 2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.

По силата на чл.74, ал.1  от ЗСч.– Чл. 74. (1) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) Който е задължен и не публикува финансов отчет в сроковете по чл. 38, се наказва с глоба в размер от 200 до 3000 лв., а на предприятието се налага имуществена санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв. Следователно, деянието, за които е наложено на жалбоподателя административно наказание глоба  е обявено от закона за наказуемо.

        При съставяне на АУАН съдът намира, че не са допуснати нарушения на чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето му в отсъствие на представител на дружеството – жалбоподател, които съобразно актуалното виждане в съдебната практика да се квалифицират като съществени. В случая са  нарушени условията на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН, като жалбоподателят на практика не е бил поканен за съставяне на АУАН, тъй като поканата се е върнала невръчена, но съставянето на АУАН в негово отсъствие на практика не е съществено процесуално нарушение. Последствие правото на защита на жалбоподателя  в аспекта на осигуряване възможност да се запознае с неговото съдържание, да изложи обяснения или възражения по акта, е обезпечено с предявяването на съставения АУАН на по – късна дата, на която е било изпълнено и следващото действие със самостоятелно правно значение – връчване на екземпляр от него. На следващо място, следва да се отбележи, че в случая процесният акт за установяване на административно нарушение е съставен в сроковете по ЗАНН, визирани в чл. 34 от ЗАНН. Затова и съдът намира, че това не е съществено процесуално нарушение, а и такава е константната практика на ХАС.  В процесуалните срокове е съставено и атакуваното НП. В АУАН и НП подробно е описано нарушението и обстоятелствата при които е било извършено, както и датата и мястото на извършването му.

            Според настоящият състав на съда НП е издаден от некомпетентен орган видно от приетата по делото Заповед ЗМФ -166/29.02.2016г., където заместник директорите на териториалните поделения на НАП, не са упълномощени да издават НП по чл.74 от ЗСч. Тоест само на това основание НП следва да се отмени като незаконосъобразно.

            От материалноправна страна обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства по обвинението, повдигнато с АУАН, по което с наказателното постановление е ангажирана отговорността на жалбоподателя, действително, се установяват. Безспорно е, че жалбоподателят е бил назначен за ликвидатор на ПЗК „Солидарност" с.Троян , община Симеоновград в ликвидация. Това вписване е направено в Търговският регистър на 20.06.2013г. видно от представените и служебно направени справки в регистъра. Това вписване е във връзка с взето решение за прекратяване на дейността на горната кооперация и за обявяването и в ликвидация, за което първоначално е бил приет срок от една година до 30.03.2014г. Тези факти се доказват от представените от жалбоподателя и административно наказващият орган и приети по делото справки от Търговският регистър и такива които съдът служебно извърши по делото. освен това тези обстоятелства се доказват и от приетите копия на протоколната книга на кооперацията. Освен това от справките от Търговският регистър се установява и още един факт, а именно, че жалбоподателят и към момента е ликвидатор, както и че срока на ликвидация на кооперацията е бил удължен до 31.03.2017г. Всички тези вписвания са актуални и са с действие по отношение на трети лица до тяхната промяна в регистъра и до вписването на други обстоятелства.

            Затова и съдът формално приема, че жалбоподателят е имал задължението да публикува в Търговският регистър, ГФО на кооперацията за 2015г. в сроковете по ЗСч., а именно до 30.06.2016г. Като не е сторил това той на практика е осъществил състава на чл.38, ал.1 от ЗСч.

     Тук обаче следва да се отбележи, че с редакцията на чл.38 от ЗСч. от ДВ.бр.97 от 05.12.2017г. в сила от 01.01.2018г.  е приета разпоредбата на чл.38, ал.9 от ЗСч. съгласно който - Ал.(9) (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г.) Алинеи 1 – 8 не се прилагат за: т. 1. бюджетни предприятия и еднолични търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит; и

 т.2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година; такси по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за публикуване на декларацията не се дължат.

     Според съда настоящият случай е именно такъв. На първо место за да се обяви ликвидацията на една кооперация съгласно чл.40, ал.1, т.1  от ЗК – се взема решение на общото събрание . Съгласно чл.40, ал.2 от ЗК. – прекратената кооперация се  обявява в ликвидация.        Освен това съгласно чл.41, ал.1 от ЗК – при прекратяване на дейността на кооперацията, общото събрание назначава ликвидатор… и не на последно место съгласно чл.42 от ЗК - Чл. 42ал. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) Решението за прекратяване на кооперацията и за обявяването й в ликвидация се вписва в търговския регистър. Ал. (2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) Прекратяването и обявяването в ликвидация на кооперацията имат действие от момента на вписване на решението.

            Всичко това в случая е изпълнено. От горното се налага извода, че дейността на кооперацията е прекратена и че към процесният период на 2015г. тя не е извършвала дейност. Това на практика е декларирано в Търговският регистър с вписването на прекратяването и на ликвидацията на кооперацията. Това, че кооперацията не е извършвала дейност се твърди и от самият административно наказващ орган както в АУАН така и в НП. Тоест в случая според настоящият състав на съда е на лице хипотезата на чл.38, ал.9 от ЗСч., който в случая е по-благоприятен за жалбоподателя с оглед чл.3, ал.2 от ЗАНН, поради което и съдът с оглед горното намира, че следва да се приложи чл.38, ал.9 от ЗСч. до колкото е по благоприятен за жалбоподателя и на практика изключва задължението му да публикува ГФО  за кооперацията, която към процесният период не е осъществявала дейност. Ето защо и съдът намира с оглед на последната разпоредба - чл.38, ал.9 от ЗСч., че  следва НП да се отмени като се приложи по-благоприятната за жалбоподателя законова разпиредба, която е влезла в сила преди влизането в сила на НП.

                    Мотивиран така, Хасковския районен съд

 

Р Е Ш И:

 

          Отменя Наказателното постановление №280620 – F273816 от 06.03.2017г. издадено от заместник директора  на ТД на НАП, гр. Пловдив.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                             

 Съдия: /п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.