Р Е Ш Е Н И Е

  11 / 10.01.2018 година град Хасково

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Хасковският районен съд                Втори наказателен състав

на единадесети декември  две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

 

                                   Районен съдия: Даниела Николова

 

секретар:Цветелина Станчева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

АНД  № 1398 по описа за 2017 година

 

                Обжалвано е Наказателно постановление/НП/ № 2287/02.12.2013 г. на Началник група в сектор ПП към ОД на МВР -Хасково, с което на Н.В.К.  на основание чл. 175, ал.1, т.1 предл.1-во от ЗДвП е наложена глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца .

                 Недоволен от наложените наказания е останала жалбоподателят Н.В.К.  поради което обжалва наказателното постановление с оплаквания за незаконосъобразност и допуснати нарушения на материалния и процесуалния закон .Твърди, че описаното и прието за извършено  административно нарушение не е осъществено от негова страна ,като фактическата обстановка ,посочоена в АУАН не отговаряла на истината.Излага доводи и за изтекла давност на административно-наказателното обвинение. Поради изложеното иска от съда да отмени обжалваното наказателно постановление.

                   Въззиваемата страна - РПУ – Хасково редовно призовани за участие в съдебно заседание, не вземат становище по жалбата.РП-Хасково –също.

                   Съдът, като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства, приема за  установено следното:

                    На 05.11.2013 г. мл.автоконтрольор в сектор ПП-Хасково св. К.С.К. съставил на жалбоподателя Н.В.К. акт за установяване на административно нарушение № 434 /21.03.2013 г.  затова ,че на 31.10.2013г.  около 14.00 часа в с.Николово в близост до кметството управлава товарен автомобил ГАЗ 66 без регистрационна табела на собствения си товарен автомобил РВ ******* .Актът бил съставен в отсъствие на нарушителя  Н.К.  и в присъствие на двама свидетели П.П.Д. и Т.Г.Т./свидетели  по  извършване  на нарушен /,като бил предявен за подпис и   връчен  екземпляр от акта на 20.11.2013г. Въз основа на акта е издадено НП №2287  от 02.12.2013 год. на Началник група в сектор ПП към ОД на МВР-Хасково, в обстоятелствената част на което е посочена като нарушена разпоредба - чл. 140, ал.1 предл.3-то от ЗДвП-движи се с  МПС без регистрационни табели  . За това нарушение административно-наказващия орган на основание чл. 175, ал.1, т.1 предл.1-во от ЗДП е наложил на жалбоподателя административно наказание "глоба" в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца.

                    Разпитани в хода на съдебното производство, актосъставителят К.К.  и свидетелите по акта П.Д. и Т.Т.  потвърждават констатациите в акта за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено и атакуваното наказателно постановление за санкциониране на извършителя на твърдяното нарушение.

                    При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните изводи:

                    Съгласно разпоредбата на  чл. 140, ал. 1 от ЗДвП/дейставаща към момента на нарушението / по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационни номера, поставени на определените за това места. Чл. 20, ал. 1 от ППЗДвП предвижда, че на регистрираните МПС отпред и отзад се поставят табели с регистрационни номера, а ал. 4 на чл. 20 от същия правилник - че табелите с регистрационни номера отговарят на съответните изисквания на стандартизационните документи. В чл. 10 на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства, и на ремаркетата, теглени от тях, са уредени подробно изискванията за табелите с регистрационен номер.При установеното по-горе, че жалбоподателя в нарушение на нормативните изисквания е управлявал МПС,без поставена на определеното за това място регистрационна табела  следва, че е налице приложното поле на санкционната разпоредба на чл. 175, ал. 1, т. 1 от ЗДвП.

         Жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице, (срещу което е издадено атакуваното НП), в установения от закона седмодневен срок от връчване на НП и до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяното нарушение, поради което е   допустима. При съставяне на АУАН съдът намира, че са допуснати нарушения на чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето му в отсъствие на жалбоподателя. По отношение  неспазване на изискванията по чл. 40, ал. 1 от ЗАНН следва да се отбележи, че действително АУАН е съставен без за това действие със самостоятелно правно значение в хода на административнонаказателното производство да е присъствал  нарушителя К. , а що се касае до приложението на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН следва да се отбележи, че в случая не са били налице предпоставките, визирани в цитираната разпоредба за съставяне на акта в негово отсъствие. Преценката в тази насока се гради въз основа на извода, че липсват данни в конкретната хипотеза покана за съставяне на АУАН да е била въобще изпращана до жалбоподателя , за да възникне задължение,той да се яви за съставяне на акта, а при неговото неизпълнение - за процедиране по реда на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. Във връзка с този извод, за нарушение на разпоредбата на чл. 40 от ЗАНН, следва да бъде изтъкнато, че чрез цитираната норма се въвежда по императивен начин изискването за съставяне на акта в присъствие на нарушителя, а при условията на ал. 2 може да се състави в негово отсъствие, само когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта. Т.е. когато нарушителят не може да се намери или пък след покана не се яви, разпоредбата на чл. 40, ал. 2 от ЗАНН допуска актът за административно нарушение да бъде съставен и в негово отсъствие. В конкретната хипотеза такова е  наказаното  лице , което е могло и е станало известно след писмените обяснения на св.П.Д. и Янка Янчева  от 05.11.2013г. /приложени към административнонаказателната преписка /, тъй като същото е описано в обстоятелствената част, както на АУАН, така и на НП и покана е следвало да бъде адресирана до него.Допуснатото нарушение на процесуалните правила ,уредени в ЗАНН при съставяне на АУАН е съществено и основание за отмяна на НП на това основание.

                     Относно възражението на жалбоподателя за изтекла погасителна давност съдът намира следното: Административнонаказателното производство срещу жалбоподателя е започнато със съставяне на 05.11.2013  г., на Акт за установяване на административно нарушение №2287 /05.11.2013 г. за извършено  на  дата 31.10.2013г. нарушение по чл.140, ал. 1 предл.3-то  от ЗДвП. Съгласно приетото с  Тълкувателно постановление №1/27.02.2015 г. по т. д. № 1/2014 г. на ВАС – ОСС на НК на ВКС и ОСС на II - ра колегия на ВАС разпоредбата на чл. 11 от ЗАНН препраща към уредбата относно погасяване на наказателното преследване по давност в Наказателния кодекс. Следователно за процесното административно нарушение, давността следва да се съобразява с разпоредбите на чл. 80, ал.1, т.5 от НК, според която  давностният срок е  тригодишен, с оглед вида на наказанието и съобразно редакцията относима към датата на деянието изм. ДВ бр. 26 от 06.04.2010г. Следователно, абсолютният  давностен срок за нарушението  в случая  е   четири години и шест месеца, според редакцията на чл.80 и чл. 81 от НК, действащи към момента на извършване на  деянието, с оглед последвалите изменения на горецитираните разпоредби от НК. Отнесен към датата на извършването на твърдяното  нарушение – 31.10.2013г. абсолютният давностен срок  ще може да се приеме, че е  изтекъл  на 31.04.2018г., която не е настъпила, при това преди влизане в сила на наказателното постановление, явяващ се релевантният за преценката момент.  По тези съображения съдът намира, че  не са налице предпоставките на чл.81, ал.3, вр.чл.80, ал.1, т. 5 от НК за прекратяване на административнонаказателното производство, поради изтичане на предвидената в закона абсолютна давност. Изтекла обаче е относителната давност  по чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК, защото обжалваното наказателно постановление е издадено на дата 02.12.2013г., от което процесуално действие, предприето в рамките на административнонаказателното производство със значение по чл. 81, ал. 2 от НК е започнал да тече нов тригодишен давностен срок по чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК, който  към датата на връчване на наказателното постановление – 03.11.2017 г., което е следващото хронологично документирано действие в това производство   е изтекъл. Следователно, последиците от изтичане на давността за преследване са настъпили, доколкото липсват каквито и да е доказателства за предприети от наказващия орган действия за прекъсване на давността или обуславящи основание за спирането й. В резултат, обжалваното НП е необходимо да бъде отменено само на това основание, без да се обсъждат въпросите по съществото на спора,защото изтеклата давност е обстоятелство, изключващо административнонаказателната отговорност на извършителя за извършено административно нарушение.

             Водим от гореизложените мотиви, съдът

                                          Р Е Ш И:

             ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 2287/02.12.2013 г. на Началник група в сектор ПП към ОД на МВР –Хасково.

              Решението подлежи на касационно обжалване пред АС-Хасково в 14-дневен срок от съобщението .

                                                                                      Съдия:/П/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.