Р Е Ш Е Н И Е

  15/15.01.2018 година  град Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

  Хасковският районен съд Втори наказателен състав 

  на тринадесети декември  две хиляди и седемнадесета   година

  в публичното заседание в следния  състав:

 

                                                                   Районен съдия:Даниела Николова

 

   секретар Цветелина Станчева

   прокурор

   като разгледа докладваното от съдията

   АНД   1356  по описа за 2017 година

 

Обжалвано е Наказателно постановление N 1053  от 12.10.2017  г. на  Кмета на Община Хасково,с което на О.К.К. *** е наложена глоба в размер на 200 лв. на основание чл.43  ал.1 т.1 от Наредба  за поддържане и опазване на обществения ред ,чистотата и общественото имущество  на  територията на Община Хасково.

Недоволен от горепосоченото наказателно постановление е останал жалбоподателя О.К.К.   и  обжалва същото с оплаквания за незаконосъобразност. Оспорва отразена в АУАН фактическа обстановка и извършването на нарушението. Излага съображения за допуснати съществени процесуални нарушения ,поради неспазване императивните изисквания на чл.57 ал.1 т.5 и 7 от ЗАНН . Поради изложеното  иска от съда да постанови решение,с което да отмени обжалваното НП.

Ответникът по жалбата-Община Хасково,чрез процесуалния си представител  юрк.Митрев  счита обжалваното НП за правилно и законосъобразно,поради което моли същото да бъде потвърдено.

Съдът,като взе предвид събраните по делото доказателства,във връзка с твърденията на страните приема за установено от фактическа страна следното:

На 06.08.2017 год.  св.В.Б.А. и св.А.Г.А. -двамата полицейски служители при РУП-Хасково изпълнявали служебните си задължения по охрана на обществения ред,  когато били изпратени от  оперативния дежурен на РУП-Хасково в с.Мандра ,общ.Хасково по сигнал за шумна компания и силна музика .При пристигането си в селото  след полунощ   установили ,че от къща,намираща се  зад здравната служба  на селото се чувала музика ,напускаща пределита на имота.Когато отишли на място разговаряли със собственика на имота жалбоподателя О.К.К.,който   обяснил ,че празнуват рожден ден  и след отправеното му предупреждение от полицейските служители   заявил,че ще    намалят музиката .Св.А. и Г.  по указания на дежурния при РУП-Хасково  останали в село Мандра  и след около 15 минути  от имота на жалбоподателя К. отново се чувала  музика . По тази причина и св.В.А. съставил  на нарушителя  О.К.К. ***  акт за установяване на административно нарушение  1053/09.08.2017 год. за това,че  на 06.08.2017  год. около 01.20 часа в  с.Мандра в близост зад сградата на здравната къща    нарушава нощната тишина и спокойствие   на живущите  в съседство граждани ,посредством пускане на силна  музика от двора на дома си. Актът е  съставен в присъствие  на  нарушителя  ,като препис от него  му  е връчен срещу подпис.Въз основа на акта за административно нарушение  е издадено Наказателно постановление 1053  от 12.10.2017   год.на  Кмета на Община Хасково,с което  описаното в акта нарушение  е  квалифицирано като нарушение на чл.4 т.8 от  Наредба за  поддържане и опазване на обществения ред , чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково.За това нарушение  на жалбоподателя   е  наложено административно наказание  глоба в размер на 200  лв., на основание чл. 43 ал.1 т.1 от същата Наредба .

                 За установяване на фактическите положения,отразени  в акта за административно нарушение по делото бяха  събрани гласни доказателства.Разпитани в съдебното  производство  св.  В.А.  /лицето,съставило акта / и  св.А.А.     /свидетел  по акта/   обясняват ,че  лично са  констатирали  силната музика  и собственика на къщата  ,откъдето е идвала и  в този смисъл  са свидетели при установяване на неговото извършване.Съдът кредитира и показанията на св.Теньо Пешев Бойчев,който не отрича ,че при първоначалното  пристигане на полицейските служители музиката била силна.

                При така установената   фактическата обстановка съдът достига до следните изводи:         

                Съгласно разпоредбата на чл. 4, т. 8 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково за осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява се озвучаването с технически средства и вдигането на шум по улици, площади, паркове и спортни съоръжения, в жилищни и не жилищни сгради, включително храмове на религиозни общности, когато звука се чува извън сградата, за времето на цялото денонощие. Озвучаването на горепосочените места може да бъде осъществено по   повод празник или честване, след писмено разрешение от кмета на общината. /изм. с Решение 421 от 30.10.2009 г./. По силата на чл. 43, ал. 1  на цитираната наредба, на нарушителите на същата и заповедите, свързани с нея се налагат следните наказания:  т.1.- Глоба в размер на 200 лева при констатирано първо нарушение.Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено  за наказуемо.       

          Настоящият състав намира, че административнонаказателното производство е проведено  при  нарушаване на процесуалните правила ,визирани в ЗАНН, от категорията на съществените такива, даващи основание за  неговата отмяна. В конкретния случай са нарушени разпоредбите на чл. 42, т.3 и 4 и чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН, което е достатъчно основание за отмяна на процесното НП, само на това процесуално основание. За да предизвикат целените с издаването им правни последици, АУАН и наказателното постановление, следва да съдържат отнапред определена в закона минимален обем информация. Данните, фактите и обстоятелствата, които безусловно следва да съдържа АУАН и наказателното постановление са посочени в чл.42 и чл. 57, ал.1 от ЗАНН. Тези от тях, посочени в чл. 42, т.3 и 4 чл. 57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН, а именно - описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, доказателствата, които го потвърждават, както и законните разпоредби, които са били нарушени виновно, съставляват мотивите – фактическите и правни основания, от които следва постановения от административнонаказващия орган резултат. В този смисъл следва да е налице и съответствие между описаното в АУАН и НП административно нарушение и административното нарушение, визирано в съответните законови разпоредби.  В конкретния случай административнонаказателната отговорност на жалбоподателя   е ангажирана по чл.4 т.8  от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково  .  Твърдяното   нарушение, предмет на съставения АУАН и НП,според обстоятелствената част на двата акта     се е  изразило  в    нарушаване на  нощната тишина и спокойствие   на живущите  в съседство граждани ,посредством пускане на силна  музика от двора на дома .Като нарушена  е вписана разпоредбата на чл.4 т.8 от Наредбата , регламентираща  забраната за озвучаване с технически средства и  вдигането на шум в жилищни  сгради, когато звука се чува извън сградата, за времето на цялото денонощие. Част от  фактите са възпроизведени и в обстоятелствената част на издаденото въз основа на акта наказателно постановление, като наред с това  административнонаказващият орган е приел, че жалбоподателят  е извършил действия противни на добрите нрави и обществения ред ,налагайки  санкцията   по чл.43 ал.1 т.1 от Наредбата. Настоящият състав намира, че  описанието на нарушението в АУАН и НП  не   съответства на соченото основание  за ангажиране  отговорността на жалбоподателя, в резултат на което АНО не е установил вида на нарушението.Налице  е  противоречие между изложените в констативната част на АУАН и НП обстоятелства около установеното  нарушение,т.е. словесното описание на вмененото  нарушение   и  неговата цифрова квалификация  от една страна и  неговото  санкциониране   от друга страна. Деяние ,изразило се  в  извършване на  действия,  противни на добрите нрави и обществения ред  не е описано в съставения АУАН срещу жалбоподателя,каквото   обаче се съдържа в обстоятелствената част на  НП   и като такова осъществява  състава на нарушение по чл. 4, т. 1 от Наредба за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково, въвеждащо  забрана за извършване на действия, противни на добрите нрави и обществения  ред.  Даденото в АУАН и НП  различно описание на деянието е годно за заблуди дееца относно установеното деяние, а оттам и какво нарушение му е вменено да е извършил, тъй като с цитираната в двата акта за нарушена  разпоредба на чл.4 т.8 от Наредбата   е въведена забраната  за  озвучаване с технически средства и  вдигането на шум в жилищни  сгради, когато звука се чува извън сградата, за времето на цялото денонощие.  Прилагането на санкционната разпоредба на чл.43 ал.1 т.1 от Наредбата  пък е възможно ,ако са касае за нарушение,извън тези посочени в т.3 до т.6 на чл.43 ал.1 от подзаконовия акт ,а извършването на действия,противни на добрите нрави и обществения ред е нарушение на чл.4 т.1 от Наредбата и се санкционира  по чл.43 ал.1 т.3 от Наредбата. Настоящата инстанция приема, че описанието на нарушението, изложено в АУАН,  не съответства от обективна страна на даденото такова в НП. Прави впечатление, че с процесното НП за първи път в производството се въвежда елемент от обективната страна на деянието, и по-конкретно извършване на  действия ,противни на добрите нрави и обществения ред,като  чрез така въведеното ново обстоятелство се изпълва от обективна страна състав  на различно от  вмененото на санкционираното лице деяние. Понеже  защитата  на жалбоподателя  в настоящото санкционно производство  се осъществява срещу фактите, посочени в двата акта/ а  не срещу тяхната правна квалификация /  съдът прие  допуснати съществени нарушения на административно производствените правила, довели до ограничаване правото му на защита в хода на производството, протекло пред административния орган.С оглед изложеното, подадената жалба се явява основателна, а атакуваното наказателно постановление –незаконосъобразно,поради което следва да бъде отменено.

Мотивиран така,съдът

                                                  

                   Р Е Ш И :

 

 

   ОТМЕНЯ   Наказателно постановление  N 1053  от 12.10.2017  г. на  Кмета на Община Хасково.

                   Решението подлежи на касационно обжалване пред Хасковския административен  съд в 14-дневен срок от съобщението .

 

 

 

 

                                                                                 Съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.