Р Е Ш Е Н И Е

 

9                                      08.01.2018 г.                         град Хасково

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Втори наказателен състав,

на шести декември   две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                              Съдия: Даниела Николова

секретар:Цветелина Станчева

прокурор:

като рагледа докладваното от съдията

АНД № 1341 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 година

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба на  „Артескос ”АД,град Пловдив   ,чрез пълномощника адв.Б.А.   срещу Наказателно постановление Е-НП-23 от 21.09.2017  г. на Заместник министъра на  енергетиката на РБългария, с което на основание на чл. 94, ал.1 от Закона за подземните богатства/ЗПБ/  на дружеството жалбоподател  е наложено административно наказание "имуществена санкция " в размер на 50 000 лв. В подадената жалба се  навеждат  оплаквания за незаконосъобразност и необоснованост    на атакуваното с нея наказателно постановление.Навеждат се  доводи и по съществото на спора,тъй като преценени установените от контролните органи факти не водели на извод за извършено нарушение на чл.94 ал.1 от ЗПБ.Излагат се съображения и  за наличие на  маловажен  случай  по смисъла на чл.28 от ЗАНН. Иска се от  съда да постанови решение, с което да отмени атакуваното наказателно постановление.

           –Министерство на енергетиката, чрез процесуалния си представител  -П. Г.  ,която  оспорва жалбата и аргументира тезата за неоснователност на същата. Моли съда да потвърди атакуваното с нея наказателно постановление.

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          С писмо вх. Е-08-00-722/28.11.2016 г. на  Община Хасково  в Министерство на енергетиката  била препратена  жалба 94-984-1/24.10.2016 г. от жители на с.  Г. , общ. Хасково ,в която се твърдяли   нарушения  при добива на строителни материали от находище „Ч. ", разположено на територията на област Хасково . В тази връзка с   писмо изх. Е-08-00-722/08.12.2016 г. на заместник - министър на енергетиката от „Артескос" АД - концесионер на   находище „Ч. “  били  изискани паспортите от извършените през 2016 г. пробивно - взривни работи .С писмо вх. Е-26-А-3/04.01.2017 г. от страна на  „Артескос" АД били  представени копия  от паспорт за пробивно - взривни работи 01/2016 г. и копие от паспорт за пробивно - взривни работи 02/2016 г. на обект „Ч. ".Видно от паспорт за пробивно - взривни работи 01/2016 г. на обект „Ч. " на 14.07.2016 г., взривяването на скалния масив се  е извършило  чрез сондажна мрежа, разположена в 3 реда с общ брой 42 сондажи със средна дълбочина 33,3 метра  за взривяването са употребени 10 500 кг. взривни вещества.   На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 92 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и Заповед Е-РД-23-33/20.02.2017 г. на Министъра на енергетиката на 23.02.2017 г. била  извършена извънредна проверка на място от св.Л.Х.Е. и св.Х.Д.  К. - и двамата на длъжност " главен инспектор"  в отдел „Контрол" на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол" към Министерство на енергетиката и в присъствието на Н. П. Д.  - ръководител кариерна дейност на фирма „Артескос" АД, гр. Пловдив. Констатирано  било от проверяващите ,че на  обект в момента на проверката не се извършва добив на подземни богатства -латитоандезити. Видно от представените преди проверката документи през 2016 г. били  извършени два броя взривявания за осигуряване на ритмичен добив от находището. Представените паспорти от проведените взривни работи на находище „Ч. ", а именно паспорти за взривяване 1 и 2 били  изготвени от инж. Г. К.  от фирма „Галдив" ЕООД, гр. Велико Търново, който бил и  ръководител „Пробивно - взривни работи" /ПВР/.В представените паспорти за ПВР, според които е извършено взривяването било  предвидено и изпълнено общото количество взривно вещество да бъде 10 400 кг. за всяко от взривяванията. В цялостния  работен проект за добив и първична преработка на латитоандезити от находище „Ч. "  било  залегнало изискването при извършване на пробивно - взривни работи за добив от находището да не бъдат използвани повече от 3 400 кг. взривни вещества при едно взривяване. Съгласно писмо изх. Е-26-А-338/12.02.2016 г. на заместник - министър на енергетиката, на основание чл. 82 от Закона за подземните богатства, годишния работен проект за добив и преработка в находище „Ч. " за 2016 г. е съгласуван с изричното указание: „да бъдат спазвани основните технически и технологични решения за добив и първична преработка, залегнали в цялостния проект за разработка на находището". При тези констатации проверяващите органи  достигнали до извод ,че  добивът на подземни богатства - строителни материали - латитоандезити, осъществен от „Артескос" АД   на 14.07.2016 г., чрез извършване на пробивно - взривни работи, при които е извършено взривяване с 10 500 кг. взривни вещества  надвишава допустимия за едно взривяване размер от 3400 кг. взривно вещество и  представлява нарушение на утвърдения с цялостния работен проект за добив и преработка и годишния работен проект за добив и първична преработка от находище „Ч. " за 2016 г. ред за промишлено усвояване на запасите на подземни богатства, за първичната им преработка, както и мерките за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда. Поради това и  с писмо изх. Е-26-А-175/08.03.2017 г. от Министерство на енергетиката до „Артескос" АД  била  отправена покана за явяване за съставяне и връчване на акт за установяване на административно нарушение на 21.03.2017 г., която видно от обратната разписка е получена на 10.03.2017 г.На посочените в поканата дата  не се е явил представител на  дружеството, поради което за извършеното нарушение е съставен в отсъствие на нарушителя АУАН 11/21.03.2017 г. от  св.Л.Е.Х..На 22.03.2017 г. в Министерство на енергетиката се е явил адв. Никола Кирилов Аргиров, упълномощен от изпълнителния директор на „Артескос" АД, с нотариално заверено пълномощно , с право да представлява и подписва дружеството ,на който   бил  връчен съставения АУАН и  изготвен приемо-предавателен протокол от 22.03.2017 г.В самия акт от упълномощеното лице е вписано, че приема акта по пълномощие и евентуални възражения по него ще бъдат направени в законовия тридневен срок. В законоустановения срок по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН от страна на  дружеството -жалбоподател  е постъпило възражение с вх. Е-26-А-186/27.03.2017 год . от изпълнителния директор на „Артескос" АД се излагат твърдения, че не е налице административно нарушение.Въз основа на акта за административно нарушение и за  описаното  в него нарушение е издадено Наказателно постановление Е-НП-23/21.09.2017г.на заместник –министър на   енергетиката.  Нарушението е квалифицирано като такова   по  чл. 77 във връзка с чл. 87, ал. 1 и ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 88, т. 4 от ЗПБ  ,за което  на основание чл.94 ал.1   от същия закон  на „Артескос ”АД   е наложено  административно наказание “ имуществена санкция      в размер на 50 000   лв.

                  Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните в хода на съдебното следствие писмени доказателства,приложени към  както и показанията на разпитаните свидетели Л.Е. и Х.К., които са логически последователни, кореспондиращи помежду си и с останалите събрани по делото писмени доказателства.

 При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните изводи:

       При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които да налагат отмяна на последното. Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН,  не са допуснати нарушения на чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето му в отсъствие на представляващ дружеството -жалбоподател и  впоследствие връчването  на екземпляр от акта на упълномощено от дружеството лице ,по който начин  е осигурена възможност да се запознае с неговото съдържание, както и да направи възражения по него.Съставянето на АУАН в присъствието само на един свидетел, макар и в нарушение на чл.42 т.7 от ЗАНН  не е категорията на  съществените такива, нарушаващи правото на защита на жалбоподателя . АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити по чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН, в т.ч. време и място на извършване на нарушението,  обстоятелства при които е извършено и констатирано. Налице е  описание на нарушението със съответните релевантни съставомерни признаци, както и   правна квалификация, съответстваща на това фактическо описание.  На следващо място, АУАН и обжалваното наказателно постановление са издадени от оправомощено длъжностно лице, съответно от компетентен орган, както се установява от представените като писмени доказателства Заповед № Е-РД-16-220/15.02.2017 г. и Заповед № Е-РД-16-446/06.06.2017 г.  и двете  на министъра на енергетиката   на Република България в кръга на неговите правомощия, спазена е формата и редът за издаването му, а по съдържанието си отговаря на изискванията на чл. 57 от ЗАНН, установяващ изискуемите реквизити.

Имуществената отговорност на "Артескос „АД е  ангажирана за това, че в качеството му на титуляр по договор за концесия за добив на подземни богатства-латитоандезити  от находище "Ч.  ", сключен на 04.05.2001 г., обект на концесията, е извършило пробивно-взривни работи, чрез подизпълнител, в находище  „Ч. ", обл. Хасково, е извършено взривяване с 10 500 кг. взривни вещества, надвишаващо  допустимия за едно взривяване размер от 3400 кг. взривно вещество  в нарушение на утвърдения   цялостен  работен проект за разработване на находище "Ч.  " и съгласувания  годишен  работен проект за добив и първична обработка за 2016 г. ред за усвояване на запасите на подземни богатства, първичната им преработка, както и мерките за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда. Деянието, установено на 14.07.2016 г., е квалифицирано като нарушение по чл. 77, във вр. с чл. 87, ал. 1 и ал. 2, т. 2 вр. чл. 88, т. 4 ЗПБ, поради което на основание чл. 94, ал. 1 ЗПБ е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв.

Факта на извършеното взривяване   на 14.06.2017г. е безспорно доказан от   представения паспорт за ПВР № 01/2016 г. на обект - кариера „Ч. ",съгласно който  за взриването  са употребени 10 500 кг. взривни вещества, без такива параметри да са  заложени в съгласувания с МЕ  цялостен работен проект/предвиждащ използване на 3400 кг. взривно вещество за едно взривяване/, както и с  параметрите, които самият той е предложил в годишния работен проект за добив и първична преработка за 2016 г. /използване на 8925 кг. взривно вещество за едно взривяване/.Това е така,защото  в цялостния работен проект за добив и първична преработка на латитоандезити от находище „Ч. " е залегнало изискването при извършване на пробивно - взривни работи за добив от находището да не бъдат използвани повече от 3 400 кг. взривни вещества при едно взривяване. В Годишния работен проект за добив и първична преработка на латитоандезити от находище „Ч. " за 2016 г. е предвидено при извършване на пробивно - взривни работи при едно взрияване да бъде използвано 8925 кг. взривно вещество .Съгласно писмо изх. № Е-26-А-338/12.02.2016 г. на заместник - министър на енергетиката, на основание чл. 82 от Закона за подземните богатства, годишния работен проект за добив и преработка в находище „Ч. " за 2016 г. е съгласуван с изричното указание: „да бъдат спазвани основните технически и технологични решения за добив и първична преработка, залегнали в цялостния проект за разработка на находището".Следователно, описаната в АУАН и наказателното постановление фактическа обстановка е установена безпротиворечиво в хода на проведеното съдебно следствие и уличава жалбоподателя в неизпълнение на задължението му по чл. 77, във вр. с чл. 87, ал. 1 и ал. 2, т. 2 вр. чл. 88, т. 4 ЗПБ. Фактическото описание на деянието, съдържа съставомерните признаци на отговорността по чл. 94, ал. 1 ЗПБ, поради което удовлетворява изискването за съдържание на актовете по чл. 42, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН.

Разпоредбата на чл. 77 ЗПБ въвежда задължение за субектите, осъществяващи дейности по проучване и ползване на подземните богатства да ги опазват, чрез рационалното им използване. Във връзка с посоченото задължение е въведено изискване за спазването на утвърдения с работните проекти ред за усвояване на запасите на подземните богатства - чл. 87, ал. 1 и ал. 2, т. 2, вр. 88, т. 4 ЗПБ, като отклонения от тях не се допускат, ако не са утвърдени по надлежния ред. Следователно, изискването за спазване на утвърдения с работните проекти ред е задължителен не само за реален добив на подземни богатства, а и при тяхното проучване, като част от операциите по разработване на находището. Ето защо извършваните на 14.07.2016 г. пробивно - взривни работи в находище „Ч. " като част от технологичния процес на добив на подземни богатства - строителни материали - латитоандезити, по смисъла на т. 4 от параграф 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за подземните богатства  е следвало да отговарят на от утвърдения работен проект,понеже  чл. 88, т. 4 вр. чл. 87, ал. 1 ЗПБ забранява тяхното търсене без да е налице утвърден от МЕ.В тази връзка съдът счита наведените  в жалбата възражения са неоснователни, тъй като  е налице съгласуван цялостен работен проект за добив и първична преработка за находище „Ч. ", в който е отразена определена технология на добив и конкретни параметри от 3400 кг. за едно взривяване. В случай, че дружеството –жалбоподател ,в качеството си на  концесионер  е считал, че е необходимо изменение на цялостния работен проект с цел отразяване на развитието на добива от находището в период от 15 години /от съгласуването на цялостния проект през 2001 г. до 2016 г./,той  е  следвало  да актуализира цялостния работен проект и да предложи актуализацията за съгласуване в Министерство на енергетиката по реда на чл. 82 и сл. от ЗПБ, както и на чл. 13 и сл. от Наредба за изискванията към обхвата и съдържанието на работните проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична преработка на подземните богатства, за ликвидация и/или консервация на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното съгласуване. Дружеството –жалбоподател  не само не предложил изменение на цялостния работен проект в частта относно извършването на взривни работи ,но и  не се е съобразил при изготвянето на годишния работен проект за добив и първична преработка за 2016 г. със заложените параметри в цялостния работен проект. С оглед изложеното съдът прие  доказаност на нарушението и субекта на административнонаказателната отговорност, поради което деянието е съставомерно от обективна страна.

Правилно административнонаказващият орган е приложил и санкционната норма на чл. 94, ал. 1 ЗПБ, която предвижда налагане на имуществена санкция от 50 000 до 500 000 лв. на всеки, който не изпълнява задълженията по опазване на земните недра чрез рационално използване на подземните богатства по чл. 77 ЗПБ. И доколкото в настоящия случай, на дружеството е наложена имуществена санкция в минимален размер от 50 000  лв., то същата не подлежи на изменение съгласно критериите по чл. 27 от ЗАНН.

Неоснователно е възражението за приложение на чл. 28 от ЗАНН, доколкото деянието не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от този вид. Изискванията на закона за спазване на утвърдените с работните проекти ред за усвояване на запасите са гаранция за опазването на земните недра чрез рационалното им използване и в съответствието с целите на ЗПБ за защита обществените интереси във връзка с опазване на подземните богатства на страната и предотвратяване неблагоприятните последици, които могат да настъпят вследствие неправилното им експлоатиране. Доколкото извършването на  пробивно - взривни работи е  част от процеса на добив на подземни богатства , включващо всички дейности, провеждани в концесионната площ, неспазеното от жалбоподателя изискване за осъществяване на дейността под контрола на концедента - МЕ, чрез съгласуване на работните проекти води до извода, че извършеното от дружеството нарушение не представлява "маловажен случай", поради което не са налице материалноправните предпоставки за прилагане на чл. 28 от ЗАНН. Отделно от това в жалбата от жители на с.  Г. , в резултат, на която е извършена проверката на място, се твърди, че вследствие дейността на каменната кариера по стените на къщите, оградите и други постройки са образувани пукнатини със значителни размери и дълбочина, което води до нанасяне на сериозни щети на имуществото . В писмо вх. Е-92-00-827/08.11.2016 г. на директор на РИОСВ - Хасково, с което към Министерство на енергетиката е препратена жалбата от жители на с.  Г. , изрично се посочва, че от страна на РИОСВ - Хасково е извършена проверка по компетентност на 31.10.2016 г., при която не са констатирани нарушения и замърсявания на компоненти и фактори на околната среда, но реално има увреждания на собствеността на жители от с.  Г. .С тези  мотиви и приемайки  обжалваното НП  за законосъобразно ,то  следва да бъде потвърдено.

                   Мотивиран така, съдът

                                                                  Р Е Ш И:

 

                  ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № Е-НП-23 от 21.09.2017  г. на Заместник министъра на  енергетиката на РБългария.

                  Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                     Съдия: /П/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.