Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

        26/25.01.2018 година  град Хасково

 

                  В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

Хасковският районен съд

на  петнадесети януари  двехиляди и осемнадесета   година

в публичното заседание в следния  състав:

                                                          Районен съдия : Даниела Николова

                                                                            

секретар : Диляна Славова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

АНД  № 1238  по описа за  2017 година

 

             Обжалвано е Наказателно постановление/НП/ 17-1253-000947/28.09.2017  год. на ВПД Началник  сектор ПП към ОД на МВР-Хасково,с което на  Й.С.Г. *** са  наложени наказания  глоба от 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12  месеца на основание чл.174 ал.1 т.2  от ЗДвП и глоба от 10 лв. на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП.

Недоволен от   наложените    наказания по чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП   е останал жалбоподателят Й.С.Г.    ,поради което   обжалва НП в тази му част  ,с оплаквания за незаконосъобразност и  неправилност . По начало не оспорва ,че е извършил вмененото му административно  нарушение,но заради допустимата техническа грешка на уреда,установил концентрацията на алкохол ,счита че нарушението попада в хипотезата на т.1 на чл.174 ал.1 от ЗДвП. По тези  съображения  моли  наказателно постановление да бъде изменено ,като  се намали размера на наложените наказания и се преквалифицира нарушението по чл.174 ал.1 т.1 от ЗДвП .

                 Ответникът по жалбата не изпраща представител и не взема становище по жалбата.                      

                    Съдът,като прецени събраните по делото доказателства  поотделно и в тяхната взаимна връзка,намира за установено следното:

              На  07.08.2017 год.        свид.А.К.А. и К.З.К.  и двамата на длъжност „мл. автоконтрольори“ в Сектор "ПП" при ОД на МВР - Хасково изпълнявали служебните си задължения . Около 01.03 часа на посочената дата в гр.Хасково  спрели за проверка лек автомобил марка Фолксваген Шаран ", с рег. № ****, движещ се по бул.“Васил Левски“ до механа „Извора“ в посока гр.Димитровград и управляван от жалбоподателя Й.С.Г. . В хода на проверката  жалбоподателят бил изпробван  за употреба на алкохол с помощта на техническо средство Алкотест Дрегер7510 АRВА0065 ,което   отчело 0.87 промила  в издишания от водача въздух,както и не носи  свидетелство за управление на МПС и контролен талон към него  .За  констатираните нарушения на ЗДвП  на същата дата , в негово присъствие  св.А.А.  съставил на жалбоподателя Й.С.Г.   Акт за установяване на административно нарушение серия Д  №8789  , който жалбоподателят подписал лично, а в графата за обяснения и възражения по акта не вписал  такива. На същата дата  07.08.2017г. му бил  връчен срещу разписка  препис от АУАН и талон за медицинско изследване №0418112 ,който жалбоподателят  подписал,но не се явил  в уреченото време   в медицинското заведение, за да даде кръв за алкохолна проба  Възражения срещу съставения акт не са постъпили и допълнително в рамките на законоустановения срок.Въз основа на акта е издадено НП 17-1253-000947   от 28.09.2017   год. на ВПДНачалник   сектор ПП към ОД на МВР-Хасково.Описаните    по-горе  нарушения са   квалифицирани  от административно-наказващия орган  като нарушение  на чл.5 ал.3 т.1  от ЗДвП,за което  на жалбоподателя  са наложени  съответно    глоба от  1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП и нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП ,за което на основание чл.183 ал.1 т.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 10 лв.

        В хода на съдебното производство  се установи  фактическата обстановка, описана в акта за установяване на административно нарушение  и издаденото въз основа на него наказателно постановление. Разпитани в хода на съдебното следствие  в качеството им на свидетели по делото, актосъставителя А.А. и св. К.К.    и двамата    мл.автоконтрольори  в сектор ПП към ОД на МВР-Хасково, потвърдиха констатациите в акта за установяване на административно нарушение.От събраните в хода на съдебното следствие писмени доказателства се установява ,че жалбоподателят Й.Г. работи по трудов договор в "Хагер Транспорт България " ООД, Граф Игнатиево    на длъжност "Шофьор товарен автомобил  ".

  При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните изводи:Жалбата   е  подадена от надлежно легитимирано лице, (срещу което е издадено атакуваното НП), в установения от закона седмодневен срок от връчване на НП и  до надлежния съд, по местоизвършване на твърдяното нарушение,поради  което е   допустима.При издаване на АУАН и НП не са допуснати нарушения  на процесуалните правила и по конкретно на разпоредбите на чл.40-42 и чл.57 от ЗАНН.Не са допуснати нарушения и на чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето в присъствие, предявяването и връчването на акта за установяване на административно нарушение лично на жалбоподателя. На същия е осигурена възможност да се запознае с неговото съдържание, както и да направи възражения по него. Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН, досежно необходимите реквизити. Нарушението е описано словесно по  начин, така, че да бъде обезпечена възможността нарушителят да узнае за какво точно нарушение е привличен към административнонаказателна отговорност и да е в състояние да организира правото си на защита в пълен предоставен от закона обем. Действително, установено е, че на посочените в АУАН и наказателното постановление дата и място жалбоподателят  управлявал лек автомобил след употреба на алкохол с отчетена чрез техническо средство концентрация на алкохол в кръвта 0.87 на хиляда, което е отразено като фактическа констатация  и в  двата административни акта.За да се  приеме, че жалбоподателят  е осъществил състава на нарушението по чл. 174 ал.1 т.2 от ЗДвП , като е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта от 0.8 до 1.2 на хиляда и конкретно 0.87  на хиляда е необходимо наличието на алкохол в кръвта  да е установено  по“ надлежния ред“ . Няма  съмнение , че надлежният ред за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта в релевантното количество от над 0.8 до 1.2 на хиляда, достатъчно за съставомерност по текста на чл. 174, ал. 1 т.2 от ЗДвП , е този по действащата към момента на нарушението  Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, издадена от Министъра на здравеопазването, Министъра на вътрешните работи и Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 63 от 17.07.2001 г., изм. и доп., бр. 23 от 17.03.2006 г. Факт е , че  отчетените  стойностни параметри на наличния алкохол в кръвта /0.87 на хиляда/  е установена  с анализатор на алкохолното съдържание в кръвта,за който в обстоятелствената част и  на  АУАН и  на НП е отразено ,че е  тип Алкотест Дрегер 7510 с фабр.№ ARDN 0065  ,чиято  техническата изправност  принципно не е   поставена под съмнение от страна на  жалбоподателя  .По делото е установено и не се оспорва, че използваното техническо средство е преминало изискуемия последващ технически преглед /списък с рег.№ 3286р-22476 от 10.05.2017 г. - и е било годно да отчете съдържанието на концентрация на алкохол в  издишания въздух при извършената на жалбоподателя проверка. Спори се за това, че при издаване на наказателното постановление наказващият орган не е съобразил нормативноустановената възможна допустима грешка и съответно  не е приспаднал от показания резултат допустимото отклонение при грешно отчитане на уреда. Несъмнено техническото средство, с което е бил тестван жалбоподателят - "Алкотест 7510 Дрегер" с фабр.№ ARDN 0065  , представлява измервателно средство /авализатор на алкохол в дъха/, подлежащо на метрологичен контрол, съгласно  раздел ХХХVII от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол Наредбата/.Съгласно предписаното от разпоредбата на  чл. 1, ал. 3 от Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства техническите средства, с които се извършва проверка за употреба на алкохол от водачите на моторни превозни средства, се определят със заповед от министъра на вътрешните работи, след като бъдат одобрени по реда на Закона за измерванията. От своя страна разпоредбите на  чл. 28 и чл. 29 от Закона за измерванията (ЗИ - обн. - ДВ, бр. 46 от 2002 г.) и  Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн. - ДВ, бр. 98 от 2003 г.). регламентират  средствата за измерване, предназначени за определяне концентрацията на етилов алкохол. По аргумент от разпоредбите на чл. 774 и чл. 781 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол   е допустима техническа грешка в измервателната способност на дрегера. Отчитайки, според чл. 781, т.2 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, максимално допустимата грешка на тези технически средства, която е от +,- 8% / 0,87 промила х 8% = 0,069 промила/ окончателната стойност на резултата би била 0,801 промила или 0.8 промила/087 промила - 0.069 промила/. В случая по делото липсват данни относно установената действителна грешка на конкретното средство за измерване при последващата проверка на 10.05.2017 г., извършена преди датата на вземането на процесната проба,но  дори и да приемем като относима към казуса допустимата максимална стойност от 8%, то при измерена стойност 0,87 ‰ реалната такава би била 0,8 ‰. ,която  разлика  не би оказала влияние относно  изводите за  приетата от АНО  квалификация на нарушението  по т.2 на чл.174 ал.1 от ЗДвП и  индивидуализация на наложените наказания, които в случая са законодателно регламентирани в точно определен  размер на глобата и лишаването от право да управлява МПС.     

 

                  В хода на съдебното производство безспорно се установи, че констатираното  в АУАН нарушение е консумирано виновно от лицето, посочено като нарушител, който извод кореспондира и с показанията на разпитаните свидетели по акта . Жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна фактическия състав на нарушението по чл. 174, ал.1 т.2 от ЗДвП. В съответствие с материалния закон извършеното нарушение е квалифицирано  като  такова по чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП, норма  забраняваща управлението на ППС  под въздействието   на алкохол .Правилно административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е реализирана за  виновно неизпълнение на административноправни задължения, на основание чл.174 ал.1 т.2 от ЗДвП -/според редакцията ,действаща към момента на извършване на нарушението /предвиждаща  наказание    лишаване от право  да управлява МПС  за срок  от 12 месеца  и глоба от 1000   лв.Горното налага   НП  в обжалваната му част  досежно наказанията по чл.174 ал.1 т.2 от ЗДВП да бъде потвърдено.В останалата част НП не е обжалвано и е влязло в законна сила.

                 Мотивиран така,съдът

                                                                         Р  Е  Ш   И  :

 

           ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление 17-1253-000947/28.09.2017  год. на ВПД Началник  сектор ПП към ОД на МВР-Хасково в частта на наложените  на  Й.С.Г. ***  наказания  глоба от 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12  месеца на основание чл.174 ал.1 т.2  от ЗДвП.

                    Решението подлежи на  касационно обжалване пред АС-Хасково в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                                  Съдия:/п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.