Р Е Ш Е Н И Е

 

  21                                    17.01.2018 г.                         град Хасково

     

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Втори  наказателен състав,

на двадесети декември  двехиляди и седемнадесетта година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                               Съдия: Даниела Николова

 

секретар:Цветелина Станчева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

АНД 1152 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г.

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

          Образувано е по жалба от А.Д.П. срещу Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, Серия К 1100620, издаден от ОД на МВР - Хасково, с който на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 5 от ЗДвП на жалбоподателя   е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност и неправилност  на издадения електронен фиш, поради допуснати  нарушения на материалния и процесуалния закон.Иска се  отмяна на електронния фиш в каквато насока се моли съда да постанови съдебния акт.

           Издателят на електронния фиш - ОД на МВР – Хасково, редовно призован, не изпраща представител по делото и не представят становище по жалбата.

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 8 ЗДвП, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          На 20.12.2015 год. в 09.33  часа, било установено и заснето с автоматизирано техническо средство 597 движение на лек автомобил марка "***********”, с регистрационен номер *********** със скорост от 108  км./ч. – над разрешената за движение от 60  км. ч. ,въведена пътен знак В26 в  извъннаселено място и е посочено отклонение  от 48   км/ч. Въз основа на заснемането бил издаден електронен фиш, в който като нарушител е вписано името на А.Д.П.    , като собственик, на чието име е регистрирано горепосоченото моторно превозно средство.

          Видно от представената Справка в централна база КАТ, по регистрационен номер, се установява, че автомобилът с посочения по – горе регистрационен номер е лек по своя вид и същият е регистриран на името на А.Д.П. .

          Въз основа на тези констатации е издаден процесния електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство. В описателната част на електронния фиш е вписано движение с установена скорост от 108 км./ч. – превишаване с 48  км/ч. За дата и час на нарушението са вписани показанията на техническото средство, което видно от приложения Протокол от проверка 7-52-15/04.12.2015 г. техническото средство - Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение – TFR-1M е преминало проверка , а за място на нарушението-ПП  1-5,км.287+705 разклон Астика  в посока гр.Димитровград.

           Изложената  фактическа обстановка е  установена от представените по делото писмени доказателства. По отношение на приложения снимков материал от заснет клип   6966 с техническо средство радар 597 съображения ще бъдат изложени по – долу в изложението на правните изводи. На това място следва  да бъде отразено принципното законово положение, че снимковият материал, съгласно чл. 189, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, като изготвено с техническо средство и система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и като такова бе приобщено по делото.

             При така установените факти съдът намира от правна страна следното:            

             Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата при избиране скоростта на движение на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава определените стойности на скоростта в km/h, които за пътно превозно средство от Категория Б за населеното място е 50 км. ч., извън населено място – 90 км. ч., а по автомагистрала – 130 км. ч., а според ал. 2 когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак. По силата на чл. 182, ал.2 т. 5 от ЗДвП, в редакцията й относима към датата на извършване на деянието и издаване на ел.фиш ( ДВ, бр. 10 от 2011 г.)  за превишаване на разрешената скорост  в   населено място от 41 km/h  до 50 km/h  е предвидена   глоба  200 лв.Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

             В  конкретният случай е безспорно, че процесното нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП е заснето с АТС тип мобилна система . Няма спор, че според чл.189, ал.4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с с автоматизирано техническо средство или система, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работа. В конкретния случай, съставеният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство формално отговаря на изискванията на чл. 189, ал. 4 от Закона за движението по пътищата, установяваща вида на данните, които следва да бъдат вписани в него и съответства на утвърдения със Заповед Iз – 305 от 04.02.2011 г. на Министъра на вътрешните работи образец.

             С измененията на Закона за движение по пътищата и в частност на разпоредбите на  чл.165,ал.2,т.8 и ал.3 и  на чл.189,ал.4 и ал.8,обнародвани в ДВ бр.19 от 2015г.,в сила от 22.05.2015г. и приемането на  Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. за условията  и реда за използване на АТС и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, процедурата по  установяване и заснемане на нарушения  ,чрез използване на мобилни технически средства за видеоконтрол  е регламентирана  с ясни и конкретни  правила. Посочените законодателни  промени  целят  да  удовлетворят изискванията ,поставени в Тълкувателно решение 1 от 26.02.2014г. на ОС на ВАС,като се   гарантира от едната страна  правото на контролните органи да използват АТСС  при  установяване на този вид нарушения , а от друга  да се обезпечат  правата на гражданите да бъдат  осведомени и информарани  за реда и начина на използване на тези технически  средства.В тази връзка следва да се отбележи, че обозначаването на мястото на нарушението при издаването на електронния фиш при нарушения, установени и заснети с мобилно техническо средство, само чрез използването на GPS система и приетото географско обозначение за местоположението (северна ширина и източна дължина в градуси) не е достатъчно за  неговото локализиране.Затова и по мнение на настоящия състав на съда  при съдебния  контрол  на  издадения ЕФ  ще подлежи на преценка  спазването на разписаните  в горепосочената   Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР правила , към която препаща ЗДвП в чл.189 ал.8 ,чието нарушаване   ще има за  последица   незаконосъобрасност на издадения  ЕФ,заради  допуснати  пороци  при измерването на скоростта и регистрирането на нарушението  от АТТС.

              На първо място в  обжалвания  ЕФ     е посочено като  място на извършване  на нарушението-ПП  1-5,км.287+705 разклон Астика  в посока гр.Димитровград. . Следва да се отбележи, че електронният фиш не се ползва с доказателствена стойност относно възприетите в него фактически положения. Обратното освен, че не е предвидено изрично в закона, би противоречало на основните принципи за равенство на страните в процеса и на разпределение на доказателствената тежест, отчитайки факта, че електронният фиш всъщност се явява и предмета  на обжалване , чиято законосъобразност и доказаност са в обхвата на преценката на съда по същество – арг. чл. 189, ал. 10 и 11 от ЗДвП. С оглед на това принципно положение, следва и друго такова, а именно, че в тежест на издателя на електронния фиш е да бъдат установени по недвусмислен начин всички белези и признаци от обективна страна на нарушението, чрез предвидените доказателствени средства. Такова  по делото се явява  приложения  снимков материал- клип 6966/20.12.2015г.,  и изготвената  снимка  на знак Е -24 , според  изискванияна на  чл.7, ал.2 и чл.10 ал.3 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР.Следователно   спазени са    изискванията  за обозначаване на участъка на пътя ,на който е бил осъществен контрола чрез мобилното техническо средство чрез поставяне на съответния пътен знак ,както и за оповестяването на контрола на интернет страницата на МВР,видно от приложената към АНП  разпечатка.От друга страна  съставен е и задължителният в случаите на ползване на мобилна АТСС, протокол по чл.10, ал.1 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015г. на МВР,който също е доказателство за  мястото и времето на извършване на нарушението, на това с какво АТСС е заснето, посоката на движение, ограниченията на скоростта, автомобила на който е поставено мобилното АТСС, поставен ли е или не знак Е-24 и останалите  изисквания по  наредбата. В случая приложения по административнонаказателната преписка  протокол по чл. 10, ал.1 от Наредба 8121з-532 от 12.05.2015 г. на МВР  е попълнен изцяло и е налице яснота относно способа за въвеждане на ограничението на скоростта от 60 км/ч., визирано в ел. фиш, като е посочено в цитирания протокол, че важи  правилото  за ограничението при подбора на скоростта при движение в извън населено място – 60 км.ч. ,въведено с пътен знак В26.От приложения по делото клип № 6966, се установява, че МПС, управлявано от жалбоподателя  се е движело срещу патрулния автомобил, в който е била разположена мобилната система за контрол в посока  град Димитровград  ,отразена  като посока на контролиране на МПС и в съставения по-горе протокол.При това положение съдът намира ,че производството за административно наказателна отговорност чрез издаването на електронен фиш се е развило при спазване на установените процесуални правила.

               От друга страна  преценката на наказващия орган досежно установената скорост на движение на процесния лек автомобил се явява обоснована, като в хода на съдебното производство от  издателят на електронния фиш - ОД на МВР Хасково са представили протокол от  проверка 7-52-15/04.12.2015 год.на БИМ на използваното в случая техническо средство за измерване и в този смисъл  е доказано, че то е било годно и към датата на установяване на нарушението отговаря на метрологичните изисквания, а  ползваната мобилна система за видеоконтрол е от одобрен тип, с оглед ангажираните писмени доказателства в тази насока.

                С разпоредбите на чл. 189, ал. 4 -  11 от ЗДвП се въведе възможност за установяване на административни нарушения и ангажиране на административнонаказателна отговорност по опростена процедура, която се основава на автоматизирани технически средства. Текстът на разпоредбата на чл. 189, ал. 4, изр. 1 от ЗДвП, който гласи, че при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител, се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение, не следва да се тълкува като абсолютна забрана за присъствие на горепосочените субекти, а означава, че установяването на нарушението се извършва автоматизирано - без участието на контролен орган и нарушител, като тяхното присъствие не е необходимо и при издаването на самия електронен фиш. Тази опростена процедура е изключение от общото правило на  чл. 40, ал. 1 от ЗАНН, който изисква да се състави акт от оправомощено за това лице и в присъствието на нарушителя /макар за последното да са налице и изключения при определени хипотези, предвидени в ЗАНН/. Непосредствено след извеждане в ал. 1 на чл. 189 на принципа, че актът се съставя от контролен орган, в ал. 4 е дадено изключението от правилото, а именно случаите, при които съответен писмен акт се съставя, без за това да се изисква присъствието нито на нарушител, нито на контролен орган, като са разписани и обстоятелствата, когато това е допустимо и законосъобразно. В същия смисъл - на изключение от правилото по чл. 40, ал. 1 от ЗАНН - е и разпоредбата на чл. 39, ал. 4 от ЗАНН.

          Следващият съществен момент се явява този, касаещ авторството на деянието. В тази насока в съответната ОД на МВР се съдържа информация и в този смисъл при издаване на електронния фиш е било известно лицето – собственик на управляваното МПС. В тази насока е и приложената по преписката справка от база данни – КАТ –Хасково  за установяване на това обстоятелство.В случая въпросът за субекта на административната отговорност за извършеното нарушение, с оглед характера на това нарушение и обстоятелствата около неговото констатиране е разрешен с разпоредбата на чл. 188, ал. 1 ЗДвП и собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, са тези, които отговарят за извършеното такова, а собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство. С разпоредбата на  чл. 189, ал. 5 от ЗДвП законодателят е въвел законова презумция, че при неподаването на писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш от собственика, същият се смята за извършител на констатираното с електронния фиш нарушение. Именно предвид въпросната презумция за административно-наказващия орган не съществува задължение да издирва лицето, управлявало засечения с техническо средство лек автомобил. При положение, че в конкретния случай не е подадена такава писмена декларация в законоустановения срок,е ангажирана отговорността на  собственикът на лекия автомобил.

         По тези съображения  по същество съдът намира, че жалбоподателя  ,  управлявайки горният автомобил е извършил нарушение на ЗДвП, като се е движел със скорост по-висока от въведеното ограничение от 60 км/ч. в извън населеното място. На практика правилно е ангажирана административнонаказателната  и  отговорност по чл.182 ал.2,т.5 от ЗДвП. Законосъобразен е и размерът на наложената санкция,тъй като за превишаване на скоростта от 41до 50  км. час законът /чл.182,ал.2,т.5  от Закона за движение по пътищата/ предвижда   санкция в абсолютен размер,каквато е и наложената с ЕФ.

         Изложеното налага като краен извода за неоснователност на подадената жалба. Атакуваният с нея електронен фиш е законосъобразно издаден, с оглед на което същият ще следва да бъде потвърден.

          Мотивиран така, съдът

 

                                                            Р Е Ш И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, Серия К 1100620 издаден от ОД на МВР - Хасково, с който на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 5 от ЗДвП на А.Д.П. ***     е наложено административно наказание – „Глоба” в размер на 200 лева за извършено нарушение по чл. 21, ал. 2 от ЗДвП.

           Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                               Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.