Р Е Ш Е Н И Е

 

              8                                     04.01.2018 г.                         град Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Втори  наказателен състав,

на четвърти декември  две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                               Съдия: Даниела Николова

 

секретар:Цветелина Станчева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

АНД 1024  по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г.

 

          Производството е по реда на чл. 59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказанията.

           Образувано е по жалба от „Виолена спорт ” ЕООД, град Хасково,  представлявано от управителя  Т.М.И. срещу Наказателно постановление К-0045903 от 28.06.2017г.на член на КЗП,оправомощен със Заповед 1011 от 14.11.2016 г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите , с което , на дружеството - жалбоподател на основание чл. 225в,вр.чл.181н ал.4 от ЗЗП са  наложени  четири имуществени санкции общо в размер на 2000 лв. ,както следва:  по  т. 1 - 500 лева на основание чл. 204 вр. с чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗЗП;по т. 2 - 500 лева на основание чл. 204 вр. чл. 47, ал. 1,  т. 12 от ЗЗП;по т. 3 - 500 лева на основание чл.181н ал.2,вр. ал.1   от ЗЗП и по т. 4 - 500 лева на основание чл.181н ал.4 от ЗЗП. В подадената жалба се релевират оплаквания за  незаконосъобразност на атакуваното с нея наказателно постановление и допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Твърди се, че описаните  нарушения не били извършени от страна на дружеството ,което не се занимавало с продажба на електронни изделия . Моли се съда да постанови решение, с което да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление.     

          Ответникът по жалбата  КЗП-София  редовно призован, не изпраща представител и не взема   становище по жалбата .

          Жалбата е подадена в законоустановения срок, срещу подлежащ на обжалване акт, от лице, легитимирано да атакува наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

          ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление, намира за установено следното:

          По повод постъпил в КЗП сигнал с вх. Ц-03-2964/03.04.2017г. експерти от Дирекция „Защита на потребителите при продажби от разстояние" /ЗППР/  към Комисията за защита на потребителите гр.София извършили  проверка на страницата: http://zendmag.com. Проверката била извършена на 10.04.2017г. в КЗП, гр. София, пл. Славейков 4А, ет. 4, ст. 411, на сайт: http://zendmag.com  от св.П.К.К. ,заемащ  длъжност мл. експерт в Дирекция  „ЗППР“ в КЗП - София,като резултатите от нея били обективирани в  констативен протокол К-0172911/10.04.2017г. По време на проверката интернет сайта бил отворен и се установило, че същият дава възможност за сключване на договор за продажба от разстояние ,като дружеството  Виолена  - спорт " ЕООД предоставя стоки за закупуване чрез сключване на договори за продажби от разстояние с потребителите по смисъла на гл. IV, раздел I от ЗЗП.

При отваряне на горепосочения сайт на началната страница в горната част били  налични пет секции: „Търсене", „Моят Профил", „Желани Продукти", „Кошница" и „Плащане". По-надолу били  налични тринадесет секции по категории продукти и „Начало", която препраща към началната страница. По- надолу  били  налични следните секции: „Нови продукти" и „Препоръчани", в които са налични нови стоки, както и секции: „Бюлетин", чрез която потребителя може да запише сайта и „Следете ни", където били  налични електронни връзки към социални мрежи. В най- долната част на страницата били  налични четири секции: „Намерете ни", „Обслужване", „Други" и „Моят профил". В „Намерете ни" била  посочена локация гр. София, както и телефон и имейл за връзка. В „Обслужване" били  налични 5 подсекции: „Контакт с нас", където имало посочен  телефон за връзка, работно време и форма за връзка с търговеца, „Рекламации", при натискане на която се отваряла форма озаглавена: „Връщане на продукта", „Карта на сайта", където били  налични подсекции: „За нас", където била  налична информация за името на търговеца, „Информация за доставката", където е налична информация за условията на плащане, доставката и датата, на която търговецът се задължава да достави стоката, както и срокът за упражняване на правото на отказ; „Партньорска програма", „Желани продукти". В секция „Други" били  налични пет подсекции: „Производители", „Ваучери", „Желани Продукти", „Партньорска Програма" и „Специални Предложения". В секция „Моят профил" били  налични 5 подсекции - „Моят Профил", „История на поръчките", „Желани продукти", „Бюлетин" и „Контакт с нас", чрез които потребителят може да управлява личния си профил създаден на страницата.

В хода на проверката било  извършено добавяне на случайно избрана стока в кошницата и са следвани всички стъпки до последния етап на финализиране. Установено е, че в процеса на поръчване търговецът предоставя информация на потребителя относно: основните характеристики на стоката и естеството й, нейната цена, и възможност за определяне цената на доставката. При натискане на бутона „Плащане" излизат секции: „Детайли за плащане", където е налична информация за адреса на потребителя, на който ще бъде доставена стоката, „Детайли за доставката", където е налична информация за адреса на потребителя, където ще бъде доставена стоката, „Метод на доставка", където е посочена цената за доставка, „Метод на плащане", където е налична информация за метода на плащане, възможност за въвеждане на купон, на код за ваучер и бутон „Продължи". Преди да е възможно потребителя да продължи с поръчката, следвало  да се съгласи с „Правила и Условия", което препраща към електронна връзка, която съдържа единствено текст: „Terms and Conditions". Като се натисне бутонът „Продължи" излиза информация относно: основните характеристики на стоката, нейната цена, цената на доставката и сумирани двете заедно и бутон „Потвърди".Информацията, предмет на проверката била  свалена от св.К. на хартиен носител,като   контролния орган на КЗП стигнал до извод,че  че преди потребителя да бъде обвързан от договор за продажба от разстояние, търговецът не му е предоставил по ясен и категоричен начин информация относно:1.условията и начина за упражняване на правото на отказ в нарушение на чл. 47, ал. 1,т. 8 от ЗЗП;2.Напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, с което нарушава чл. 47, ал. 1, т. 12 от ЗЗП;3.Търговецът не е предоставил на интернет страницата информация на потребителите относно органите за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхватна дейност попада, с което нарушава чл. 181 н, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗЗП и 4. Търговецът не е предоставил на интернет страницата информация страницата си електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове, която да е лесно достъпна за потребителите, с което нарушава чл. 181 н, ал. 4 от ЗЗП.До управителя на дружеството „Виолена-спорт“ЕООД,гр.Хасково била изпратена покана изх.Ц-03-2964/18.04.2017г. да се яви на 25.04.2017г. в КЗП-София за съставяне на АУАН , получена на 25.04.2017г.В отсъствие на   представляващия по закон дружеството – жалбоподател  и в присъствието на св.Г.П. и Р.Т. ,св.П.К.     съставил Акт за установяване на административно нарушение К-0045903/25.04.2017 г. за нарушения  по чл. 47 ал.1 т.8 ,чл.47 ал.1 т.12 ,чл.181н ал.2,вр.ал.1 и чл.181н ал.4 от Закона за защита на потребителите. Препис от АУАН бил връчен на законния представител на „Виолена-спорт“ЕООД   на 17.05.2017г., който  подписал АУАН, а в съответната графа по същество не били вписани обяснения и възражения, а единствено изявление, че е запознат с правото да подаде възражения.

          При издаване на наказателното постановление, административно - наказващият орган е възприел изцяло фактическите констатации, описани в акта за установяване на административно нарушение и наложил процесните четири  имуществена санкция.

          В хода на съдебното следствие от електронен път в базата данни няма формация  за дружеството „Виолена-спорт“ЕООД,гр.Хасково.

          Изложената фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели. Съдът кредитира показанията на свидетеля П.К.  относно обстоятелствата, изложени в АУАН за начина на извършване на  проверката  и за констатациите, до които са стигнали,  както и тези, свързани с процедурата по съставяне на акта за установяване на административно нарушение като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал. Всъщност относно възприетите и в акта за установяване на административно нарушение, и в издаденото въз основа на него наказателно постановление фактически положения не се и възразява от страна на упълномощения процесуален представител, а оплакванията касаят  дадената юридическа оценка на тези факти.

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

          Съгласно разпоредбата на чл. 47 ал.1 от ЗЗП  преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин следната информация:според  т.8 когато потребителят има право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване съгласно чл. 52, ал. 1 и 2; търговецът е длъжен да предостави на потребителя и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение 6;а  според т.12- напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.В разпоредбата на чл. 181н ал.1 от ЗЗП е предвидено ,че  търговците предоставят на потребителите информация за органите за АРС, в чийто обхват на дейност попадат, и за органите за АРС, към които са поели ангажимент да участват или са длъжни да използват. Информацията включва адреса на интернет страницата на съответните органи за АРС,а според ал.2 на същия текст  информацията по ал. 1 се предоставя по ясен, разбираем и леснодостъпен начин на интернет страницата на търговеца, когато има такава, и когато е приложимо, в общите условия на договора за продажба или в договора за предоставяне на услуги, предлагани от търговеца.В ал.4 на чл.181н от ЗЗП е уредено,че  търговците, които сключват договори за онлайн продажби или услуги, както и местата за онлайн търговия, установени в рамките на Европейския съюз, поставят на интернет страниците си електронна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС), която е леснодостъпна за потребителите.По силата на  чл. 204 от ЗЗП за неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация на потребител по чл. 47, ал. 1 – 3, 5 – 7, чл. 48 и 49 на физическите лица се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лв. за всеки отделен случай.По силата на чл. 225в от ЗЗП  за неизпълнение на задължението за предоставяне на информация на потребител по чл. 181н на физическите лица се налага глоба от 200 до 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция в размер от 500 до 1500 лв. за всеки отделен случай.Следователно, деянията , за които са  наложени имуществени санкции на дружеството - жалбоподател са  обявени от закона за наказуеми.

           При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които налагат отмяна на санкционния акт на процесуално основание.При  съставяне на  акта за установяване на административно нарушение  не са допуснати нарушения на чл. 40 от ЗАНН, във връзка със съставянето му в отсъствие на представляващия дружеството-жалбоподател и  впоследствие връчването  на екземпляр от акта,по който начин  е осигурена възможност да се запознае с неговото съдържание, както и да направи възражения по него. Доводите на жалбоподателя за допуснато процесуално нарушение, което да може да се квалифицира като съществено, са състоятелни. Според настоящия състав на съда на практика в обстоятелствените части на АУАН и издаденото въз основа на него НП  липсва описание на всяко от четирите  нарушения и то дори с възможно най-общите им признаци. Подобен начин на описание  - с преразказване на цялата информация, съдържаща се в проверявания сайт и свалена на хартиен носител от актосъставителя по никакъв начин не съответства на законовите изисквания, посочени в  чл.42 т.4 и чл. 57, ал.1, т.5 пр.1 от ЗАНН и които разпоредби се отнасят за всяко от извършените нарушения. Обстоятелствената  част  и на двата административни акта съдържа  само и единствено изцяло дословно възпроизвеждане на информацията в сайта , съответно за които в диспозитивната  част на НП  са наложени четири  отделни наказания, означени, като точки  1,2,3 и 4 . По този начин изобщо не става ясно за нарушителя с оглед възможността му да разбере какви конкретни нарушения е извършил, доколкото липсва описание на законово установените признаци от обективна страна на всяко от нарушенията, за които е  привлечен да отговаря . Нарушителят безусловно следва да бъде информиран не само кой законов текст е нарушил, но и състава на кое административно нарушение е осъществил на първо място с описание на фактическата му страна. Съставът на санкционната норма определя кръга на релевантните факти, които следва да бъдат установени и непосочването им, както в случая, нарушава правото на защита на жалбоподателя. Тези нарушения се задълбочават и от обстоятелството, че в  АУАН и НП  е посочено ,че в хода на проверката  е извършено добавяне на случайно избрана стока в кошницата ,при което    не става  ясно  дали описаното действие    има характеристиката на договор от разстояние по см. на чл. 45 от ЗЗП и съответно поражда ли някакви правни последици за евентуалните съконтрагенти. По този начин също не става ясна волята на АНО досежно съществени реквизити, обуславящи обосноваността и законосъобразността на НП.

                  Спорен и  е  основния въпрос по делото, а именно този свързан с  авторството на  описаните в процесния АУАН и издаденото наказателно постановление четири  нарушения.Административно-наказателната отговорност на дружеството –жалбоподател е ангажирана  за неизпълнение на задължението за предоставяне на уредена в ЗЗП информация на потребител ,в случаите на сключвани  договори от разстояние за онлайн продажби или услуги . Принципно в  тежест на административно-наказващия орган е да докаже  всеки от предвидените в диспозицията на  правните  норми  признаци на нарушенията , в т. ч и неговото авторство. Тоест органа следва по категоричен и безпротиворечив начин да установи наличието на съставомерно деяние,извършено от определен нарушител, а не само вероятност такова да е налице.С оглед обективния и безвиновен характер на ангажираната отговорност на ЕООД   за неизпълнение на задължения към държавата не следва съдът да се позовава в мотивите си на личния характер на административно-наказателната отговорност и на недоказаност на елемента вина. Действително, с оглед обективния характер на отговорността на ЮЛ   установяването по несъмнен начин на обстоятелството, че  именно санкционираното  дружество  е предоставяло  стоки за закупуване чрез сключване на договори за продажби от разстояние с потребителите по смисъла на гл. IV, раздел I от ЗЗП  би могло да се свърже със съдържащата се   информация за наименованието  и ЕИК на дружеството ,обективирана на самия  сайт: http://zendmag.com . Този  логически извод  в разглеждания случай обаче с оглед и на останалите обстоятелства не е единствено възможния.От   показанията  на разпитания  свидетел П.К.  се установи, че  извод за авторството на констатираните  нарушения  актосъставителят е направил въз основа на наличната информация на самата интернет страница  за наименованието и  ЕИК   на дружеството „Виолена-спорт“ЕООД , поради което  не е счел за нужно  да  поиска съответно такава  информация от хостинг компанията, поддържаща този сайт.От приобщеното към доказателствения материал по делото писмо на управителя на „Нова хост „ЕООД  в е видно ,че в базата данни, съхранявани от хостинг компанията ,като  администратор на сайта: http://zendmag.com  не е налична никаква информация  за  дружеството „Виолена-спорт“ЕООД ,гр.Хасково  . Същевременно не се установява с нито едно доказателствено средство санкционирания търговец  да е имал каквато и да било връзка с предлаганите на  сайт: http://zendmag.com  стоки  за закупуване чрез сключване на  договор от разстояние  . Именно с оглед на тези правнозначими факти следва да се приеме, че съдържащата се на сайта информация за наименование и ЕИК на дружеството  не е равнозначно на осъществени от него административни нарушения . Доказателства, които да подлагат на съмнение възприетия от съда извод   не са събрани   в хода на настоящото съдебно производство, като по делото липсват убедителни доказателства, въз основа на които да се установи, че именно дружеството –жалбоподател  е автор на извършените  нарушения. При това положение, настоящият  състав намира,че по делото не са ангажирани категорични и безпротиворечиви доказателства, въз основа на които да е възможно да се приеме, че от страна на „Виолена-спорт“ЕООД е осъществен състава на всяко от вменените четири административни  нарушения , обуславящо  незаконосъобразност на НП и съставляващо основание за цялостната му  отмяна. 

                   Мотивиран така, съдът

 

 

                                 Р Е Ш И:

 

 

          ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-0045903 от 28.06.2017г.на член  на Комисията за защита на потребителите,гр.София.

          Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Хасково в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                        Съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.