П Р О Т О К О Л

 

30.01.2018 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        X-ти Наказателен състав

На тридесети януари                                                             две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                               Съдебни заседатели:                                      

                                                                  

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор: Мая Кьосева

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 97 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 09.33 часа, се явиха:

******************************************************

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение, сключено между страните, не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия Н.А.Т. - прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И : № 18

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявани от прокурор Мая Кьосева и адв. М.Ф. ***, защитник на подсъдимия Н.А.Т., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.А.Т.***********, с постоянен, настоящ адрес ***, с ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 16.11.2017г. в гр. Хасково, държал акцизни стоки без бандерол, а именно: 500 броя кутии цигари с марка "Fargo" с надпис „DUTY FREE" на стойност 3 750 лева, 410 броя кутии цигари с марка "CALYPSO SENSATION" с надпис „DUTY FREE" на стойност 3 075 лева и 1 брой кутия с цигари марка "Gold Mount" на стойност 7,50 лева, всички на обща стойност 6 832,50 лева /шест хиляди осемстотин тридесет и два лева и петдесет стотинки/, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 28, ал. 1 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия: „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове." и чл. 2, т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове: "На облагане с акциз подлежат: т. 2 - „тютюневите изделия" и чл. 99, ал. 2, т. 4 от Закон за акцизите и данъчните складове „Забранява се държането, пренасянето, превозването, предлагането и продажбата на  тютюневи изделия с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE", като случаят не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1 от Наказателния кодекс, поради което и на основание чл. 234, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и от НК, МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода" за срок от 5 (пет) месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода" за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 234, ал. 3 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъплението - 500 броя кутии цигари с марка "Fargo" с надпис ''DUTY FREE'', 410 броя кутии цигари с марка "CALYPSO SENSATION" с надпис „DUTY FREE" и 1 брой кутия с цигари марка "Gold Mount‘‘, на съхранение в ОД на МВР гр. Хасково, които ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА Н.А.Т., с ЕГН: **********,***, да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените разноски на досъдебното производство в размер 172,65 лв. /стоседемдесет и два лева и шестдесет и пет стотинки/ за дактилоскопна и съдебно - оценителна експертиза, а в полза на РС – Хасково – сумата в размер на по 5.00 лева – държавна такса при всеки случай на служебно издаване на изпълнителен лист по делото.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 97/2018 г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Н.А.Т., с ЕГН: **********,***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Да се отмени мярката за неотклонение, с оглед така одобреното споразумение и наложеното с него условно наказание.

АДВ. Ф. – Да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ – Предоставям на съда.

Съдът, като взе предвид, че в днешно съдебно заседание бе постигнато и одобреното споразумение, с което подсъдимият бе признат за виновен в извършване на престъплението, за което е привлечен към отговорност от една страна, а от друга - отчете вида на наложените с него наказания и приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК по отношение наказанието „лишаване от свобода“, намира че взетата по отношение на същия мярка за неотклонение на досъдебното производство „Подписка” следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :     

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Н.А.Т., с ЕГН: **********,***, мярка за неотклонение „Подписка” по Досъдебно производство № 206/2017 г. по описа на ОД на МВР гр. Хасково.

Определението в частта относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Хасково в 7-дневен срок от днес по реда на Глава 22 от НПК.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение, да се уведоми Началника на РУ на МВР - Хасково, за сведение и изпълнение.

Заседанието приключи в 09.50 часа.

Протоколът се изготви на 30.01.2018 г.

                                                                                 

 

 

 

Председател: /п/ не се чете

 

Секретар: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.