П Р О Т О К О Л

 

25.01.2018 година                                                      гр. Хасково

Хасковски районен съд                                             X-ти Наказателен състав

На двадесет и пети януари                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                              Съдебни заседатели:                                      

                                                                  

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Емилия Генова

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 86 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 13,00 часа, се явиха:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение, сключено между страните, не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия Ш.М.М. - прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И : № 14

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявани от прокурор Е.Г. и адв. И.Ж. от АК гр. Смолян, защитник на подсъдимия Ш.М.М., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Ш.М.М.  ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН за това, че на 19.01.2018г. в гр. Хасково управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка Фолксваген, модел „Голф с per. *****, с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно - 1,26 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство - алкотест Дрегер 7510 с фабричен № ARDN 0091 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т.1и ал. 2 от НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода за срок от 3 /три/ месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода за срок от 3 /три/ години.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 86/2018г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Ш.М.М., ЕГН ********** ***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Да се отмени мярката за неотклонение, с оглед така одобреното споразумение и наложеното с него условно наказание.

АДВ. Ж. – Да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ – Предоставям на съда.

Съдът, като взе предвид, че в днешно съдебно заседание бе постигнато и одобреното споразумение, с което подсъдимият бе признат за виновен в извършване на престъплението, за което е привлечен към отговорност от една страна, а от друга - отчете вида на наложените с него наказания и приложението на разпоредбата на чл. 66, ал.1 от НК по отношение наказанието „лишаване от свобода“, намира че взетата по отношение на същия мярка за неотклонение на бързото производство „Подписка” следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :     

ОТМЕНЯ взетата по отношение на Ш.М.М., ЕГН ********** ***, мярка за неотклонение „Подписка” по Бързо производство № 85/2018г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

Определението в частта относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Хасково в 7-дневен срок от днес по реда на Глава 22 от НПК.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение, да се уведоми Началника на РУ на МВР - Хасково, за сведение и изпълнение.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

Протоколът се изготви на 25.01.2018г.

                                                                                  Председател: /п/ не се чете

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.