П Р О Т О К О Л

 

18.01.2018 година                                                      гр. Хасково

Хасковски районен съд                                             X-ти Наказателен състав

На осемнадесети януари                                            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                              Съдебни заседатели:                                      

 

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Мая Кьосева

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 35 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 13,37 часа, се явиха:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Съдът, като взе предвид, че всяко от депозираните споразумения, сключени между страните, не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК конкретното за всеки подсъдим следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимите А.Г.Х. и Н.Д.Х. - прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И : № 9

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатите споразумения между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявани от прокурор М. К., съответно с адв. Д.С. ***, защитник на подсъдимия А.Г.Х. и с адв. В.Г. ***, защитник на подсъдимия Н.Д.Х., по силата на които:

               ПРИЗНАВА подсъдимия А.Г.Х. – ЕГН ********** ***, чрез събаряне на земята и нанасяне на удари с крака, причинил на М. П. П., ЕГН ********** от гр. Хасково, средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение в движението на лявата ръка, дължащо се на счупване на раменната кост - престъпление по чл. 129, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 129, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК МУ НАЛАГА наказание „Пробация”, със следните пробационни мерки:

               „Задължителна регистрация по настоящия му адрес” - за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;

               „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” - за срок от 8 /осем/ месеца.

               ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимият А.Г.Х., ЕГН ********** *** полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените на досъдебното производство разноски по назначената съдебномедицинска експертиза в размер на 79,20 лева /седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/, а в полза на РС гр. Хасково - сумата в размер на по 5.00 лева – държавна такса при всеки случай на служебно издаване на изпълнителен лист по делото.

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Д.Х. - ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН за това, че на 11.03.2017г. в гр. Хасково в съучастие като съизвършител с А.Г.Х., ЕГН: ********** ***, чрез събаряне на земята и нанасяне на удари с крака, причинил на М. П. П., ЕГН ********** от гр. Хасково, средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение в движението на лявата ръка, дължащо се на счупване на раменната кост - престъпление по чл. 129, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 129, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. чл. 55, ал. 1, т. 2, б. „б” от НК МУ НАЛАГА наказание „Пробация”, със следните пробационни мерки:

               „Задължителна регистрация по настоящия му адрес” - за срок от 8 /осем/ месеца, с периодичност 2 /два/ пъти седмично;

               „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” - за срок от 8 /осем/ месеца.

               ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимият Н.Д.Х., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените на досъдебното производство разноски по назначената съдебномедицинска експертиза в размер на 79,20 лева /седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/, а в полза на РС гр. Хасково - сумата в размер на по 5.00 лева – държавна такса при всеки случай на служебно издаване на изпълнителен лист по делото.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 35/2018г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимите А.Г.Х., ЕГН ********** *** и Н.Д.Х., ЕГН ********** ***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК на пострадалия М. П. П., ЕГН: ********** от гр. Хасково да се съобщи за одобреното споразумение, като УКАЗВА на същия възможността да предяви граждански иск за неимуществените вреди пред гражданския съд.

ПРОКУРОР – Да се отмени мярката за неотклонение, с оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание.

АДВ. С. – Да се отмени мярката за неотклонение, взета по отношение на подзащитния ми Х..

ПОДСЪДИМ А. Х. – Предоставям на съда.

АДВ. Г. - Да се отмени мярката за неотклонение, взета по отношение на подзащитния ми Х..

ПОДСЪДИМ Н. Х. – Предоставям на съда.

         Съдът, като взе предвид, че в днешно съдебно заседание бяха постигнати и одобрени споразумения, с които подсъдимите А.Г.Х., ЕГН ********** *** и Н.Д.Х., ЕГН ********** *** бяха признати за виновни в извършване на престъплението, за което са привлечени към наказателна отговорност от една страна, а от друга - отчете вида на наложените наказания на всеки от тях, различни от наказание „лишаване от свобода”, намира, че взетата по отношение на същите мярка за неотклонение на досъдебно производство производство „Подписка” следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :     

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия А.Г.Х., ЕГН ********** ***, мярка за неотклонение „Подписка” по Досъдебно производство производство № 302/2017г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Н.Д.Х., ЕГН ********** ***, мярка за неотклонение „Подписка” по Досъдебно производство производство № 302/2017г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

Определението в частта относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Хасково в 7-дневен срок от днес по реда на Глава 22 от НПК.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение, да се уведоми Началника на РУ на МВР - Хасково, за сведение и изпълнение.

Заседанието приключи в 14,00ч.

Протоколът се изготви на 18.01.2018г.

Секретар: /п/ не се чете                                                                               Председател:  /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.