О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

  42/       29.01.2018 год.гр.Хасково

 

Хасковският Районен съд           Втори наказателен  състав

на двадесет и девети януари  през две хиляди и осемнадесета  година

в закритото  заседание  в  следния състав:

 

                                                              Съдия: Даниела Николова

 

като разгледа  докладваното от съдията

ЧНД 66 по описа за 2018г. 

 

             Производството е по реда на чл.244 ал.5 от НПК.

             С Постановление от 18.12 .2017г. на прокурор в РП-Хасково на основание чл.244 ал.1 т.2 от  НПК е спряно досъдебно производство 1083/2017г. по описа на РУП-Хасково, водено срещу неизвестен извършител, за престъпление по  чл.194 ал.1 от НК.

             Недоволен от постановлението за спиране на наказателното производство е останал жалбоподателят, като  излага  оплаквания,че  се касае до повреждане и унищожаване  на вещи,находящи се в имота му . Моли атакуваното постановление на прокурора да бъде отменено и делото върнато с указания за повдигане на обвинение по чл.216 ал.1 от НК.

              Жалбата е подадена на 10.01.2018г., а препис от обжалваното постановление е връчено на пострадалото лице на 05.01.2018г., поради което се явява подадена в законовия 7-дневен срок, предвиден в разпоредбата на чл.244 ал.5 от НПК. Жалбата е подадена от лице, имащо качеството "пострадал", поради което се явява  допустима. Преценена по същество същата е основателна.

             Досъдебно производство 1083/2017г. по описа на РУП-Хасково е образувано на 10.10.2017год. и водено срещу неизвестен извършител, за това че  към 23.07.2017 г. в местността „Къш чешма“ в землището на  гр.Хасково   отнел чужди движими вещи-10 бр.метални платна на стойност 510 лв.  от владението на Т.К. ***  без негово съгласие  с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл.194 ал.1 от НК. В хода на производството са разпитани като свидетели пострадалият Т.К.К.  и свидетелите А. С.  О.,В. Ж. И.,В. М. К.,М. А. К.,М. М. Р. и полицейския служител Д. Б. К . След извършване на горните процесуално следствени действия водещия разследването е изпратил материалите на прокурора с мнение наказателното производство да бъде спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК, тъй като извършителя на престъплението не бил установен. С постановление от 18.12.2017г. на прокурор от РП-Хасково наказателното производство е спряно до разкриване на извършителя на престъплението. Прокурорът е приел, че на етапа, на който се намира развитието на досъдебното производство е налице основанието за спиране по чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК, тъй като извършителят на престъплението не е разкрит. Последното означава, че не са събрани доказателства за извършителя на престъплението и той е неизвестен. Хипотезата е различна от тази, при която извършителят на престъплението е известен, но същият не е установен /не е установена самоличността му/ или не е издирен, не е установено местоживеенето му, при което положение не би било налице основанието за спиране по чл. 244, ал. 1, т. 2 НПК. В обжалваното постановление   изобщо не е направен анализ на събраните в хода на воденото разследване  доказателства, като същото според съда се явява немотивирано.         Съгласно разпоредбата на чл. 199, ал. 1 от Наказателно – процесуалния кодекс досъдебното, в производство прокурорът и разследващите органи се произнасят с постановления, а според ал. 2 на цитираната норма всяко постановление съдържа: данни за времето и мястото на издаването му, за органа, който го издава, за делото, по което се издава; мотиви; диспозитив и подпис на органа, който го издава. Тоест изискването за мотиви се отнася, дори с още по – голяма сила, и за актовете на прокурора, с които се прекратява или спира наказателното производство и които подлежат на съдебен контрол за законосъобразност.

          В конкретния случай, след като в своя акт прокурорът е посочил, че престъплението за което се води досъдебното производство е по чл. 194  ал. 1 НК,  въпреки събраните  писмени и гласни доказателства не е изложили никаква  фактическа обстановка, която да допринесе за изясняване, а всъщност дори за извличане по някакъв начин на фактически твърдения за който и да е от обективните признаци от състава на престъплението, за което се води разследването, а всъщност и за каквото и да друго деяние, за да може да се отговори на последващия въпрос за неговия извършител. Въпреки това обаче, с едно изречение и съвсем бланкетно, представителят на държавното обвинение е приел, че от проведените до момента действия, извършителят на деянието не бил разкрит, т.е. очевидно счита, че все пак има някакво деяние. В конкретната хипотеза обаче, при липса на практика на изложение на каквато и да е фактическа обстановка /изложената такава може да бъде само начало на такова фактическо изложение или част от него, каквото всъщност се дължи при постановяване на определен акт/, да се приеме от прокурора, че е налице деяние, но без да се посочва в какво точно се изразява, изисква от съда да вземе определено отношение. А то  е в насока, че по този начин се е стигнало до абсолютна невъзможност по пътя на съдебния контрол да бъде даден отговор за правилността на изводите на прокурора дори по отношение на изначалния въпрос за наличието на деяние, съставомерността на деянието и неговата квалификация, а след това и за установеността на обективните му признаци, сред които се явяват предметът на престъпление и механизмът на неговото осъществяване, доколкото този за разкриване на неговия извършител се явява последващ.

          На следващо място, конкретно във връзка с основанието мотивирало у прокурора извод за спиране на наказателното производство – фактът, че извършителят е останал неразкрит, следва да се отбележи, че изложеното по – горе важи в още по – голяма степен. Липсват каквито и да е фактически и правни съображения в обжалваното постановление в подкрепа застъпената в него теза, които поне да подскажат как представителят на държаното обвинение е достигнал до този извод, а е налице единствено декларативно и бланкетно изявление, че „ въпреки проведените до сега оперативно - издирвателни и процесуално -следствени действия, извършителя на деянието не е разкрит”.

          С оглед изложеното обжалваното постановление за спиране на наказателното производство се явява постановено при допуснато съществено процесуално нарушение, изразяващо се в липса на описание на фактическа обстановка и пълна липса на мотиви, поради което само на визираното основание атакуваният акт на прокурора ще следва да бъде отменен, а делото – върнато на РП – Хасково, доколкото с постановяването му, освен нарушаване правото на защита на страните, се е стигнало и до невъзможност за осъществяване на последващия съдебен контрол за законосъобразност.    

        Мотивиран така и на основание чл.244 ал.5 от НПК, съдът

 

          О П Р Е Д Е Л И :

         ОТМЕНЯ  Постановление на Районна прокуратура-Хасково от 18.12.2017г., с което наказателното производство по досъдебно производство 1083/2017г. по описа на РУП-Хасково, водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194 ал.1 от НК, е спряно на основание чл.244 ал.1 т.2 от НПК.

          ВРЪЩА делото на РП-Хасково за изпълнение на посочените в определението  указания .

          Определението не подлежи на обжалване и протест.

 

                               Съдия :/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.