О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

     25               19.01.2018 г.          град Хасково

         

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Осми наказателен състав,

на        деветнадесети януари ,  две хиляди и осемнадесета година,

в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                 Съдия: Гроздан Грозев

 

секретар:

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

ЧНД№ 30 по описа на Районен съд - Хасково за 2018г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 244, ал. 5 от Наказателно – процесуалния кодекс.

Образувано е по жалба от Н.Л.Б. ***, срещу Постановление от 21.12.2017г. на прокурор от РП – Хасково, с което е спряно наказателното производство по ДП №1230/2017 година по описа на РУ МВР-Хасково , пр. преписка вх.№2256/2016 г. по описа на РП – Хасково.

В подадената жалба се релевират оплаквания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваното с нея постановление на РП – Хасково за спиране на наказателното производство. В жалбата се твърди, че престъпната дейност на обв. Щ. С. Т. е установена и доказана и срещу него е повдигнато обвинение. Изпратената молба за правна помощ само щяла да доведе до протакане на делото и до несигурни резултати с оглед установяването на извършителите престъплението. Твърди се още, че нямало пречка материалите по ДП да се разделят като се отделят тези срещу обв. С. Т. и делото да се внесе в съда. Това щяло да доведе и до по-бързото обезщетяване на вредите претърпени от жалбоподателката. Поради това се иска съдът да отмени атакуваното постановление и да разпореди да се довършат процесуалните действия по ДП.

Жалбата е подадена в законния срок, срещу подлежащ, на основание чл. 244, ал. 5 от НПК, на обжалване акт, от лице, легитимирано, с оглед наличните данни, събрани в хода на досъдебното производство, да атакуват постановлението на РП – Хасково за спиране на наказателното производство, поради което е процесуално допустима.

ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, за да се произнесе по основателността й и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното постановление, намира за установено следното: ДП №1230/2017 година по описа на РУ МВР-Хасково е образувано срещу Неизвестан извършител, по чл.209 от НК. В процеса на разследване е повдигнато обвинение на Щ. С. Т. от гр.Хасково за това, че на 14.12.2016год. в гр. Хасково, като помагач (взел парична сума в размер на 14 000 лева от Н.Л.Б. ***) с неустановени по делото лица като извършители,  с цел да набави за себе си и за другиго, а именно тези неустановени лица, имотна облага възбудил и поддържал у Н.Л.Б. *** заблуждение, че дъщеря й е много зле и за лечението й трябва да се заплати парична сума и с това й причинил имотна вреда в размер на 14 000 (четиринадесет хиляди лева) - престъпление по чл. 209 ал. 1 вр. чл.20 ал.4 вр. ал.1 от НК.

В хода на разследването е установено, че на 14.12.2016г. в 11:16ч. и 11:26ч. от телефонен номер ***** непознат мъжки глас позвънил на домашния телефонен номер - ****** на свидетелката Н.Л.Б., като възбудил и поддържал у нея заблуждението, че дъщеря й си е счупила крака и е много зле и трябва да даде сумата от 14 000 лева. Малко след това й се обажда лице, което се представя за служител на полицията и казва, че ще дойдат двама мъже, на които да даде парите. На 14.12.2016г. неустановените лица звънят на свидетелката на домашния телефонен номер - ***** и на мобилния номер 0893941664, казвайки й да приготви паричната сума от 14 000 лева и да я остави на входната врата. В резултат, на което същия ден свидетелката Б. предала сумата от 14 000 лева, като оставила на входната врата на къщата. Установено е, че Щ. С. Т. ЕГН: **********,  е взел паричната сума в размер на 14 000 лв. от Н.Л.Б. ***, като с постановление от 21.12.2016г. Щ. Т. е привлечен към наказателна отговорност и му е взета мярка за неотклонение "Подписка". Установено е още, че на 14.12.2016г. за времето от 09:08ч. до 11:52ч. неустановени лица чрез телефонни номера *****, ******* осъществяват входящи повиквания към телефонния номер ***** регистриран и ползван от Щ. С. Т.. Във връзка с разследването, с цел да бъдат събрани конкретни данни за неустановените до момента съучастници /извършители/ на престъплението,  от компетентните власти на Република Румъния на 03.07.2017г. е изпратена молба за правна помощ с цел установяване чия   собственост   са   СИМ   карти   с   абонатни   номера:    ****,   и ******, от кой оператор са издадени, кога е активиран всеки един от номерата, на чие име са регистрирани картите към  14.12.2016г. и кое е лицето използвало посочените номера към 14.12.2016г., както и да бъдат разпитани в качеството на свидетели лицата установени като собственици и/или ползватели на СИМ карти с абонатни номера: **** и ***** към 14.12.2016г. Към момента  не е получен  отговор по изпратената молба за международна правна помощ. По делото са извършени всички възможни процесуално-следствени действия които са били възможни до настоящият момент от които се установяват и горните факти и обстоятелства.

Съдът като прие горното намира, че законосъобразно РП-Хасково е постановила спиране на наказателното производство по ДП №1230/2017 година по описа на РУ МВР-Хасково , пр. преписка вх.№2256/2016 г. по описа на РП – Хасково. Следва да се отбележи, че в наказателното производство централната фаза е да се докаже извършването на престъплението и извършителя, като се ангажира съответно и неговата наказателна отговорност.  Действително следва да се следи и за правата и интересите на пострадалите вот престъплението, но именно доказването на самото престъпление и разкриването на извършителите води и до защита на правата на пострадалите. В случая РП-Хасково съвсем правилно и законосъобразно е изпратила молба за правна помощ с оглед разкриването на всички извършители на престъплението. Едва след невъзможност да бъдат установени всички извършители РП-Хасково, ще има възможността да отдели материалите за тези неустановени лица /извършители/ в отделно дело съгласно чл.216, ал.1 от НПК.

Що се касае до  веществените доказателства по делото, които са предмета на престъпрлението и съответно със стойността на които е нанесена и имуществена вреда на пострадалите, то в НПК е предвиден ред по който тези ВД могат да се поискат да бъдат върнати. Това би довело до възстановяване на имуществена вреда на пострадалите или поне на част от тях.

С оглед изложеното по-горе, съдът намира, за законосъобразно постановление за спиране на наказателното производство издадено от РП-Хасково на основание чл.244, ал.1,т.1, вр.чл.25, ал.2 от НПК, поради което същото следва да се потвърди.

    Поради изложеното и на основание чл. 244, ал.5 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 21.12.2017г. на прокурор от РП – Хасково, с което е спряно наказателното производство по ДП №1230/2017 година по описа на РУ МВР-Хасково , пр. преписка вх.№2256/2016 г. по описа на РП – Хасково водено срещу Щ. С. Т. от гр.Хасково за престъпление по чл. 209 ал. 1 вр. чл.20 ал.4 вр. ал.1 от НК.

          ВРЪЩА  делото на Районна прокуратура – Хасково.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

                                                                   

Съдия:/п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.