Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер       32                                    30.01.2018г.                             град Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковският Районен съд                                                              наказателен състав

На двадесет и втори януари                   през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав :

                                      

                                        Председател: Мартин Кючуков                                                                    

Секретар Велислава Ангелова

Прокурор

като разгледа докладваното от Съдията

а.н. дело 6 по описа за 2018 година

                        Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №К-0045729 от 08.12.2017 година на Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.117 ал.1 от ЗТуризма, съответно на осн.чл.211 от ЗТуризма на „Раби 2015“ ЕООД-гр.Хасково ЕИК 203661902 е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

Недоволни от така наложеното наказание са останали „Раби 2015“ ЕООД-гр.Хасково, поради което го обжалват в срок. Същите го считат за незаконосъобразно и необосновано. НП било и неправилно, постановено в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Не ставало ясно дали изобщо имало съставено лист меню и карт меню. Ястията били на т.нар. „топла витрина“, а там можело да няма грамажи. При вадене на едно ястие и поставяне на друго не можело да се ходи постоянно с табелка, за бъдело то описано с грамаж и цена. Не това била целта на законодателя. Важно било потребителят да може да се ориентира и в случая това било възможно. В констативния протокол се казвало, че има лист меню, а в АУАН – че имало лист меню, но в него липсвали някои от цените на безалкохолните.

Иска от съда да отмени НП.

Ответникът по жалбата – КЗП-РД-Пловдив, не се явяват, не изпращат представител и не вземат становище по жалбата.

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

На 19.09.2017 година е била извършена проверка от служителите на Комисията за защита на потребителите - св.А.К. и св.А.Х. на обект – заведение за бързо хранене „Раби“, намиращо се в гр.Хасково, ул.“Княз Богориди“ №2, собственост на  „Раби 2015“ ЕООД-гр.Хасково.

В хода на проверката е било установено, че обекта е в работен режим.

В същия се предлагали безалкохолни напитки, бира, супи, готвени ястия, десерти и скара. На топла витрина били изложени предлаганите ястия с предварително обозначени продажни цени.

За храните – виенско кюфте, кюфтенца по чирпански, свинско със зеле, пиле с ориз, миш-маш, супа топчета, пилешка супа, агнешка дроб чорба, шкембе чорба, боб чорба, кюфте на скара, пържени кюфтета и крем карамел, нямали обозначени съответните грамажи.

А за предлаганите – боза, айрян, минерална вода „Бачково“ и „Севтополис“, нямало предварително обявена цена.

Бил съставен Констативен протокол №К-2628938/19.09.2017г., в който са отразени цитираните констатации. След това на 10.10.2017г. е бил съставен АУАН №К-0045729/10.10.2017г. в офиса на Комисията за защита на потребителите в присъствието на упълномощен представител на ЕООД и връчен лично.

Въз основа на АУАН е било издадено и атакуваното НП.

Горната фактическа обстановка се потвърждава от гласните доказателства, събрани чрез разпит на свидетелите А.К. и св.А.Х..

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното :

Съгл.чл.117 ал.1 от ЗТуризма лицата, извършващи ресторантьорство, са длъжни да съставят ценоразписи - лист-меню за кухненската и сладкарската продукция и карт-меню за алкохолни и безалкохолни напитки със съответните продажни цени и грамажи.

По делото не е спорно, че „Раби 2015“ ЕООД-гр.Хасково е извършвало в обект - заведение за бързо хранене „Раби“ дейност по ресторантьорство.

Проверката на място е установила, че за част от предлаганите на топла витрина готвени ястия има само посочена цена, но няма обозначени съответните грамажи. Също така за част от предлаганите безалкохолни напитки е нямало предварително обявена цена.

Така „Раби 2015“ ЕООД-гр.Хасково е нарушило изискването, предвидено в чл.117 ал.1 от ЗТуризма.

Съдът прие за установено описаното в АУАН и НП административно нарушение.

По-насетне - съгл.чл.211 от ЗТуризма на ресторантьор, който не изпълнява задълженията си по чл.117 или ги изпълнява не по указания начин, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

Това е точния санкционен текст. На жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв., който е минималния предвиден в закона. Това означава, че АНО е обсъдил отговорността при пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства. Това е най-благоприятния за жалбоподателя вариант. Няма как съда да определи по-леко по вид или по-малко по размер наказание.

Не са налице предпоставките за приложение на чл.28 ал.1 от ЗАНН. Настоящия случай не е маловажен. Информацията за цени и грамажи на предлаганите ястия и безалкохолни напитки са важни, за да може потребителят да се ориентира какво и за колко получава.

Ето защо съдът счете атакуваното НП за правилно и законосъобразно и като такова същото ще следва да бъде потвърдено.

Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление№К-0045729 от 08.12.2017г. на Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисията за защита на потребителите, с което за нарушение на чл.117 ал.1 от ЗТуризма, съответно на осн.чл.211 от ЗТуризма на „Раби 2015“ ЕООД-гр.Хасково ЕИК 203661902 е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.  

Решението подлежи на касационно обжалване пред АС-Хасково, в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

                                                                              Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.