ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 26

 

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                                 състав

На десети  януари                                          две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

 

     Съдия: ПАВЛИНА  ГОСПОДИНОВА

                                              

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2845 по описа за 2016 година на Хасковски Районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.430 от ГПК.

Постъпило е искане от ЧСИ Запрянов – след постъпила молба от представител на взискателя, да се назначи особен представител на длъжника Златка Запрянова Шуст. Представени са разпореждане на ЧСИ, ведно с молбата от взискателя, препис от искането за образуване на изп.дело, копие от изпълнителен лист, справка от НБД Население, както и ПДИ от 16.05.2016г. и уведомление по чл.47 от ГПК, ведно с КП от 28.06.2016г.

След служебна справка в деловодната система на ХРС беше установено образувано на 25.08.2016г. гр.д.№1773/2016г. със същото искане. По делото с Определение от 06.01.2017г. съдът е допуснал назначаване на особен представител.

Съдът, като обсъди искането и събраните по делото доказателства, счита че на основание чл.126, ал.1 от ГПК производството на по-късно заведено дело следва да се прекрати. Настоящото дело е образувано по искане, постъпило на 16.12.2016г., поради което именно производството по него следва да бъде прекратено. Двете дела са образувани по идентични искания, което е изрично посочено обстоятелество и от ЧСИ Запрянов в становище от 04.01.2017г..

Мотивиран така и на основание чл.126, ал.1 от ГПК , съдът

ОПРЕДЕЛИ:

            ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д.№2845 по описа на ХРС за 2016г. като недопустимо.

            Определението не подлежи на обжалване.

           

            Съдия:/п/ не се чете.

 

            Вярно с оригинала!

 

            Секретар: Д.С.