О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       104      /24.01.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав 

на двадесет и четвърти януари две хиляди и седемнадесета  година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                            Председател: Петър Вунов            

 

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов частно гражданско дело № 2844 по описа за 2016 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по изпратена чрез ЧСИ Захари Запрянов молба от адв. Сирма Томова – пълномощник на Уникредит Булбанк АД – взискател по изп. дело № 20168750401232 за назначаване на особен представител на длъжника Павел Шуст.

При извършена служебна проверка по реда на чл. 129, ал. 1 ГПК, вр. с чл. 540 ГПК молбата е оставена без движение с разпореждане от 21.12.2016 г., като на молителя са дадени конкретни и ясни указания за отстраняване на констатираните нередовности в едноседмичен срок. Едновременно с това е указано и че при неизпълнението им в срок производството по делото ще бъде прекратено.

От приложената по делото разписка е видно, че съобщението за това е връчено редовно на молителя на 04.01.2017 г.

Следователно, крайният срок е изтекъл на 11.01.2017 г. /присъствен ден/, като не е поискано продължаване или възстановяване на срока.

Въпреки това и до настоящия момент не са отстранени констатираните недостатъци.

Безспорно е, че правото на иск/молба може да бъде надлежно упражнено чрез предявяването на редовна искова молба/молба, а за да е такава, тя трябва да отговаря на изискванията на чл. 127 и чл. 128 ГПК.  От друга страна, неизпълнението на дадените по реда на чл. 129, ал. 2 и ал. 4 ГПК указания във връзка с редовността на исковата молба/молбата представлява предвидено от закона основание за нейното връщане, съотв. за прекратяване производството по делото.

Ето защо съдът намира, че на основание чл. 129, ал. 4, вр. ал. 3 ГПК, вр. с чл. 540 ГПК, доколкото вече е образувано дело, производството по него следва да бъде прекратено. 

Мотивиран от горното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 2844/2016 г. по описа на Районен съд - Хасково.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд - Хасково в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.

                                                                           

 

            СЪДИЯ:

                                                                                  /Петър Вунов/