О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  89 / 20.01.2017 година, гр. Хасково

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесети януари през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                     Членове :  

                                      Съдебни заседатели:      

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2767 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Предявен е иск с правно основание чл.266 ал.1 от ЗЗД, вр. чл.288 от ТЗ.

В срока по чл. 131 от ГПК, ответникът прави възражение за местна неподсъдност на делото пред Районен съд – Хасково и иска прекратяване производството по същото и изпращането му за разглеждане по подсъдност на Районен съд – София, в района на който съд било седалището му. Този адрес е посочен като негов в самата искова молба, на него на ответника е било редовно връчено съобщение, същият е вписан и в Търговския регистър по партидата на ответното дружество, видно от представено извлечение от този регистър.

          При тези данни по делото, съдът намира възражението на ответника за своевременно направено и основателно. Ответникът по предявения иск е юридическо лице със седалище в района на Районен съд – София, а по правилото на чл.108 ал.1 изр. І пр. ІІ, вр. чл.105 от ГПК – искове против юридически лица се предявяват пред съда, в района на който е седалището на ответника. Ето защо, в случая са налице предпоставките на чл.119 ал.3, вр. чл.108 ал.1 изр. І пр. ІІ, вр. чл.105 от ГПК, предвид на което и на основание чл.118 ал.2 изр.І, вр. ал.1 от ГПК, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И   :

 

               ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 2767/2016 г. по описа на Районен съд– Хасково.

               ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – София.

     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ХОС в едноседмичен срок, считано от връчването му на страните.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.