Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е №20

 

 

06.01.2017г.

 

            Съдът, като взе предвид, че гр.д. 2762/16г. по описа на ХРС ответници по делото са Окръжен съд Хасково и Апелативен съд гр.Пловдив, а РС-Хасково е в съдебния район на ХОС, намира, че биха могли да възникнат съмнения в безпристрастността и обективността на настоящия състав при разглеждане на делото, с оглед на което намира, че на основание чл. 22 ал. 1 т. 6  вр. с ал.2 от ГПК следва да се отведе от разглеждане на делото. Водим от горното, съдът

 

 

Р А З П О Р Е Д И:

 

 

            Отвежда съдия Мартин Кючуков от разглеждане на гр.д №2762/2016 по описа  на Районен съд – Хасково.

 

            Прекратява производството по гр.д.№2762/2016г. по описа на ХРС.

 

            Изпраща делото на ХОС за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа на осн.чл.23 ал.3 от ГПК.

 

 

 

          Районен съдия:  /п/ не се чете

Вярно с оригинала!!!

Секретар: /П.Н./