ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 79

 

            Хасковски Районен съд   четвърти граждански                      състав

На деветнадесети януари            две хиляди и         седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

 

     Съдия: ПАВЛИНА  ГОСПОДИНОВА

                                              

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2356 по описа за 2016 година на Хасковски Районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

С разпореждане от з.з.16.12.2016г. производството по делото е оставено без движение до отстраняване на нередовности, което не е сторено от ищеца. Съобщението е изпратено на посочения съдебен адрес и е получено от представляващия адвокат на 09.01.2017г. Срокът за изпълнение е изтекъл на 16.01.2017г. Съгласно чл.60, ал.4 от ГПК срокът, който се брои на седмици, изтича в съответния ден на последната седмица. В този срок съдът установи, че не е последвало изпълнение от ищцата. Последвалото изпълнение е след изтичане на срока – на 17.01.2017г., както и на същата дата е внесена дължимата сума, определена като д.т. Поради неотстраняване в срок на нередовностите, то производството по делото следва да се прекрати.

Мотивиран така и на основание чл.129, ал.4 във вр. с ал.3 във вр. с чл.128, т.2 от ГПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д.№2356 по описа на ХРС за 2016г.

         Определението може да се обжалва пред ХОС в едноседмичен срок от съобщението.

        

                                              

            Съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.