П Р О Т О К О Л

 

13.01.2017 година                                                       град Хасково

Хасковски районен съд                                               VII – ми граждански състав

На тринадесети януари                                               две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                                             

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор: ………………….

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

Гр.д. № 2279 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 10:31 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „Застрахователно дружество Евроинс“ АД гр.София, редовно призован – съобщениeто е получено на 21.12.2016г. от А.-технически сътрудник, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ П.Х.М., редовно призован – съобщениeто е получено на 13.12.2016г. от М. – син, се представлява от адв.М. с Договор за правна защита и съдействие от 08.12.2016г.

По хода на делото:

АДВ.М. – Моля за ход на делото.

            С оглед неявяването на процесуален представител на ищеца, съдът намира, че на основание чл.142, ал.1 от ГПК следва делото да бъде разгледано на второ четене, поради което

            О П Р Е Д Е Л И :

ОТЛАГА разглеждането на делото за второ четене.

На именното повикване в 10:43 часа, на второ четене, се явиха:

ИЩЕЦЪТ „Застрахователно дружество Евроинс“ АД гр.София, редовно призован – съобщениeто е получено на 21.12.2016г. от А.-технически сътрудник, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ П.Х.М., редовно призован – съобщениeто е получено на 13.12.2016г. от М. – син, се представлява от адв.М. с Договор за правна защита и съдействие от 08.12.2016г.

По хода на делото:

АДВ.М. – Моля за ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, като

            О П Р Е Д Е Л И :    

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВ.М. – Моля да приемете по делото постановление на РП-Хасково в два екземрляра, които съм упоменал в отговора на исковата молба, но съм пропуснал да приложа. Моля да приложите разпоредбата на чл.238, ал.2 от ГПК, съгласно който, в случай, че ищецът не се яви в първото съдебно заседание по делото, не е взел становище по отговора на исковата молба и не е искал разглеждане на делото в негово отсъствие, делото би следвало да се прекрати, като Ви моля и да присъдите направените разноски от страна на доверителя ми в настоящото производство, а именно адвокатско възнаграждение в размер на 500 лева.

Предвид факта, че ищецът не изпраща представител в първо съдебно заседание по делото, а именно в днешно съдебно заседание, не е взел становище по отговора на исковата молба, като в исковата молба и приложените към нея доказателства не е поискано и разглеждане на делото в негово отсъствие, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238, ал.2, предл. първо от ГПК, като производството по Гр.дело № 2279 по описа на Районен съд-Хасково за 2016г. следва да бъде прекратено. С оглед изхода на делото следва да бъдат присъдени и на ответната страна разноски съгласно Договор за правна защита и съдействие, а именно следва да бъде осъден ищецът „Застрахователно дружество Евроинс“ да заплати на ответника П.Х.М., на основание чл.78, ал.3 от ГПК, адвокатско възнаграждение в размер на 500 лева.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :  № 51

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.238, ал.2, предл. първо от ГПК, производството по Гр.дело № 2279 по описа на Районен съд-Хасково за 2016г.

Определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване в седмичен срок, който започва да тече за ответника от днешно съдебно заседание, а за ищцовата страна от получаване на съобщението.

ОСЪЖДА „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, гр.София, бул."Хр.Колумб" № 43, ЕИК 121265113 да заплати на П.Х.М., ЕГН **********, на основание чл.78, ал.3 от ГПК, направени в настоящото производство разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 лева.

Заседанието приключи в 10:48 часа.

Протоколът се изготви на 13.01.2017г.

 

 

                                                                                  Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

Секретар: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.