Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  29 / 16.01.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На шестнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                      Членове :  

                                                           Съдебни заседатели:      

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от председателя Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2725 по описа за 2016 година, взе предвид следното:

 

          Производството е по реда на чл.530 и сл. от ГПК.

          Образувано е по повод постъпила молба с вх.№ 15421/28.11.2016 г. от „Креди Йес“ ООД – Хасково – взискател по изпълнително дело № 20169290401796 по описа на ЧСИ с рег. № 929. Молителят иска, да бъде назначен особен представител на длъжника по това дело - В.Г.М. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***.

          Молбата е препратена до съда от ЧСИ с приложени към нея, релевантни за настоящото производство, писмени доказателства. До длъжника е била изпратена покана за доброволно изпълнение по цитираното изп.дело с изх.№ 15315/30.08.2016 г., изпратена му пощата, като видно от пощенско известие – тя не е била потърсена от него. На 05.10.2016 г. е разпоредено, да се извърши справка в ГРАО, както и поканата да се изпрати на ЧСИ с район на действие ОС-Пловдив за връчването й по делегация. Видно от извършена на 05.10.2016 г. справка в НБД-Население, постоянният и настоящ адрес на длъжника е именно този, на който е направен първи неуспешен опит за връчването. Приложено към писмо с изх. № 41377/ 07.11.2016 г. от ЧСИ с рег. № 821 до ЧСИ с рег. № 929 е уведомление по реда на чл.47 от ГПК към поканата за доброволно изпълнение с изх. № 18524/05.10.2016 г. Видно от това уведомление с изх. № 38481/19.10.2016 г. и разписката към него, след многократни посещения на адреса, длъжникът или някой от домашните му не са били открити, поради което на 19.10.2016 г. било залепено уведомление, с указание, че ако в 2-седмичен срок не се яви при ЧСИ за получаване на поканата, тя ще се приложи по делото и ще се счита за редовно връчена. Уведомлението е залепено на горецитирания постоянен и настоящ адрес на длъжника. С разпореждане от 28.11.2016 г., на основание чл.47 ал.5 от ГПК, поканата и заповедта по чл.417 от ГПК е разпоредено да се приложат към делото като редовно връчени.

          Предвид изложените данни по делото, съдът намира постъпилата молба за процесуално допустима, а разгледана по същество – за основателна.

   Според т.4 от ТР № 2/26.06.2015 г. на ВКС по тълк.дело № 2/2013 г. на ОСГТК - районният съд по местоизпълнението назначава особен представител на длъжника по искане на взискателя, ако при пристъпването към изпълнение той има регистриран постоянен и настоящ адрес, но не може да бъде намерен там, нито може да се намери лице, което е съгласно да получи съобщението и длъжникът не се е явил да го получи в указания двуседмичен срок. Всички изискуеми кумулативни предпоставки са налице в случая. С оглед на това, правилна е и констатацията на ЧСИ за наличието в случая на предпоставките по чл.47 ал.6 от ГПК. Длъжникът по изпълнителното дело не е бил намерен при няколкократните посещения на неговия постоянен и настоящ адрес, нито е било намерено там лице, което да получи поканата му за доброволно изпълнение. Ето защо, на този адрес е било залепено от връчителя уведомление до длъжника, че книжата са в канцеларията на ЧСИ, където могат да бъдат получени в 2-седмичен срок от залепването. В указания срок, нито длъжникът, нито негов пълномощник, са се явили при ЧСИ за получаването на книжата, при което с изтичането на този срок и на основание чл.47 ал.5 от ГПК правилно ЧСИ е разпоредил, поканата да се счита за редовно връчена.

          Ето защо и на основание чл.47 ал.6 от ГПК, следва да се уважи постъпилата молба, като на длъжника в цитираното изпълнително дело се назначи особен представител в лицето на посочения от Адвокатска колегия - Хасково с писмо с изх. № 109/2017 от 11.01.2017 г. адвокат Ина Вескова Георгиева, при възнаграждение в размер на 200 лв., определено от съда, на основание чл.10 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, внесено от молителя по сметка на ХРС.

          Мотивиран така, съдът

 

 

       Р   Е   Ш   И :

 

 

НАЗНАЧАВА на В.Г.М. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес *** – длъжник по изпълнително дело № 20169290401796 по описа на ЧСИ с рег. № 929 - особен представител в лицето на адв. Ина Вескова Георгиева от АК - Хасково, при възнаграждение в размер на 200 лв., определено от съда, на основание чл.10 от Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, внесено от молителя по сметка на ХРС.

Решението не подлежи на обжалване.

Препис от решението да се изпрати по горецитираното изпълнително дело – за сведение и изпълнение.

         

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :/п/ не се чете.