Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

53/30.01.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на дванадесети януари две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов

 

секретар: Павлина Николова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2716 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            **********************************************

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 18.09.1994 г. в гр. Хасково граждански брак между Й.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, и Д.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Семейното жилище, находящо се в с. М****, ул. "****" № **, общ. М**************, обл. Хасково, не е собственост на страните, а на родителите на съпруга, като всеки от тях е устроен битово към настоящия момент.

2. Страните заявяват, че имуществените отношения относно недвижимите имоти и МПС-та не се уреждат в настоящото споразумение.

3. Вещите, придобити по време на брака, страните са разделили помежду си и никой от тях не може да има каквито и да е претенции към другия по отношение на тях.

4. Страните заявяват, че не притежават в режим на СИО влогове, вземания от трети лица, дялове в търговски дружества и нямат претенции в това отношение помежду си.

5. Страните заявяват, че личните вещи на всеки един от тях е получил и нямат спорове за уреждане помежду си.

6. Двете страни са трудоспособни и не си дължат взаимна издръжка след развода.

7. След прекратяване на брака съпругата Й.Д.Д., ЕГН ********** ще носи фамилното име .

8. Направените по делото разноски, вкл. държавни такси се поемат от страните така, както са направени.

9. Всички направени по време на брака вземания от банки, трети лица (вкл. парични заеми) се дължат от този, който ги е направил.

10. С това споразумение страни декларират, че напълно и окончателно уреждат всички свои лични и имуществени отношения, произтичащи от прекратяване на брака, като заявяват, че нямат претенции един към друг по отношение на въпросите, предмет на споразумението.

ОСЪЖДА Й.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, съдебен адрес:*** - офис - адвокат Георги Панайотов при ХАК, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 20,00 лв., представляваща дължима държавна такса за решаване на делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Д.Д.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, съдебен адрес:*** - офис - адвокат Георги Панайотов при ХАК, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 20,00 лв., представляваща дължима държавна такса за решаване на делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: /П/ не се чете

 

        /Петър Вунов/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.