Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

         20        /09.01.2017 година, гр. Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на деветнадесети декември две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                    Председател: Петър Вунов      

 

секретар: Павлина Николова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2588 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Г.Г.Д., ЕГН **********, с адрес: *** и С.Д.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***, споразумение по чл. 127, ал. 1 СК относно местоживеенето, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на малолетното им дете Р.С.Ц., ЕГН **********, както следва:

1. Местоживеенето на детето Р.С.Ц., ЕГН ********** се определя при майката Г.Г.Д., ЕГН **********, на адрес: ***.

2. Упражняването на родителските права върху детето Р.С.Ц., ЕГН ********** се предоставя на майката Г.Г.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, с право на бащата С.Д.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***, да вижда детето и да го взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца - от 9 ч. на съботния ден до 18 ч. на неделния ден, с преспиване, 3 дни по време на Коледните празници, както и две седмици през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск, със задължение да й го връща след изтичане на посочения срок.

3. Бащата С.Д.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***, се задължава да заплаща на детето Р.С.Ц., ЕГН **********, чрез Г.Г.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, като негова майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 110 лева, считано от датата на предявяване на настоящата молба – 29.11.2016 г. до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като дължимата месечна сума следва да бъде изплатена до края на текущия месец, за който се дължи.

ОСЪЖДА С.Д.Ц., ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 79.20 лв., представляваща дължима държавна такса по споразумението за издръжката на детето, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                                                             

 

  СЪДИЯ:

         /П/  не се чете!

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!!!

Секретар: /П.Н./