Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 37

                                  20.01.2017 год., гр.Хасково

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на деветнадесети януари                  

през две хиляди и седемнадесета година

в състав:

 

                                                        СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

                                                                        

                                                                    

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията

гр.д. № 2315  по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Предявени са от А.А.К., от гр.И. против „АБ“ АД-Хасково обективно кумулативно съединени искове с правно основание чл.128, т.2 от КТ за сумата в размер на 3044.18 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.02.2015г. до 31.03.2016г. включително /след допуснато изменение на иска в съдебно заседание на 19.01.2017г./ и с правно основание чл.86 от ЗЗД за сумата в размер на 200 лева, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение за периода от 21.03.2015г. до 31.10.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска.

          В исковата молба ищецът твърди, че по силата на сключен трудов договор работил в ответното дружество до 25.04.2016г., на която дата трудовото му правоотношение било прекратено на основание чл.71 от Кодекса на труда. За периода, предхождащ прекратяването на трудовото правоотношение и въпреки добросъвестното изпълнение на трудовите задължения от негова страна, работодателят не му изплатил пълния размер на дължимото трудово възнаграждение в размер общо на 3044.18 лева, или за отделните месеци от периода, както следва: м. февруари 2015г. – 459.54лева,м. март 2015г. – 475.09 лева, м. април 2015г. – 475.08 лева, м. май 2015г. – 475.10 лева, м. януари 2016г. – 308.01 лева, м. февруари 2016г. – 446.68 лева и м. март 2016г. – 404.68 лева. По силата на сключения между тях трудов договор ответникът имал задължение да изплаща трудовото възнаграждение ежемесечно – до 20-то число на месеца, следващ този, за който се отнася плащането. С посочената по-горе сума в размер общо на 3044.18 лева ответникът изпаднал в забава и дължал на ищеца обезщетение за това в размер на мораторната лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение от момента на забавата – от двадесет и първо число на месеца, следващ този, за който се отнася неизпълнението до датата на предявяване на иска, както и обезщетение в размер на законната лихва върху главницата от предявяване на иска до окончателното изплащане на дължимата сума. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от 3044.18 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.02.2015г. до 31.03.2016г. включително /след допуснато изменение на иска в съдебно заседание на 19.01.2017г./ и сумата в размер на 200 лева, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение за периода от 21.03.2015г. до 31.10.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски.

          В срока по чл.131 от ГПК ответникът не подава писмен отговор. В съдебно заседание не изпраща процесуален представител.

Съдът, като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, а именно - ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, както и като съобрази направеното от ищеца искане за постановяване на неприсъствено решение, намира, че следва предявените искове, като вероятно основателни,  да се уважат.

На ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски  за адвокатско възнаграждение в размер на 250 лева.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 171.77 лева.

 

          Водим от горното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238 от ГПК, съдът

 

         

                                          Р    Е    Ш    И :

 

               ОСЪЖДА „АБ” АД, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление-гр.Хасково, бул.“Съединение“ № 38, да заплати на А.А.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***,офис 35, адв.Ю.М., сумата от 3 044.18 лева - неизплатено трудово възнаграждение за периода от 01.02.2015г. до 31.03.2016г. включително, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 31.10.2016г. до окончателното й изплащане; сумата от 200 лева, представляваща мораторна лихва върху неизплатеното трудово възнаграждение за периода от 21.03.2015г. до 31.10.2016г., както и направените по делото разноски в размер на 250 лева.

            ОСЪЖДА „АБ” АД, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление-гр.Хасково, бул.“Съединение“ № 38, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 171.77 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                         СЪДИЯ :   /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.