Р Е Ш Е Н И Е

  57                                                         31.01.2017г.                                         гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На единадесети януари                                       двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Диляна Славова

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2055 по описа за 2016г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявени са искове с правно основание чл. 128 т.2 и 245 от КТ.

Ищецът посочва, че по ТД  работи при ответника, като за месец октомври и ноември на 2014г. не й било изплатено трудово възнаграждение в размер на 721 лева брутно и 565,19 лева за месец октомври, и 710,19 лева брутно и 558,51 лева нетно трудово възнаграждение за месец ноември – иск по чл. 128 т.2 от КТ. Претендира и обезщетение за забава върху посочените суми в размер на 135,16 лева за периода от 01.12.2014г. до 04.10.2016г. за трудовото възнаграждение за месец октомври, и 127 лева за периода от 01.01.2015г. до 04.10.2016г. за възнаграждението за месец ноември 2014г. – иск по чл. 245 ал.2 от КТ. В съдебно заседание чрез процесуален представител моли да се уважи иска. Моли да се постанови неприсъствено решение. Моли за разноски.

Ответникът не взема становище по иска. Не се представлява в съдебно заседание.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Исковете са основателни.

Настоящият състав намира, че са налице предпоставките на чл. 238 ал. 1 и чл. 239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение. На първо място ответникът е редовно призован. Съобщението по чл. 131 от ГПК е залепено на адреса от търговския регистър, като в срок не е получено, а за съдебно заседание адресът е посетен на 28.12.2016г., като отново не е намерено лице за получаване на съобщението. Към днешна дата адресът в ТР е същият. Във второто съобщение, ответникът е предупреден за възможността от постановяване на неприсъствено решение. От друга страна от събраните по делото доказателства – трудов договор от 12.08.2014г., сключен между страните, копие на ведомости за месеци 09,10,11,12.2014 година, се установява вероятната основателност на исковете. Предвид изложеното, настоящият състав намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, като исковете за главница и лихви се уважат изцяло. Следва ответникът да заплати и направените по делото разноски на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК. На основание чл. 78 ал.6 от ГПК следва ответникът да бъде осъден да заплати и ДТ в размер на 107,24  лева по сметка на ХРС по двата иска.

Мотивиран от горното, съдът

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА „Евро Дъкс Индъстрис” ЕООД гр.Хасково, ул. Одрин № 25, вх.В, ет.2, ап.25, ЕИК 202673079, да заплати на С.И.С. с ЕГН **********,***, със съдебен адрес:***, ст.103, адв. Ангелов, на основание чл. 128 т.2 от КТ сумата в размер на 1431,19 лева, представляваща дължимо брутно трудово възнаграждение в размер на 721 лева брутно /565,19 лева нетно/ за месец октомври, и 710,19 лева брутно /558,51 лева нетно/ трудово възнаграждение за месец ноември, в едно със законната лихва от 05.10.2016г., както и на основание чл. 245 ал.2 от КТ обезщетение за забава в размер на 262,16 лева, както следва 135,16 лева за периода от 01.12.2014г. до 04.10.2016г. за трудовото възнаграждение за месец октомври, и 127 лева за периода от 01.01.2015г. до 04.10.2016г. за възнаграждението за месец ноември 2014г., и на основание чл. 78 ал.1 от ГПК разноски в размер на 700.00 лева за адвокатско възнаграждение.

ОСЪЖДА „Евро Дъкс Индъстрис” ЕООД гр.Хасково, ул. Одрин № 25, вх.В, ет.2, ап.25, ЕИК 202673079, да заплати на основание чл. 78 ал.6 от ГПК ДТ в размер на 107,24 лева по сметка на ХРС.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239 ал.4 от ГПК.

 

 

                                                                             Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.