Р Е Ш Е Н И Е № 44

25.01.2017г. гр. Хасково

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Хасковски Районен съд четвърти граждански                                                          състав

На десети януари                                       две хиляди и            седемнадесета         година

в публично заседание в следния състав:

 

                                               СЪДИЯ: ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                             

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдията

гр.д. №2053 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

******************************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 22.10.1998г. година граждански брак между Д.Т.Д., ЕГН **********,***, и М.И.Д., ЕГН **********,***, като дълбоко и непоправимо разстроен.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху децата - непълнолетния Т.Д.Д., ЕГН **********, и малолетния Д. Д. Д., ЕГН **********, на майката М.И.Д., ЕГН **********, с право на бащата да вижда и взема при себе си двете деца всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 09.00ч. до 18.00ч. – с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не ползва годишния си платен отпуск, със задължение за бащата да го връща след изтичане на определеното време.

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.59, ал.7 от СК местоживеене на непълнолетното дете Т.Д.Д., ЕГН **********, до навършване на пълнолетие, при родителите на майката М.И. – Т.Д.Л., ЕГН **********, и И.М.Л., ЕГН **********, баба и дядо по майчина линия на детето, двамата от гр.Ивайловград, обл.Хасково, както и ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между майката и детето, както следва: с право на майката да го вижда и взема при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца от 09.00ч. до 18.00ч. – с преспиване, със задължение за майката да го връща след изтичане на определеното време.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетното дете Д. Д. Д., ЕГН **********, при майката М.И.Д., на адрес: ***.

ОСЪЖДА Д.Т.Д., ЕГН **********, да заплаща на непълнолетния Т.Д.Д., ЕГН **********, чрез семейството, при което е настанен: Т.Д.Л., ЕГН **********, и И.М.Л., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 150,00 лева, считано от влизане в сила на решението, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане, както и да заплаща на М.И.Д., ЕГН **********, като майка и законен представител на детето Д. Д. Д., ЕГН **********, месечна издръжка за малолетното дете в размер на 115,00 лева, считано от влизане в сила на решението до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане.

Семейното жилище, находящо се в Хасково, ****, е освободено от съпрузите.

ОСЪЖДА Д.Т.Д., ЕГН **********,***, и М.И.Д., ЕГН **********,***, да заплатят в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод – всеки по 25 лева, както и Д.Т.Д., ЕГН **********, за определения размер издръжка – 381,60 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението за постановяването му.

 

 

Съдия:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.