Р Е Ш Е Н И Е №40

20.01.2017г. гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковски Районен съд          четвърти     граждански                                                състав в публичното заседание на двадесет и седми декември

през две хиляди и шестнадесета година в състав:

Съдия: ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

                                                    

Секретар Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията гр.д.№2374 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид:

            Предявен е конститутивен иск с правно основание чл.40 от ЗУЕС срещу ЕС на сграда.

            В исковата молба се твърди, че по силата на Решение на МС №297/26.04.2006г. на НАП било предоставено правото на управление върху част от недвижим имот, представляващ целия 8-ми етаж на 8-етажна административна сграда в Хасково, бул.България 152 /11 канцеларии, коридор, 2 тоалетни, представляващи общо 12% от цялата сграда/. В АПДС като съсобственици били посочени НСИ и Информационно обслужване АД – Хасково, като притежавана част от НСИ и НАП имала характер на публична собственост, докато на ИО АД – със статут на частна собственост. Нямало избран управител на ЕСобственост. Съгласно ЗС и ЗУЕС отдаването под наем на имот – частна собственост, било въз основа на решение, взето от съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ, а в ЗДС относно държавната собственост бил предвиден ред за разпореждане, управление и отдаване под наем на имота. Съгласно ЗДС публичната собственост се отдавала под наем по изключение и след провеждане на търг за срок от 10 години. Считат, че проблемът с управлението на общите части на сграда, съсобственост на държавата, община и физически / юридически лица не бил регламентиран изрично, като сочат становище на МРРБ, че при случаите на собственост на повече от едно ведомство, то било удачно съвместен търг за отдаване под наем на обект, обслужващ целия имот. При вземане на решение без да бъде проведен търг ЗДС предвиждал административнонаказателна санкция. С писмо от 17.07.2015г. предложили на НСИ и ИО АД да се регламентира процеса по съвместно управление на имота в режима на етажна собственост. Изготвили проект за споразумение с общи правила съобразно ЗОП и ЗДС – чрез провеждане на процедури – търгове. Отправена била и покана за свикване на ОС на собствениците за вземане на решение за отдаване на покривното пространство на сградата, начина и условията на изпълнението на решението. Не последвал отговор на ответниците. На 06.08.2015г. ОС единодушно взело решение за отдаване под наем на покривното, а  с мнозинство от 52% било взето решение отдаването под наем да бъде по реда на приетите от ИО АД вътрешни правила. С покана от НСИ от 24.09.2015г. било инициирано преразглеждане на решението за реда на отдаване под наем, като било насрочено събрание на 29.09.2015г. на посочената дата ОС с мнозинство от 88% / ИО АД и НСИ/ взело решение отдаването под наем да бъде проведено по реда на същите правила. Изказват становище, че преразглеждането било инициирано с оглед постигане на квалифицирано мнозинство, изискуемо съгласно чл.17, ал.2, т.6 от ЗУЕС. Считат, че не съществува категорична и еднозначна нормативна разпоредба, която да указва ред за отдаване под наем на част от покривното пространство, представляващо обща част от административна сграда, идеални части от която следват статута на публична държавна собственост. Не съществувала и изрична правна норма, която да изключва приложното поле на чл.1 от ЗДС, установяваща императивно ред и начин на предоставяне под наем на имот или част от имот – публична собственост. Нямало и яснота и разграничаване на броя на самостоятелните обекти в сградата. Допълнително с оглед указания на съда уточняват, че НСИ управлява три етажа от сградата или общо 36 % от сградата, актувани като публична собственост. Останалата част от сградата – 52 %, била за ИО АД съгласно н.а. от 2004г. Искат да се отмени прието решение на ОС на собствениците на ЕС в Хасково, бул.България 152, проведено на 06.08.2015г. и обективирано в протокол от 11.08.2015г., приповторено на ОС, проведено на 29.09.2015г. и обективирано на 30.09.2015г., като незаконосъобразно поради противоречие с ЗУЕС, ЗДС.

            В отговор на предявения иск ответникът НСИ не оспорва, че са му представени части от сградата – 36%, както и частта, ползвана от ищеца и другия ответни – съответно 12% и 52 %. Не се оспорва и че частите на НАП и НСИ са със статут публична собственост. Няма спор и относно характера на покривното пространство, предмет на обжалваното решение – обща част за сградата. Считат, че искът следвало да бъде насочен срещу ЕС, представлявани от Управителя на ЕС  Игнатова, което се установявало от Протокол от 14.07.2010г. на ОС, тъй като ответниците не били надлежни страни в процеса. Считат още, че Държавата притежава общо 48% от общите части и се представлява от ведомствата, на които е предоставени правото на управление и техните представители в ОС. Съгласно чл.32, ал.2 от ГПК Държавата се представлявала от Министъра на РРБ, като и в настоящия случай НАП били процесуален субституент, както и НСИ. Имало съвпадение в лицето на два различни държавни органа, като НАП били ищеца, а НСИ – ответник, поради което искът срещу НСИ бил недопустим. Искането за отмяна на решенията от 06.08.2015г. било недопустимо, тъй като срокът бил изтекъл. Признават и че това решение било незаконосъобразно, тъй като не отговаряло на условията на чл.17, ал.2, т.6 от ЗУЕС. Освен това било прието по принцип и предстояло изпълнение при необходимост, като то касаело и различни правомощия с различно мнозинство. Относно решението от 29.09.2015г. твърдят, че поканата за свикване била от 24.09.2015г., като така не бил поставен за решаване въпрос представляващ неотложен случай по смисъла на пар.1, т.16 от ДР на ЗУЕС. Не бил спазен редът за свикване на ОС съобразно чл.13, ал.1 от ЗУЕС, поради което и то било незаконосъобразно.

В отговор на предявения иск ответникът ИО АД считат искът за недопустим, тъй като не бил предявен в срок, както и нямало правен интерес от отмяната на решенията. Твърдените от ищеца факти не били настъпили, поради което и евентуална възможност от налагане на санкция не било основание за отмяна на решенията. Не оспорват, че сградата е в режим на етажна собственост, като считат, че характерът на собствеността върху отделните обекти била без значение за режима на общите части, поради което уредбата на ЗДС не намирала приложение. Решенията при собственици – държава и частни лица, се вземали в условията на равнопоставеност и при съобразяване на разпоредбата на чл.17 от ЗУЕС за глас, съответстващ на притежаваната ид.ч. от общите части. Считат исковите претенции за неоснователни, тъй като обжалваните решения били в съответствие с ЗС и ЗУЕС. Считат, че становището на МРРБ имало характер на инструкция, но нямало задължителен характер по отношение на ИО АД.касаело отдаване под наем на отделни части от даден имот, а не настоящата хипотеза. Не оспорва, че страните ползват съответните предоставени части от сградата.

В с.з. от 27.12.2016г. производството по делото е прекратено в частта на обжалваното решение на ОС на собствениците на ЕС в Хасково, бул.България 152, проведено на 06.08.2015г. и обективирано в протокол от 11.08.2015г. поради недопустимост.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

Страните са собственици на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост в Хасково, бул.България 152 – решение №297/26.04.2006г. на МС, Акт за публична държавна собственост от 03.08.2007г., разпореждане на МС №53 от 11.05.1992г., заповед №56/24.02.1995г., Акт за държавна собственост публична от 30.05.2001г., н.а. №148/29.06.2004г. на Нотариус Марчева.

            До страните по делото е постъпило предложение от трето лице – телекомуникационна компания, относно сключване на договор за наем на покривна площ.  Предложението е представено по делото ведно с разрешение за строеж, разрешение за ползване, пълномощни и удостоверение от АВ. Във връзка с предложението между страните съществува кореспонденция – писмо от 14.04.2015г. на МРРБ, писмо от 17.07.2015г. на НАП ЦУ, както и е изготвен проект за споразумение, представен по делото – л.21-22 от делото.

Видно от Протокол от среща на 11.08.2015г. страните са обсъждали решение по предложението, както и са приели да се отдаде под наем покривната част по реда на приети от ИО АД вътрешни правила. Към протокола са представени пълномощни за представляващите собствениците в етажната сграда.

На 29.09.2015г. било проведено ОС на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на ЕС – Хасково, бул.България 152, като бил обявен дневен ред – преразглеждане на решението по т.2 от ОС на 06.08.2015г. След0 гласуване се установява, че собствениците на 88% ид.ч. от общите части на сградата гласуват положително за приемане на решение за отдаване под наем покривна част по реда на приети от ИО АД вътрешни правила.

За събранието на 29.09.2015г. била изпратена покана от представляващ НСИ №79/24.09.2015г.

Съгласно представения препис от протокол на ЕС от 14.07.2010г. етажната собственост има представляващ Управител З.И.– за срок от 2 години.

По делото са представени Правила за отдаване под наем на недвижи имоти, собственост на ИО АД - л.74-87 от делото.

            При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Като собственник на имот в режима на етажна собственост и съгласно чл.40 от ЗУЕС ищецът има право да участва в управлението на сграда-етажна собственост, както и да обжалва решенията на ОС. Ответниците не спорят относно собствеността на имота. Поради това съдът приема, че ищецът е активно процесуално легитимиран за предявяване на иска, а пасивно процесуално легитимирани по иска са етажните собственици, за които не се установи към настоящия момент да се представляват от управител. В протокола от ОС, взело решението, обжалвано от ищеца, няма посочване, че ЕС се представлява от управител. Така съдът приема, че страна по делото следва да бъдат собствениците на имоти в сградата. ЕС не е юридическо лице, и е  представлявана от управителя - езависимо, че ЕС не е юридическо лице, то няма пречка да бъде представлявана от управителяедставлява от Управител, а не от я отзаконно представителство, въведено с цел улесняване процедурата по движение на делата, тъй като при етажни собствености с множество различни собственици на отделните обекти в сградата, тяхното отделно призоваване и връчване на съобщения по делото би забавило процеса. При липса на доказателства за действащ управител, то няма пречка като страна по делото да се конституират отделните собственици.

Исковата молба е предявена на 30.10.2015г., а събранието е проведено на 29.09.2015г., съответно протоколът – изготвен на 30.09.2015г., поради което и като се има предвид, че срокът за обжалване по чл.40, ал.2 от ЗУЕС е 30-дневен и няма доказателства за изпратено съобщение по чл.16, ал.7 от ЗУЕС, то като съдът приема, че е спазен срока за обжалване. Страните нямат твърдения и не се установява дали и кога е поставено на видно и общодостъпно място на входа на сградата съобщението за изготвения протокол по чл.16, ал.7 от ЗУЕС. По делото се установява изготвена покана за свикване на общото събрание от 24.09.2015г., но липсва съставен протокол, че поканата е надлежно поставена на видно място в сградата, за което действие лицето, което свиква общото събрание, трябва да състави протокол съгласно чл.13, ал.1 от ЗУЕС. Няма твърдения и доказателства за устно уведомяване по реда на чл.16, ал.3 от ЗУЕС. Освен това не е спазен срока за свикване на общото събрание, който е 7-дневен преди датата на събранието, като няма твърдения или доказателства да е налице неотложен случай. Поради това съдът счита, че не е спазена предвидената в закона процедура за свикване на събранието. Самата процедура гарантира, че всеки от етажните собственици е уведомен за насроченото общо събрание. Независимо, че всички собственици са участвали при провеждането на събранието, то явяването им не санира установения порок в процедурата. Не са спазени всички законово предвидени задължения, които да гарантират разгласяването на поканата за насрочване на общото събрание и съответно пълноправно и ефективно участие в събранието. Несъставянето на протокола и неотбелязването на поканата на часа на поставяне е нарушение на процедурата по ЗУЕС и само на това основание взетото решение е незаконосъобразно и подлежи на отмяна от съда. Формалното неспазване на указаната процедура нарушава правото на защита на собственика и прави взетото на проведено в нарушение на чл.13, ал.1 от ЗУЕС общо събрание решение незаконосъобразно, поради което и следва да бъде отменено без да бъдат обсъждани по същество другите доводи на страните.

            С оглед крайния извод за основателност на предявения иск, то ответниците следва да поема в тяхна тежест направените от ищеца разноски – 300 лева за юрк.възнаграждение, и 30 лева за д.т.

Мотивиран така, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ОТМЕНЯ    по предявения иск с правно основание чл.40, ал.1 от ЗУЕС от НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – СОФИЯ против АД ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – СОФИЯ и НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - СОФИЯ, решение, взето на Общо събрание на Етажната собственост на бул.България 152, гр.Хасково, проведено на 29.09.2015г., обективирано в протокол от 30.09.2015г., като незаконосъобразно.

ОСЪЖДА АД ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ – СОФИЯ и НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - СОФИЯ да заплатят на НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – СОФИЯ, направените разноски по равно – общо 300 юрк.възнаграждение и 30 лева за д.т.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението за неговото обявяване.

 

 

Съдия: /п/ не се чете.

 

Вярно в оригинала!

 

Секретар: Д.С.