Р Е Ш Е Н И Е №46

25.01.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                                           състав

на десети януари      две хиляди и                    седемнадесета                               година в публичното заседание в следния състав:

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

                                               

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1765 по описа за  2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са искове с правно основание иск чл.422 от ГПК във вр. с чл.124 от ГПК и във вр.с чл.286, ал.1 от ТЗ във вр.с чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД – за заплащане на дължими суми по договор и лихви за забава.

В исковата молба се твърди, че предметът на дейност на ищеца било доставка и продажба на вода за напояване. Длъжникът бил получател на услугата в качеството му на земеделски стопанин. Във връзка с извършената услуга – доставка на 2 400 куб.м. вода за напояване, договорена на цена от по 0,22 лева за куб.м. водни маси, удостоверени с Акт №2 от 18.10.2012г. и рекапитулация, и извлечение от дневник за напояване от 18.10.2012г., била издадена фактура №2000000370/18.10.2012г., получена от И.С.В.. Задължението по тази фактура не било погасено. С оглед неизпълнение на задължението, претендирали и лихва за забава от 233,17 лева от 19.10.2012г. до 31.05.2016г., като считат, че издадената фактура имала характер на покана за плащане. С Акт №1 от 11.07.2011г. била приета услугата. Депозирали искане по реда на чл.410 от ГПК, което било уважено по ч.гр.д.№1076/2016г. по описа на ХРС, но ответникът възразил. Искат да се признае за установено, че ответникът има задължение към ищеца в размер на 633,60 лева по фактура №2000000370/18.10.2012г., ведно с лихва за забава от 233,17 лева от 19.10.2012г. до 31.05.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението – 31.05.2016г., до окончателно изплащане на сумите, както и бъде осъден ответника да заплати направените в исковото производство разноски, а също и направените в заповедното производство разноски,.

            Ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, не е направил искане за разглеждане в негово отсъствие.

            При така установеното и като има предвид, че ищцовата страна прави искане съдът да се произнесе с неприсъствено решение, съдът направи следните правни изводи:

            При наличие съответните вече посочени предпоставки – ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото заседание по делото, не е направил искане за разглеждане в негово отсъствие, както и при наличие на направеното от ищеца искане съдът да се произнесе с неприсъствено решение, съдът не  мотивира решението си по същество. Налице са предпоставките по чл.239, ал.1 от ГПК – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в с.з., както и искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и представените доказателства.

            Поради изложеното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238, ал.1 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Д.Х.Д., ЕГН **********,***, дължи на ЕАД НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ – гр.София, ЕИК 831160078, сума в размер на 633,60 лева по фактура №2000000370/18.10.2012г., ведно с лихва за забава от 233,17 лева от 19.10.2012г. до 31.05.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението – 31.05.2016г., до окончателно изплащане на сумите.

ОСЪЖДА Д.Х.Д., ЕГН **********,***, да заплати на ЕАД НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ – гр.София, ЕИК 831160078, направените в заповедното производство разноски – 25 лева д.т. и 100 лева юрк.възнаграждение, както и в настоящото исково производство – 75 лева д.т.

Решението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: /п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.