Р Е Ш Е Н И Е

 

                                      21/10.01.2017 гoдина, гр. Хасково

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Хасковския районен съд, Девети граждански състав             

На петнадесети декември две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                 Председател: Петър Вунов                                                      

Секретар: Павлина Николова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 1584 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на гл. ХXIX от ГПК - "Съдебна делба" и е във фазата по допускането на делбата.

Образувано е иск от Й.К.Х. и Д.С.П., чрез пълномощника им адвокат Е.Х.от АК - Хасково, с правно основание чл. 34, ал. 1 ЗС, вр. с чл. 69, ал. 1 ЗН срещу К.Г.А., Г.Г.А., К.Д.А. и В.С.Д..

Ищците твърдят, че заедно с ответниците били наследници на общия им наследодател К.С.А., починал на ******* в с. С., общ. Минерални бани. На основание Решение № 26-29/07.12.1998 г. на Общинска служба по земеделие - гр. Хасково им бил възстановен следния имот: имот №023008 в землището на с. Николово, община Хасково, с ЕКАТТЕ 51682, с площ 17,000 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023017 - нива - собственост на Й.Д.П., имот №023007 - нива - собственост на В.И.И., имот №000004 - полски път - собственост на община Хасково, имот №023009 - нива - собственост на наследници на А.Б.К., имот №023010 - нива - собственост на наследници на К.Я.Ц., имот №023011 - нива - собственост на наследници на К. Г.Г., имот №023012 - нива - собственост на наследници на К. К. Ж., имот №023013 - нива - собственост на наследници на В.М.В., имот №023014 - нива - собственост на наследници на Д.С.И., имот №023015 - нива - собственост на И.Д.С., имот №023016 - нива - собственост на наследници на Е.Ж.К., имот №000646 - полски път - собственост на община Хасково; имот с номер 062006 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 2,202 дка, начин на трайно ползване - използв. ливада - пета категория, при граници и съседи: имот №062009 - използв. ливада - собственост на община Минерални бани, имот №062008 - използв. ливада - собственост на А.И.И., имот №062007 - използв. ливада - собственост на Д.Л.Б., имот №000755 - дере - собственост на община Минерални бани, имот №062005 - използв. ливада - собственост на Д. П.Р.; имот с номер 11110007 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 2.001 дка, начин на трайно ползване - нива - четвърта категория, при граници и съседи: имот №111006 - нива - собственост на П.И.П., имот №000503 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №111008 - нива - собственост на Д.В.В., имот №110021 - полски път - собственост на община Минерални бани; имот с номер 130006 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 1,490 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №130007 - нива - собственост на Д.И.А., имот №130010 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №130021 - нива - собственост на Т.Д.К., имот №130022 - нива - Н.Й.В., имот №130023 - нива - собственост на Н.К.Т., имот №130005 - нива - собственост на Г.Р.П.; имот с номер 142032 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 5,994 дка, начин на трайно ползване - нива - трета категория, при граници и съседи: имот №142035 - нива - собственост на Е.И.Т., имот №142031 - нива - собственост на Г.К.Г., имот №142030 - нива - собственост на Д.Ж.М., имот №000169 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №142033 - нива - собственост на Н.Й.В.; имот с номер 143007 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 2,802 дка, начин на трайно ползване - нива - шеста категория (0,140 дка) и трета категория (2,662 дка), при граници и съседи: имот №143008 - нива - собственост на наследници на С.П.Г., имот №143006 - нива - собственост на наследници на Т.Ц.Т., имот №000170 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №000060 - полски път - собственост на община Минерални бани; имот с номер 149003 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 1,398 дка, начин на трайно ползване - нива - шеста категория, при граници и съседи: имот №149002 - нива - собственост на А.В.А., имот №000646 - пасище, мера - собственост на община Минерални бани, имот №149044 - нива - собственост на М. Г. Р.; имот с номер 154002 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 1,301 дка, начин на трайно ползване - нива - трета категория, при граници и съседи: имот №154003 - нива - собственост на наследници на Н.И.П., имот №154005 - нива - собственост на Т.Г.С., имот №000757 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №154001 - нива - собственост на наследници на Х.К.К.; имот с номер 154058 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 4,203 дка, начин на трайно ползване - нива - трета категория, при граници и съседи: имот №154050 - нива - собственост на наследници на Н.И.К., имот №154057 - нива - собственост на Х.В.В., имот №154064 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №154059 - нива - собственост на Д.П.Ж., имот №154056 - нива - собственост на И.Х.П.. Към настоящия момент страните не могли доброволно да разделят наследствените имоти и да ликвидират възникналата съсобственост, което обуславяло правния интерес от завеждане на исковата молба. Сочи се още, че съгласно удостоверение за наследници с изх. № 09/05.05.2016 г., издадено от община Минерални бани, наследодателят им оставил следните наследници: Г.Х.А.-съпруга, починала на ******, чийто син Г.К.А. починал на ******, поради което на основание чл. 10, ал. 1 ЗН се замествал от синовете си К.Г.А. и Г.Г.А.; Д. К. К.- дъщеря, починала на ******, с наследниците Д.С.П. и В.С.Д.; Й.К.Х. – дъщеря; Г.К.А. - син, починал на ******, с наследниците К.Д.А. – съпруга, К.Г.А. – син и Г.Г.А. – син. Поддържа се, че дяловете на страните в делбеното имущество били, както следва: на К.Г.А. - 3/24, на Г.Г.А. - 3/24, на К.Д.А. - 2/24, на Д.С.П. - 4/24, на В.С.Д. - 4/24, на Й.К.Х. - 8/24. Предвид изложеното се иска от съда да постанови решение, с което да се допусне делба между страните на описаните недвижими имоти при горепосочените квоти.

Ответниците не изразяват становище по иска.  

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, както и доводите на страните, съобразно изискванията на чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Не се спори, а и от събраните писмени доказателства – удостоверение за наследници с изх.  № 09/05.05.2016 г. на Кмета на с. Сираково, общ. Минерални бани, Решение № 26-29 от 07.12.1998 г. на Общинска служба по земеделие - гр. Хасково за възстановяване правото на собственост върху земеделски зeми съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Николово, общ. Хасково, Решение № 17-2 от 22.03.1999 г. на Общинска служба по земеделие - с. Минерални бани за възстановяване правото на собственост върху земеделски зeми в съществуващи или възстановими стари реални граници в землището на с. Сираково, общ. Минерални бани, Решение № 17-2 от 26.05.1999 г. на Общинска служба по земеделие - с. Минерални бани за възстановяване правото на собственост върху земеделски зeми съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Сираково, общ. Минерални бани, скици № К00077/10.05.2016 г., № К01571/05.05.2016 г., № К01578/05.05.2016 г., № К01577/05.05.2016 г., № К02578/05.05.2016 г., № К01575/05.05.2016 г., № Л01574/05.05.2016 г., № К01573/05.05.2016 г., № К01572/05.05.2016 г., се установяват описаните в исковата молба и посочени по - горе факти и обстоятелства. Ето защо и с оглед разпоредбата на чл. 153 ГПК съдът приема всички релевантни факти относно спорното право за доказани. В тази връзка не следва да се излага текстуално съдържанието на приетите документи, като при необходимост те ще бъдат обсъдени при преценката на наведените от страните правни доводи, основани на тях.

При това положение съдът достигна до следните правни изводи:

Предявеният иск е с правна квалификация чл. 34, ал. 1 ЗС, вр. с чл. 69, ал. 1 ЗН и е процесуално допустим.

По съществото на спора съображенията на съда са следните:

Не се спори по делото, а и от събраните писмени доказателства по категоричен начин се установява, че страните са съсобственици на процесните недвижими имоти. Съсобствеността им се е породила на основание наследствено правоприемство, в качеството им на наследници на К.С.А.. Именно като на такива им е възстановено с влезли в сила позитивни решения на Общинска служба по земеделие - гр. Хасково и на Общинска служба по земеделие - с. Минерални бани, и скици към тях, правото на собственост върху тях. Съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ влязлото в сила решение, придружено със скици, освен случаите по чл. 10, ал. 7 от с.з., какъвто не е настоящият, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имотите. С оглед правилата на чл. 5 - чл. 9 ЗН правата на съделителите в съсобствеността са в размер на по 2/18 (или 1/9) ид. ч. за К.Г.А., за Г.Г.А. и за К.Д.А., на по 3/18 (или 1/6) ид. ч. за Д.С.П. и за В.С.Д. и на 6/18 (или 1/3) ид. ч. Й.К.Х..

По отношение на постъпилото заявление от В.С.Д. за отказ от наследството, оставено й от К.С.А., следва да се отбележи, че от представеното удостоверение за наследници с изх.  № 09/05.05.2016 г. на Кмета на с. Сираково е видно, че последният е починал на *******, като е оставил няколко наследника по закон, сред които и Д. К. К.- дъщеря. Последната обаче също е починала и то на ******, като е оставила за наследници заявителката – нейна дъщеря, както и С. Д. К. – съпруг, починал на *****., и Д.С.П. – син. При това положение се налага изводът, че в случая се касае за отказ на В.С.Д. само за част от наследството й, който по силата на чл. 54, ал. 1 ЗН е недействителен. Това е така, защото наследството преминава изцяло, а не в отделни негови части. В този смисъл е и правната доктрина -  Тасев, Хр., Българско наследствено право, С., 2009 г., 9 изд., с. 133/. Отказвайки се само от наследството на дядо си, заявителката всъщност прави отказ от част от наследството на своята майка, тъй като тя е починала след своя наследодател, т.е. тя е била призована да го наследи и е приела наследството му. Последното обстоятелство следва да се приеме за установено, доколкото по делото няма твърдения и данни за обратното, а и в тази хипотеза В.С.Д. не би имала качеството на наследник по закон на К.С.А.. Ето защо не може да се приеме, че е налице валиден отказ от наследство от нейна страна.

Предвид изложеното съдът счита, че предявеният иск за делба на процесните имоти е основателен и доказан и следва тя да се допусне между страните при определените по-горе квоти.

            Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Й.К.Х., ЕГН **********,***, Д.С.П., ЕГН **********,***, двамата със съдебен адрес:***, К.Г.А., ЕГН **********,***, Г.Г.А., ЕГН **********,***, К.Д.А., ЕГН **********,*** и В.С.Д., ЕГН **********,***, на следните им съсобствени недвижими имоти, а именно: имот №023008 в землището на с. Николово, община Хасково, с ЕКАТТЕ 51682, с площ 17,000 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №023017 - нива - собственост на Й. Д.П., имот №023007 - нива - собственост на В.И.И., имот №000004 - полски път - собственост на община Хасково, имот №023009 - нива - собственост на наследници на А.Б.К., имот №023010 - нива - собственост на наследници на К.Я.Ц., имот №023011 - нива - собственост на наследници на К. Г.Г., имот №023012 - нива - собственост на наследници на Колю К.ов Желязков, имот №023013 - нива - собственост на наследници на В.М.В., имот №023014 - нива - собственост на наследници на Д.С.И., имот №023015 - нива - собственост на И.Д.С., имот №023016 - нива - собственост на наследници на Е.Ж.К., имот №000646 - полски път - собственост на община Хасково; имот с номер 062006 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 2,202 дка, начин на трайно ползване - използв. ливада - пета категория, при граници и съседи: имот №062009 - използв. ливада - собственост на община Минерални бани, имот №062008 - използв. ливада - собственост на А.И.И., имот №062007 - използв. ливада - собственост на Д.Л.Б., имот №000755 - дере - собственост на община Минерални бани, имот №062005 - използв. ливада - собственост на Д. П.Р.; имот с номер 11110007 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 2.001 дка, начин на трайно ползване - нива - четвърта категория, при граници и съседи: имот №111006 - нива - собственост на П.И.П., имот №000503 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №111008 - нива - собственост на Д.В.В., имот №110021 - полски път - собственост на община Минерални бани; имот с номер 130006 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 1,490 дка, начин на трайно ползване - нива - пета категория, при граници и съседи: имот №130007 - нива - собственост на Д.И.А., имот №130010 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №130021 - нива - собственост на Т.Д.К., имот №130022 - нива - Н.Й.В., имот №130023 - нива - собственост на Н.К.Т., имот №130005 - нива - собственост на Г.Р.П.; имот с номер 142032 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 5,994 дка, начин на трайно ползване - нива - трета категория, при граници и съседи: имот №142035 - нива - собственост на Е.И.Т., имот №142031 - нива - собственост на Г.К.Г., имот №142030 - нива - собственост на Д.Ж.М., имот №000169 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №142033 - нива - собственост на Н.Й.В.; имот с номер 143007 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 2,802 дка, начин на трайно ползване - нива - шеста категория (0,140 дка) и трета категория (2,662 дка), при граници и съседи: имот №143008 - нива - собственост на наследници на С.П.Г., имот №143006 - нива - собственост на наследници на Т.Ц.Т., имот №000170 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №000060 - полски път - собственост на община Минерални бани; имот с номер 149003 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 1,398 дка, начин на трайно ползване - нива - шеста категория, при граници и съседи: имот №149002 - нива - собственост на А.В.А., имот №000646 - пасище, мера - собственост на община Минерални бани, имот №149044 - нива - собственост на М. Г. Р.; имот с номер 154002 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 1,301 дка, начин на трайно ползване - нива - трета категория, при граници и съседи: имот №154003 - нива - собственост на наследници на Н.И.П., имот №154005 - нива - собственост на Т.Г.С., имот №000757 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №154001 - нива - собственост на наследници на Х.К.К.; имот с номер 154058 в землището на с. Сираково, община Минерални бани, с ЕКАТТЕ 66634, с площ 4,203 дка, начин на трайно ползване - нива - трета категория, при граници и съседи: имот №154050 - нива - собственост на наследници на Н.И.К., имот №154057 - нива - собственост на Х.В.В., имот №154064 - полски път - собственост на община Минерални бани, имот №154059 - нива - собственост на Д.П.Ж., имот №154056 - нива - собственост на И.Х.П., при следните квоти: 2/18 ид. ч. за К.Г.А., 2/18 ид. ч. за Г.Г.А., 2/18 ид. ч. за К.Д.А., 3/18 ид. ч. за Д.С.П., 3/18 ид. ч. за В.С.Д. и на 6/18 ид. ч. Й.К.Х..

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Хасково в двуседмичен срок от получаването му от страните.

                                                               

     

                                                           СЪДИЯ: /п/ не се чете

/Петър Вунов/

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.