Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

25/13.01.2017 година, гр. Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на петнадесети декември две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                          Председател: Петър Вунов      

секретар: Павлина Николова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 1500 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            *********************************************************************************************************

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето Д.А.Й., ЕГН ********** при майката Д.А.И., ЕГН **********, на адрес: ***.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху Д.А.Й., ЕГН ********** на майката Д.А.И., ЕГН **********, с адрес: ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата А.Л.Й., ЕГН **********, с адрес: ***, съдебен адрес:***, кантора № 10, чрез адв. Тодор Ташев, с детето Д.А.Й., ЕГН **********, както следва:

- до навършване на тригодишната му възраст бащата има право да вижда детето и да го взима при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,30 часа до 13,30 часа на съответния ден, без преспиване, на рождения ден на бащата – 26 февруари – за времето от 09,30 часа до 13,30 часа, както и на рождения ден на детето – 12 май – съвместно с майката за времето от 09,30 до 19,30 часа, а при несъгласие от нейна страна за съвместно прекарване на рождения ден - от бащата за времето от 09,30 часа до 13,30 часа, със задължението да го връща на майката Д.А.И., ЕГН ********** след изтичане на определеното време;

- след навършване на тригодишна възраст на детето до шестгодишната му възраст - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,30 часа в събота до 18.30 часа в неделя, с преспиване, на рождения ден на бащата – 26 февруари – за времето от 09,30 часа до 18,30 часа, на рождения ден на детето – 12 май – съвместно с майката за времето от 09,30 до 19,30 часа, а при несъгласие от нейна страна за съвместно прекарване на рождения ден - от бащата за времето от 18,30 часа на предходния ден до 13,30 часа на 12 май, по време на Коледните празници, а именно от 09,30 часа на 23 декември до 18,30 часа на 25 декември през всяка четна година, по време на Великденските празници, а именно от 09,30 часа на Разпети петък до 18,30 часа на първия понеделник след Великден, които в съответната година са определени за празнуване съобразно Православния календар, през всяка четна година, по време на Новогодишните празници, а именно от 09,30 часа на 30 декември до 18,30 часа на 1 януари през всяка нечетна година, както и 15 дни през лятото и 10 дни през зимата, когато майката Д.А.И., ЕГН ********** не ползва платен годишен отпуск, със задължението да й го връща след изтичане на определеното време;

- след навършване на шестгодишната му възраст - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00 часа в събота до 19.00 часа в неделя, с преспиване, на рождения ден на бащата – 26 февруари – за времето от 09,00 часа до 20,00 часа, на рождения ден на детето – 12 май – съвместно с майката за времето от 09,00 до 20,00 часа, а при несъгласие от нейна страна за съвместно прекарване на рождения ден - от бащата за времето от 18,30 часа на предходния ден до 13,30 часа на 12 май, по време на Коледните празници, а именно от 09,30 часа на 23 декември до 18,30 часа на 25 декември през всяка четна година, по време на Великденските празници, а именно от 09,30 часа на Разпети петък до 18,30 часа на първия понеделник след Великден, които в съответната година са определени за празнуване съобразно Православния календар, през всяка четна година, по време на Новогодишните празници, а именно от 09,30 часа на 30 декември до 18,30 часа на 1 януари през всяка нечетна година, 30 дни през лятната му ваканция, когото майката Д.А.И., ЕГН ********** не ползва платения си годишен отпуск, със задължението да й го връща след изтичане на определеното време, половината от зимната /Коледната/ му ваканция за всяка нечетна година и половината от пролетната /Великденската/ му ваканция за всяка четна година.

ОСЪЖДА А.Л.Й., ЕГН **********, с адрес: ***, съдебен адрес:***, кантора № 10 - адв. Тодор Ташев, да заплаща на Д.А.Й., ЕГН **********, чрез Д.А.И., ЕГН **********, с адрес: ***, като негова майка и законен представител, месечна издръжка в размер на 150,00 лв., считано от 01.01.2017 г. до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на плащането, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от датата на падежа до окончателното й изплащане, като иска в останалата част - до пълния предявен размер от 180,00 лв. ОТХВЪРЛЯ.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка.

ОСЪЖДА А.Л.Й., ЕГН **********, с адрес: ***, съдебен адрес:***, кантора № 10, чрез адв. Тодор Ташев, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 216,00 лв., представляваща дължима държавна такса върху присъдената издръжка, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                                                                                                  

                                                                                               СЪДИЯ:/п/ не се чете.

 

            Вярно с оригинала!

 

            Секретар: Д.С.