Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

       17        /06.01.2017 г., гр. Хасково

  

           

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на шести януари две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

                                                                                              Председател: Петър Вунов      

 

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов частно гражданско дело номер 1431 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 530 и сл. от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

Образувано е по изпратена чрез ЧСИ Самуил Пеев молба от адв. Веселин Ковачев, като пълномощник на Ф.Б.М. взискател по изп. дело20158740401330, с правно основание чл. 430 ГПК за назначаване на особен представител на длъжника Г.Р.С..

Съдът, като прецени изложеното в молба и приложените към нея писмени доказателства, намира искането за процесуално допустимо, а разгледано по съществоза основателно поради следните съображения:

Установява се, че уведомлението до длъжника е залепено на неговия постоянен и настоящ адрес, тъй като не е бил открит на същия при извършените неколкократни посещения на призовкаря на ЧСИ Самуил Пеев. Следователно, процедурата по чл. 47, ал. 1 – ал. 5 ГПК е била спазена, като Г.Р.С. не се е явил в срок да получи книжата по делото. При това положение съдът намира, че в случая действително са налице предпоставките на чл. 47, ал. 6 ГПК, поради което следва да се допусне назначаване на особен представител на длъжника в изпълнителното производство с цел защита на неговите интереси и съобразно задължителните указания, дадени в т. 4 на Тълкувателно решение № 2/26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на ВКС, ОСГТК.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА, на основание чл. 430 ГПК, назначаване на особен представител на длъжника Г.Р.С., ЕГН ********** по изпълнително дело20158740401330 по описа на ЧСИ Самуил Пеев с рег. № 874, по искане на взискателя Ф.Б.М., ЕГН **********.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Да се изпрати заверен препис от решението по изпълнително дело20158740401330 по описа на ЧСИ Самуил Пеев с рег. № 874, за сведение и изпълнение.

 

 

                                                                       СЪДИЯ:  /п/ не се чете.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!!!

Секретар: /П.Н./