ОПРЕДЕЛЕНИЕ №125

 

 

            Хасковски Районен съд четвърти                       граждански състав

на    тридесет и първи януари     две хиляди и седемнадесета        година

в закрито заседание в следния състав:

     Съдия: ПАВЛИНА  ГОСПОДИНОВА

                                              

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №219 по описа за 2017 година на Хасковски Районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпило е искане за оспорване на припознаване и оборване на титул, произтичащ от това припознаване.

Съгласно чл.104, т.1 на окръжния съд като първа инстанция са подсъдни искове за оспорване на произход, поради което искането не следва да бъде разгледано от ХРС. Родовата подсъдност определя като компетентен съд – ХОС. Възражение за неподсъдност по отношение на родово компетентен съд може да бъде повдигнато служебно. Така на на основание чл.119, ал.1 във вр. с чл.104, т.1 във вр. с чл.118, ал.2 и ал.1 от ГПК производството пред ХРС следва да се прекрати и да се изпрати по подсъдност на ОС Хасково.

Мотивиран така, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д.№219 по описа на ХРС за 2017г., образувано по искане от В.А.И. ***, и И.А.И. ***, за оспорване на припознаване.

ИЗПРАЩА делото в Окръжен съд – Хасково по подсъдност.

         Определението може да се обжалва пред ХОС в едноседмичен срок от съобщението.

        

 

         Съдия:/п/ не се чете.

 

         Вярно с оригинала!

 

         Секретар: Д.С.