Р Е Ш Е Н И Е

149/ 07.03.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                                           състав

на седми февруари                                                   две хиляди и седемнадесета  година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№2245 по описа за  2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск по чл.19, ал.3 от ЗЗД - за сключване на окончателен договор, по който се търси незаплатена част от продажната цена с правно основание чл.422 от ГПК във вр. с чл.124 от ГПК и във вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД.

В исковата молба се твърди, че ищецът сключил с ответника предварителен договор за покупко-продажба на МПС от 31.05.2012г. за л.автомобил Ситроен Берлинго рег.№ Х ****ВС за цена 4000 лева. Страните уговорили изплащането да става на месечни вноски от по 500 лева до всяко първо число, считано от юни 2012г. до март 2013г. Уговорили и че ако автомобилът погине, то това не освобождава купувача от плащане на продажната цена. Купувачът изплатил част от сумата – общо 2400 лева, като останала неразплатена част 1600 лева. Депозирал искане по реда на чл.410 от ГПК, което било уважено по ч.гр.д.№1545/2016г. по описа на ХРС, но ответникът възразил. Искат да се обяви договора за окончателен, както и във връзка с образуваното заповедно производство по отношение на дължимата сума по договора се признае за установено, че ответникът има задължение към ищеца в размер на 1600 лева, ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението – 22.07.2016г., до окончателно изплащане на сумите, както и бъде осъден ответника да заплати направените в исковото производство разноски, а също и направените в заповедното производство разноски,.

         Ответникът не взема становище в определения по чл.131 от ГПК срок. В с.з. твърди, че сумата е изплатена изцяло, както и че автомобилът вече не бил при ответника. Не спори, че ищецът е изпълнил задължението си и предал на ответника автомобила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

         Видно от Предварителен договор от 31.05.2012г., сключен между страните,  страните са се споразумели ответникът да закупи товарен автомобил Ситроен Берлинго с рег.№ Х ****ВС, рама ***********, двигател без номер, собствен на ищеца – свидетелство за регистрация на МПС. Като покупна цена ответникът се е задължил да заплати сумата от 4000 лева, като тази сума била платима на месечни вноски в размер на по 500 лева, считано от м.юни 2012г. до януари 2013г. Сключването на окончателния договор следвало да бъде в 5 дневен срок от последното плащане. 

С декларация по чл.264 от ДОПК ищецът сочи, че няма публично правни задължения.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

При предявяване на иск от страна по предварителен договор за сключване на окончателен съдът извършва проверка дали са налице предпоставките за прехвърляне на собствеността, а в случая – дали ищецът е собственик на автомобила.

Договорът от 31.05.2012г. е сключен като предварителен в съответната писмена форма и съдържа всички уговорки относно съществените условия на окончателния договор – правото на собственост следва да се прехвърли след заплащане на целия размер от покупната стойност на автомобила. Ищецът получил 2400 лева при сключване на предварителния договор и още 1600 лева следвало ответникът да заплати. Ответникът не ангажира доказателства тази сума да е платена.

Така ищецът е доказал наличието на предварителен договор за сключване на окончателен договор, както и изпълнението на задължението си по предварителния договор за предаване на автомобила, което не е спорно. Доказал е и че е собственик на автомобила, както и че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигуровки съгласно чл.264 от ДОПК с представената декларация по ал.2 на посочения член. Доказан е и размера на  неизпълненото задължение по договора – 1600 лева.

Така предварителният договор следва бъде обявен за окончателен, тъй като ищецът е изпълнил своите задължения. Следва да бъде уважен напълно и другия предявен иск – за обезщетение за неизпълнение на паричните вземания от ответника, за който има издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.1545/16 на ХРС.

Ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски.

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН, сключения между Г.Ф.М., ЕГН **********,***, и И.Й.И., ЕГН **********,***, предварителен договор от 31.05.2012г. за покупко-продажба на МПС Ситроен Берлинго с рег.№ Х ****ВС, рама ***********, двигател без номер, по силата на който Г.Ф.М. продава на И.Й.И. описаното МПС за сумата от общо 4000 лева, от които 2400 лева платени, а 1600 лева - незаплатени.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че И.Й.И., ЕГН **********,***, дължи на Г.Ф.М., ЕГН **********,***00 лева, представляваща незаплатена сума по сключения предварителен договор от 31.05.2012г. за покупко-продажба на МПС Ситроен Берлинго с рег.№ Х ****ВС, рама ***********, двигател без номер, ведно с лихва за забава от предявяване на искането по ч.гр.д.№1545/2016г. на ХРС – 22.07.2016г., по което дело е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК №721/26.07.2016г.

ОСЪЖДА И.Й.И., ЕГН **********,***, да заплати на Г.Ф.М., ЕГН **********, направените по делото разноски в размер на 32 лева д.т. в заповедното, 300 лева – адв.възнаграждение в заповедното производство, както и 82,00 лева за държавна такса в исковото производство, и 350,00 лева – за адвокатско възнаграждение в исковото производство.

ОСЪЖДА И.Й.И., ЕГН **********, да заплати местен данък в полза на Община Хасково в размер на 13,00 лева.

Да не се издава препис от решението докато ответникът не докаже заплащане на дължимите данъци и такси

Решението може да бъде обжалвано пред ХОС в двуседмичен срок от получаване на съобщението, че е обявено.

 

Съдия: /п/ не се чете.

 

Вярно с оргинала!

 

Секречтар: Д.С.