Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 135

01.03.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                                 Трети граждански състав

на двадесет и четвърти януари през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                   Съдия : Нели Иванова      

секретар Гергана Докузлиева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2158 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от „Булмашинженеринг“ ООД, ЕИК 126055357, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Лозарска“ №12, представляван от управителя Янчо Цанов Вутов, със съдебен адрес ***, адв.Надежда Колева, против „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК.

Ищецът твърди, че е потребител на електроенергия с клиентски номер ******** за обект, находящ се в Северна индустриална зона в гр.Хасково. В писмо до ищеца било посочено, че от служители на БИМ било констатирано, че електромерът бил манипулиран и не отчитал консумирана енергия, за което бил издаден констативен протокол от 06.04.2016г. В писмото се твърдяло, че вследствие на това ползваната от абоната ел.енергия останала неизмерена, съответно незаплатена. Ответното дружество коригирало сметката за ел.енергия за 86дни за периода от 11.01.2016г. до 06.04.2016г., като начислило допълнително енергия на стойност 17841,71лв. На 04.10.2016г. била издадена фактура за горепосочената сума. Ищецът оспорва дължимостта на тази сума. Липсвала вина на дружеството като абонат, а освен това електромерът се намирал в пломбирано от ЕВН табло, находящо се в охранявана със СОТ територия, достъп до която ищецът нямал. Необоснован бил периода от 86 дни.  Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се признае за установено, че ищецът не дължи на ответника сумата от 17841,71лв., представляваща стойността на допълнително начислена ел.енергия за 88 дни за периода от 11.01.2016г. до 06.04.2016г. за абонат с клиентски номер ******** и с ИТН: ********, за която сума била издадена фактура №8163520608 от 04.10.2016г. на ответното дружество.

         Ответникът оспорва така предявения иск в депозирания отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, като намира същия за допустим, но изцяло неоснователен. Ответникът счита, че сумата е начислена правомерно, като твърди, че приложими в случая са Правилата за измерване на количеството ел.енергия /ДВ бр.98 от 12.11.2013г./, а не общите условия. При извършване на проверката било удостоверено, че извършените от служителите на ответника действия са при спазване на изискванията на чл.47 от ПИКЕЕ.  Предвид гореизложеното счита, че следва да се отхвърли иска, като неоснователен. Претендира присъждане на разноски.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установена следната фактическа обстановка :

Видно от приложената с исковата молба фактура от 04.10.2016г., издадена от ответното дружество на ищеца е начислена сумата от 17847,71лв. с ДДС, дължима вследствие неизмерване, непълно или неточно измерване на количеството електрическа енергия за период от 11.01.2016г. до 06.04.2016г. На 08.08.2013г. между страните в настоящото производство е сключен договор за достъп и пренос на ел.енергия през електроразпределителната мрежа. С исковата молба е представен констативен протокол за техническа проверка и подмяна на средства за търговско измерване, от който е видно, че е извършена проверка на електромера на ищеца на 06.04.2016г. в присъствието на представител на абоната и полицай.

От показанията на разпитания по делото свидетел Г.Л.Г. се установява, че работи като ел.техник в ответното дружество от 2002г. Работата му включвала проверка на електромери. За проверката на ищеца св.Г. заедно с колегата си Петър Вунов посетили обекта с цел възстановяване на комуникацията, т.е. връзката на електромера с модема, който пращал данните, показанията в Пловдив. Забелязали, че електромера не свети, което провокирало свидетеля да направи проверка. Установили, че има две разменени напрежения, два разменени проводника от трансформатора към междинния клеморед, вследствие на което грешката не можела да се измери. Апаратурата нямало как да я хване, електромерът на отчитал. Всичко това ставало в присъствието на представител на абоната. Електромерът се намирал в трафопоста, който бил в собствеността на фирмата. Първо имало една бариера, минавало се през охрана. Имало два трафопоста, които били собственост на абоната. Вътре в самите трафопостове имало табла, които се заключват, а трафопостовете не се заключвали. Абоната трябвало да може да си вижда показанията. Таблото, където бил електромера, било заключено, а достъпът до трафопоста бил свободен. Имало охрана с бариера, те се обаждали на охраната, която викала енергетика или друг представител, той отварял трафопоста. В случая се наложило да извикат и полицай, за което колегата на свидетеля се обадил на тел.112. Това се случвало, когато има някаква видима нередност. След като установили, че са разменени двете напрежения, се обадили и тогава дошъл полицай  след около 15-20 минути. Протоколът се подписал от всички без възражения по констатациите. Електромерът си останал на място, тъй като бил годен. Проблемът не бил в електромера, а в комуникацията, в проводниците. Самият електромер не бил манипулиран, той си бил пломбиран, минал през метрологична проверка. Просто имало два разменени проводника под междинния клеморед. Имало един междинен, в който идвало напрежението от токовите трансформатори и нагоре към електромера отново имало проводници, като били разменени тези под междинния клеморед. Имало модем, който бил свързан към електромера и той пращал данни до сървър в Пловдив на всеки 15 минути. Всеки ден се отчитал поне веднъж. Когато не се отчете ден-два, им изпращали имейл да отидат на погледнат защо не се отчита и какъв е проблема. В случая се оказало, че модема е повреден, но свидетелят не можел да каже от колко време. Този модем се намирал в таблото, в електромера, от което табло трябвало само ответното дружество да има ключ. Този електромер се отчитал дистанционно, не бил необходим инкасатор. Ако имало нещо нередно, веднага щяло да се установи. В случая модемът бил развален и нямало как да праща данни, което следвало да се установи на следващия ден.    

За изясняване на делото от фактическа страна съдът назначи и изслуша съдебно-техническа експертиза, чието заключение приема като обективно и компетентно дадено. В заключението на съдебно-техническата експертиза се сочи, че констативния протокол от техническа проверка на СТИ от 06.04.2016г. отразява техническото състояние на СТИ, което е резултат от външно неправомерно въздействие върху електромера и схемата му на свързване. Вещото лице сочи, че тези манипулации въздействат върху точността на електромера и водят до неотчитане изцяло на консумираната електроенергия. Началният момент на неточно отчитане на СТИ е 11.12.2015г. Регулярен отчет на показанията на електромера за периода м.януари 2016г. – м.април 2016г. е извършван на 31.01.2016г., 29.02.2016г., 31.03.2016г. и 30.04.2016г. Според вещото лице, правилно е приложена методиката за изчисляване на неотчетеното количество електроенергия, както е заложена от ПИКЕЕ. Експертизата сочи също така, че правилно е остойностено това неизмерено количество ел.енергия, съгласно чл.51 ал.1 от ПИКЕЕ. Процесният електромер попадал в групата електромери – трифазни с периодичност на проверките четири години. Върху електромера имало метрологична маркировка от 2014г. Вторичната проверка на електромера следвало да стане през 2018г. Експертизата сочи, че са спазени сроковете по заповед №А-441 от 29.05.2014г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, обн. в ДВ бр.49 от 2014г. 

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Предявен е отрицателен установителен иск с правно основание чл.124 ал.1 от ГПК, като се иска установяване недължимост на вземане на ответника към ищеца за посочената в исковата молба сума. Съдът намира така предявения установителен иск за допустим, а разгледан по същество същия се явява и основателен. Несъмнено от данните по делото се установи, че измервателното средство, от показанията на което се вземат данните за начислената ел.енергия в имота на ищеца отговаря на метрологичните и техническите изисквания. Същевременно, както е посочено и в съдебно-техническата експертиза при проверката на електромера се установява, че отчита неточно потребената ел.енергия.  Този факт се установява и от приложения по делото констативен протокол от извършената проверка от 06.04.2016г. Както от писмените доказателства, така и от съдебно-техническата експертиза и свидетелските показания се установява, че при извършената проверка на електромера са констатирани манипулации, водещи до частично измерване на ел.енергията. Според експертизата, в резултат на тези манипулации електромера на ищеца отчита минимални количества от консумираната електроенергия. По този начин се установява, че вследствие на извършените по СТИ манипулации е останала неизмерена част от електрическата енергия. При тези данни по делото съдът счита, че в тежест на ответника е да установи, че ищецът е извършил тези манипулации, т.е. че е налице негово неправомерно поведение. Доказателства в тази насока не бяха ангажирани, въпреки дадените указания. Доколкото от данните по делото се установи, че на електромера на ищеца е имало пломба изцяло незасегната при извършване на проверката, няма как да се правят изводи, че ищецът е извършил този нерегламентиран достъп. Показанията на свидетеля сочат, че таблото, в което се е намирал електромера се заключва, като клиента има достъп до трафопоста, но не и до вътрешността на таблото. Ето защо, съдът счита, че не се установява от събраните по делото доказателства ищецът да е имал достъп до този електромер, до който извод водят събраните по делото писмени и гласни доказателства. Действително приетите промени в Закона за енергетиката през месец юли 2012г. дават основание на енергийното дружество да извършва корекции на сметки на свои абонати за минал период, но в същото време съдът счита, че тези корекции следва да са съобразени със съответните изисквания също визирани в закона и ОУ на енергийното дружество. Съгласно разпоредбата на чл.98а ал.2 т.6 б.”а” от Закона за енергетиката, при извършване на корекция на сметка в полза на крайния снабдител за потребената ел.енергия в случаите на неизмерена, неправилно или неточно измерена ел.енергия, поради неправомерно присъединяване, промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху уреди, съоръжения или устройства. Ето защо, за да се приеме, че е налице основателно извършена корекция на сметката на ищеца, следва да е налице негово неправомерно поведение, каквото в случая не се установи от ангажираните по делото доказателства. В настоящия случай не се установява неправомерно присъединяване или промяна в схемата на свързване или неправомерно въздействие върху електромера, извършено от ищеца. Действително при извършената на 06.04.2016г. проверка на електромера на ищеца служителите на енергийното дружество са установили неточно отчитане на потребената ел.енергия, поради което са отстранили външната намеса и съставили констативния протокол от тази дата. В същото време обаче ответникът не ангажира доказателства, от които да се установи, че ищецът е извършил неправомерно манипулации по измервателния уред. От данните по делото се установи, че потребената ел.енергия се отчита дистанционно, като се изпращат данни от модема до сървър в Пловдив на всеки 15 минути. Според св.Г., електромера се отчитал поне веднъж всеки ден. Самият свидетел твърди, че когато не се отчете ден-два, им изпращат имейл да отидат на погледнат защо не се отчита и какъв е проблема. Наред с показанията на свидетеля следва да се има предвид и депозираното експертно заключение, в което е посочено, че електромера на ищеца е отчитан съвсем редовно и са визирани конкретните дати – 31.01.2016г., 29.02.2016г., 31.03.2016г. и 30.04.2016г. При тези данни следва извода, че за периода от м.декември 2015г. до м.април 2016г. електромера на ищеца е отчитан поне четири пъти. След като това отчитане става дистанционно, няма как електроразпределителното дружество, което получава данни по няколко пъти на ден, да не е разбрало, че има проблем с този електромер в продължение на почти пет месеца. Следвало своевременно да изпрати свой служител да извърши проверка на СТИ, да се отстрани повредата на модема и да се възстанови точното и вярно отчитане на потребената ел.енергия. Няма данни по делото поради каква причина ответното дружество не е реагирало повече от четири месеца и не е отстранило повредата или намесата, довела до това неточно отчитане на консумираната ел.енергия. В случая ответното дружество не следва да черпи права от своето некоректно поведение, тъй като единствено негови служители имат достъп до СТИ и могат да отстранят констатираната повреда, но това не е сторено своевременно. Предвид гореизложените съображения съдът счита, че макар законовите разпоредби да оправомощават ответното дружество да коригира сметките за ел.енергия за минал период, в никакъв случай не са спазени законовите изисквания, за да се приеме, че правилно и коректно дружеството е извършило тази корекция. Доколкото ответникът не установи по категоричен начин, че ищецът неправомерно е извършил манипулации по електромера и именно това е причината за неточното отчитане на потребената от него ел.енергия, съдът намира за основателен предявения отрицателен установителен иск за недължимост на процесната сума.

На основание чл.78 ал.1 от ГПК следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца направените в настоящото производство разноски общо в размер на 1779лв., от които 714лв. – държавна такса и 1065лв. – адвокатско възнаграждение.          

Мотивиран така, съдът

 

 

                                       Р  Е  Ш  И :

 

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, че „Булмашинженеринг“ ООД, ЕИК 126055357, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Лозарска“ №12, представляван от управителя Янчо Цанов Вутов, не дължи сумата от 17841,71лв. с ДДС по фактура №8163520608/04.10.2016г., представляваща стойността на допълнително начислена ел.енергия за 88 дни за периода от 11.01.2016г. до 06.04.2016г. за абонат с клиентски номер ******** и с ИТН: ********.

ОСЪЖДА „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Христо Г.Данов” №37, да заплати на „Булмашинженеринг“ ООД, ЕИК 126055357, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Лозарска“ №12, представляван от управителя Янчо Цанов Вутов, направените в настоящото производство разноски в размер общо на 1779лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                     СЪДИЯ : /п/ не се чете.

 

            Вярно с оригинала!

 

            Секретар: Д.С.