Р Е Ш Е Н И Е № 193

22.03.2017г., гр. Хасково

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Хасковския  районен  съд                                Трети граждански състав 

на двадесет и първи февруари през две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                            Съдия: Нели Иванова                  

секретар Елена Стефанова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2837 по описа за 2015г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

               Производството е делбено във фаза по допускане на делбата.

               Образувано е по предявените от Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***, със съдебен адрес ***, офис 8, адв.В. П. К., против М.А.Р. с ЕГН:********** ***; Д.А.Р. с ЕГН:********** ***; С.А.А. с ЕГН:********** *** и К.Я.А. с ЕГН:********** ***, иск с правно основание чл.26 ал.2 пр.2 от ЗЗД и против Н.М.Р. с ЕГН:********** ***; Д.А.Р. с ЕГН:********** ***; М.А.Р. с ЕГН:********** ***; Д. Р.Ш. с ЕГН:********** ***; Р.Я.С. с ЕГН:********** ***; С.Я.С. с ЕГН:********** ***; Р.И.И. с ЕГН:********** ***; С.Х.К. с ЕГН:********** ***; В.И.М. с ЕГН:********** ***; Ф.М.М. с ЕГН:********** ***, и К.Б.Б. с ЕГН:********** ***, иск за делба с правно основание чл.341 и сл. от ГПК.

         В исковата молба се твърди, че страните са съсобственици на поземлен имот с идентификатор 77195.22.51 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, с адрес на имота гр.Хасково, местност „Халилово“, с площ от 2334кв.м., с трайно предназначение – земеделска, с начин на трайно ползване – друг вид нива, номер по предходен план 022030, по силата на договор за доброволна делба на земеделски имоти и ниви №44, том 1, рег.№781, нот.дело №60/14.02.2001г. и последващ нотариален акт за собственост върху земеделски имот №43, том 1, рег.№1979, нот.дело №181/10.04.2001г., въз основа на които придобили гореописания имот. Впоследствие през периода 2001г. – 2006г. били извършени договор за дарение на недвижим имот, обективиран в нотариален акт №67 от 19.07.2001г. на нотариус с рег.№079 – Владилена Сиртова, договор за дарение на недвижим имот, обективиран в нотариален акт №160 от 16.02.2005г. на нотариус Кичка Господинова с рег.№353, договор за доброволна делба от 29.12.2005г., нотариално заверен от нотариус Христина Колева с рег.№081, поправка на договор за доброволна делба от 19.01.2006г., нотариално заверен от нотариус Христина Колева с рег.№081, договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт №172 от 19.04.2006г. на нотариус Нели Тончева. С решение от 09.04.2012г., постановено по гр.д.№2450/2008г. по описа на РС-Хасково, горецитираните актове били обявени за нищожни поради липса на съгласие на основание чл.26 ал.2 от ЗЗД. На 18.06.2007г. бил сключен договор за доброволна делба. Доколкото всички последващи разпореждания с този имот били извършени от лица, които не са придобили валидно правото на собственост върху него, също били нищожни, тъй като прехвърлителите не биха могли да прехвърлят повече права отколкото притежават, а се установило, че те не са придобили правото на собственост върху нивата от 7,004дка в м.“Халилово“. По тези съображения нищожни се явявали и посочените договор за доброволна делба №23, том 6, рег.№4643, дело №438/18.06.2007г. Въз основа на решение от 18.07.2008г., постановено по гр.д.№1964/2007г. по описа на РС-Хасково ответника К.Б.Б. била призната за собственик на 1/18ид.ч. от процесния имот, а така също била прогласена нищожността на договор за доброволна делба от 29.12.2005г. и поправка на договор за доброволна делба от 19.01.2006г. От гореизложеното ставало ясно, че всички страни са съсобственици на процесния имот и тъй като не могли доброволно да извършат делба на описания имот се иска допускане на съдебна делба между тях по отношение на поземлен имот с идентификатор 77195.22.51 при следните квоти : Н.М.Р. – 1/8 ид.ч.; Д.А.Р. – 1/16 ид.ч.; М.А.Р. – 1/16 ид.ч.; Д. Р.Ш. – 1/24 ид.ч.; Р.Я.С. – 1/24 ид.ч.; С.Я.С. – 1/24 ид.ч.; Р.И.И. – 1/8 ид.ч.; С.Х.К. – 1/8 ид.ч.; В.И.М. – 1/8 ид.ч.; Ф.М.М. – 1/8 ид.ч.; К.Б.Б. – 1/16 ид.ч.; Ф.Б.М. – 1/16 ид.ч. Ответниците М.А.Р., Д.А.Р., С.А.А. и К.Я.А. били пасивно легитимирани по предявения иск по чл.26 ал.2 пр.2 от ЗЗД – нищожност поради липса на съгласие.

         Ответникът К.Б.Б. депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, с който оспорва предявения иск за делба като недопустим и неоснователен. Твърди, че отношенията между страните са уредени по повод наследствения имот на наследодателя на ищцата с влезли в сила решения по гр.д.№1964/2007г., гр.д.№2416/2010г. и гр.д.№2444/2010г. по описа на РС-Хасково. Не били налице новооткрити писмени доказателства, нито новосъздадени такива. Оспорва активната легитимация на ищцата, тъй като тя дарила собствената си идеална част от наследствения имот на С.А.А. и Д.А.Ю. с нотариален акт от 19.07.2001г. Отв.Б. прави възражение за придобивна давност. Оспорва правата на ответницитесъделителите по делото, тъй като произтичали от нищожни договор за доброволна делба и нотариални актове. Прави възражение за нищожност на договор за доброволна делба от 14.02.2001г. Оспорва правата на ответника-съделител М.А.Р., тъй като той бил само пълномощник на страна по сделката /нотариален акт №145/26.10.2004г. на нотариус Владилена Сиртова/, но не и прехвърлител или приобретател и не можел да черпи права на собственост в това си качество. Оспорва вписването като съделител-ответник лицето Я.С.А., тъй като още в производството по гр.д.№2450/2008г. по описа на РС-Хасково било установено, че такова лице не съществува в правния мир. Оспорва правата на собственост върху процесния имот на съделителя-ответник Д.А.Р., тъй като правата на продавачите, посочени в нотариален акт №39/26.10.2004г. на нотариус Владилена Сиртова, били изведени от нищожен договор за доброволна делба №44/14.02.2001г. Отв.Б. прави възражение за нищожност на договор за доброволна делба на земеделски земи №44/14.02.2001г. и на нотариален акт №39/26.10.2004г. на нотариус Владилена Сиртова. Оспорва правата на собственост върху имота на Н.М.Р., тъй като правата на Р. С. А. произтичали от нищожен договор за доброволна делба на земеделски земи №44/14.02.2001г. Оспорва наличието на самостоятелен имот, който да бъде предмет на делба, тъй като бил поделен при наличието на действащи документи, неоспорени от страните, още повече, че същият бил застроен, за което били вложени значителни средства.

Ответникът Н.М.Р. депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, с който заявява, че предявения иск по чл.26 ал.2 пр.2 от ЗЗД се явява основателен, както и че пасивната легитимация е правилно определена. В отговора сочи, че следва да се конституира като страна в настоящото производство и съпругът й Е.М.Р.. Твърди, че с нотариален акт от 12.03.2003г. на нотариус Христина Колева Н.М.Р. през време на брака си с Е.М.Р. закупила 1/9 ид.ч. от нива, цялата с площ от 7,004дка в м.“Халилово“, Хасковско землище, от която произхождал и процесния поземлен имот. Квотите били правилно определени.

Останалите ответници не депозират отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена следната фактическа обстановка:

От представеното с допълнителна молба удостоверение за наследници се установява, че ищцата и К.Б.Б. са единствените законни наследници на своя баща Б.М.Х., починал на *******. От същото удостоверение за наследници се установява също така, че съпругата на Б.М.Х. – Н. М.Х., която е майка на ищцата, е починала на *******. Приложена е декларация за идентичност на имена на починало лице, в която ищцата декларира, че имената Б.М.Х. и Б. М.Х. са имена на едно и също лице – на нейния баща. С договор за доброволна делба от 14.02.2001г., акт №44, том І, рег.№781, дело №60/2001г. на Службата по вписвания при РС-Хасково, е извършена доброволна делба на нива от 10дка, като е разделена на две ниви, едната от които 7,004дка в м.”Халилово”, Хасковско землище, и другата 3дка също в м.”Халилово”, Хасковско землище. По силата на нотариален акт за дарение на недвижим имот №67 от 19.07.2001г. на нотариус Владилена Сиртова с рег.№079 по регистъра на нотариалната камара Я.С.А. и Ф.Б.М. даряват на С.А.А. и Д.А.Ю. 1/9 ид.ч. от нива от 7,004дка, находяща се в м.”Халилово”, Хасковско землище, съставляваща имот №22011 по плана за земеразделяне на землището на гр.Хасково. Дарените С.А.А. и Д.А.Ю. от своя страна с нотариален акт за дарение на недвижим имот №160 от 16.02.2005г. на нотариус Кичка Господинова с рег.№353 по регистъра на нотариалната камара даряват същия имот на Н.И.Б. и Р.А.Е.. Последните двама участват в договор за доброволна делба на 29.12.2005г., по силата на който се разделя гореописаната нива от 7,004дка между девет на брой съделители. Впоследствие Р.И.И. и Ф.М.М. продават на С.А.А. своите идеални части от нива с площ от 3,890дка в м.”Халилово” с пл.№022030 /нотариален акт №172 от 19.04.2006г. на нотариус Нели Тончева с рег.№078 по регистъра на нотариалната камара/. С нотариален акт №43 от 10.04.2001г. на нотариус Владилена Сиртова - №079 по регистъра на нотариалната камара Я.С.А., Р. С. А., М. А. М., Я.С.Ш., Р. И.И., С.Х.К., В.И.М., Ф.М.М. и Ф.Б.М. са признати за собственици  на нива от 7,004дка, находяща се в м.“Халилово“, Хасковско землище, пета категория, представляваща имот №22011 по плана за земеразделяне на землището на гр.Хасково. От приложените с исковата молба удостоверения за наследници се установява, че М. А. М. е починал на ***** и оставил за свои наследници децата си М.М.М., Ф.М., С.М.М., Ф.М. и С.М.М.. Я.С.Ш. е починал на ***** и оставил като свои наследници съпругата си Д. Р.Ш. и синовете си Р.Я.С. и С.Я.С.. Видно от нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот от 19.04.2006г. Р.И.И. и Ф.М.М. продават на С.А.А. своите 2/5 ид.ч. от нива цялата с площ от 3,890дка в м.“Халилово“ в землището на гр.Хасково с пл.№022030, пета категория, за сумата от 700лв. С решение от 09.04.2012г., постановено по гр.д.№2450/2008г. по описа на РС-Хасково, за нищожни поради липса на съгласие на основание чл.26 ал.2 от ЗЗД са обявени договор за дарение на недвижим имот, обективиран в нотариален акт №67, том ІІ, рег.№3545, нот.дело №326 от 19.07.2001г. на нотариус Владилена Сиртова с рег.№079 от гр.Хасково; договор за дарение на недвижим имот, обективиран в нотариален акт №160, том І, рег.№0901, дело №086 от 16.02.2005г. на нотариус Кичка Господинова с рег.№353 от гр.Хасково, сключен въз основа на права, изведени от нищожен нотариален акт за дарение на недвижим имот; договор за доброволна делба от 29.12.2005г., нотариално заверен от нотариус Христина Колева с рег.№081 от гр.Хасково, вписан в Агенция по вписванията на 30.12.2005г. под №163, том ХІ, рег.№9609, партиди: 24285, 41022, 20582, 20586, 48903, 42984, 20583, 20584, сключен въз основа на права, изведени от нищожен договор; поправка на договор за доброволна делба от 19.01.2006г., нотариално заверен от нотариус Христина Колева с рег.№081 от гр.Хасково, вписан в Агенция по вписванията на 19.01.2006г. под №100, том І, рег.№208, партиди: 20383, 48903, 48903, 24255; договор за покупко-продажба на недвижим имот, обективиран в нотариален акт №172, том І, рег.№927, дело №84 от 19.04.2006г. на нотариус Нели Тончева от гр.Хасково, сключен въз основа на права, изведени от нищожен договор за доброволна делба от 29.12.2005г., нотариално заверен от нотариус Христина Колева от гр.Хасково. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №157/12.03.2003г. на нотариус Христина Колева с рег.№081, Р. С. А. продава на Н.М.Р. 1/9 ид.ч. от нива цялата с площ от 7,004дка, находяща се в м.“Халилово“, Хасковско землище, пета категория, съставляваща имот с кадастрален номер 22011 по плана за земеразделяне на землището на гр.Хасково. На 18.06.2007г. е сключен договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти между Н.М.Р., Е.М.Р., М.А.Р., Д.А.Р., Д. Р.Ш., С.А.А., К.Я.А., С.Я.С. и Р.Я.С. на поземлен имот с идентификатор 77195.22.51 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, в м.“Халилово“ с площ от 2334кв.м., с трайно предназначение – земеделска, с начин на трайно ползване – за друг вид нива, стар идентификатор 022030, и поземлен имот с идентификатор 77195.22.50 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, в м.“Халилово“ с площ от 1556кв.м., с трайно предназначение – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, стар идентификатор 022030. С решение от 18.07.2008г., постановено по гр.д.№1964/2007г. по описа на РС-Хасково, е прогласена нищожността на договор за доброволна делба на земеделски земи, сключен на 29.12.2005г., както и на извършената на 19.01.2006г. поправка на договора за доброволна делба. С нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот №39/26.10.2004г. на нотариус Владилена Сиртова с рег.№079 М.М.М., С.М.М., Ф.М.М., Ф.М.С., Фатма М. Хашим и С.М.М. продават на Д.А.Р. 1/9 ид.ч. от нива с площ от 7,004дка, пета категория, находяща се в м.“Халилово“, представляващ поземлен имот №022011 по плана за земеразделяне в землището на гр.Хасково, за сумата от 8000лв. По силата на нотариален акт №71 от 19.08.1957г. Б. М.Х., наред с И. И.И., Х. К.Х., Ф.Б.М., М. Х.М., И. М.Е., С. Ш.М., М. А. М., Я. С. А. и Р. С. А. купуват нива от 10дка, част от такава цялата от 50дка в местността „Дерекьой топра”, Хасковско землище. Видно от протокол №36-24 от 21.12.1994г. на ОС „Земеделие и гори”-гр.Хасково по представените писмени доказателства от И. И.И. се признава и определя за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне на нива от 10дка в м.”Дерекьой топра” в землището на гр.Хасково.

За изясняване на делото от фактическа страна по искане на ищцовата страна съдът назначи съдебно-техническа експертиза за установяване идентичността на процесния недвижим имот, чието заключение приема като компетентно и обективно дадено. В своето заключение вещото лице сочи, че процесният недвижим имот с идентификатор 77195.22.51 представлява част от бивш „исторически имот“ с пл.№022011 с площ от 7,004дка, които са предмет на договора за доброволна делба №60/14.02.2001г.     

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи относно основателността на предявения иск:

От събраните по делото писмени доказателства се установява, че страните са съсобственици на подробно описания в исковата молба недвижим имот, находящ се в м.“Халилово“ в землището на гр.Хасково. По категоричен начин се установи, че са придобили поземления имот по силата на наследяване, след като им е възстановена собствеността върху нивата от 7,004дка. Безспорно се установи, че с влезли в сила съдебни решения по гр.д.№2450/2008г. и по гр.д.№1964/2007г. по описа на РС-Хасково се признава нищожността на сключваните договори за доброволна делба и договори за покупко-продажба или дарение на тази нива или части от нея. Ето защо, следва да се приеме, че именно посочените в настоящото производство съдебители притежават правото на собственост върху съответните идеални части от процесния недвижим имот. Ищцата придобива своето право на собственост върху идеална част от процесния поземлен имот въз основа на наследствено правоприемство, като тя и нейната сестра отв.К.Б. са негови единствени наследници и като такива получават съответно равен дял от неговото наследство. По отношение на останалите страни в настоящото производство следва да се има предвид, че отв. Н.М.Р. придобива право на собственост върху идеална част от имота въз основа на сключения договор за покупко-продажба със съсобственика Р. С. А.. От своя страна наследниците на съсобственика М.М.А. продават своята идеална част от имота на отв.Д.А.Р.. Доколкото Д.А.Р. придобива собствеността чрез покупко-продажба по време на брака си с отв. М.А.Р., то двамата съпрузи имат съответно равни дялове от тази идеална част.  Ответниците Д. Р.Ш., Р.Я.С. и С.Я.С. придобиват правото на собственост върху идеална част от имота по силата на наследствено правоприемство, като представляват пълния кръг от наследници на съсобственика Я.С.Ш.. Останалите ответници Р.И.И., С.Х.К., В.И.М. и Ф.М.М. са съсобственици на процесния имот, като са признати за такива още с нотариален акт от 10.04.2001г.     

Предвид гореизложените съображения съдът намира предявения иск за делба за основателен и доказан, счита, че правилно са определени съделителите и техните квоти в съсобствеността, поради което следва да се допусне делба на имота при следните квоти : Н.М.Р. – 1/8 ид.ч.; Д.А.Р. – 1/16 ид.ч.; М.А.Р. – 1/16 ид.ч.; Д. Р.Ш. – 1/24 ид.ч.; Р.Я.С. – 1/24 ид.ч.; С.Я.С. – 1/24 ид.ч.; Р.И.И. – 1/8 ид.ч.; С.Х.К. – 1/8 ид.ч.; В.И.М. – 1/8 ид.ч.; Ф.М.М. – 1/8 ид.ч.; К.Б.Б. – 1/16 ид.ч.; Ф.Б.М. – 1/16 ид.ч.  Гореизложените съображения сочат на извод за основателност на предявения иск с правно основание чл.26 ал.2 от ЗЗД. Съдът счита, че същият следва да се уважи като се прогласи нищожността, поради липса на съгласие, на договор за доброволна делба от 21.06.2007г. на нотариус Кичка Господинова с рег.№353 по отношение на дял 2-ри относно поземлен имот с идентификатор 77195.22.51 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София.   

               Мотивиран така, съдът

 

 

                                                       Р Е Ш И :

 

      

       ОБЯВЯВА за нищожен поради липса на съгласие, на основание чл.26 ал.2 от ЗЗД, договор за доброволна делба от 21.06.2007г. на нотариус Кичка Господинова с рег.№353 по отношение на дял 2-ри относно поземлен имот с идентификатор 77195.22.51 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София.  

                   ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Ф.Б.М. с ЕГН:********** ***; Н.М.Р. с ЕГН:********** ***; Д.А.Р. с ЕГН:********** ***; М.А.Р. с ЕГН:********** ***; Д. Р.Ш. с ЕГН:********** ***; Р.Я.С. с ЕГН:********** ***; С.Я.С. с ЕГН:********** ***; Р.И.И. с ЕГН:********** ***; С.Х.К. с ЕГН:********** ***; В.И.М. с ЕГН:********** ***; Ф.М.М. с ЕГН:********** ***, и К.Б.Б. с ЕГН:********** ***, на следния техен съсобствен недвижим имот, придобит по силата на наследяване, дарение и покупко-продажба : поземлен имот с идентификатор 77195.22.51 по КК на гр.Хасково, одобрена със заповед №РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК-София, с адрес на имота гр.Хасково, местност „Халилово“, с площ от 2334кв.м., с трайно предназначение – земеделска, с начин на трайно ползване – друг вид нива, номер по предходен план 022030, при квоти: Н.М.Р. – 1/8 ид.ч.; Д.А.Р. – 1/16 ид.ч.; М.А.Р. – 1/16 ид.ч.; Д. Р.Ш. – 1/24 ид.ч.; Р.Я.С. – 1/24 ид.ч.; С.Я.С. – 1/24 ид.ч.; Р.И.И. – 1/8 ид.ч.; С.Х.К. – 1/8 ид.ч.; В.И.М. – 1/8 ид.ч.; Ф.М.М. – 1/8 ид.ч.; К.Б.Б. – 1/16 ид.ч.; Ф.Б.М. – 1/16 ид.ч.  

               Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                                      

                                                       

 

                                                   Съдия: /п/

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.