ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 404

 31.03.2017г.

 

            Съдът, като взе предвид, че производството по гр.д. 1849/16г. по описа на ХРС е спряно по взаимно съгласие и в срок по чл. 231 ал.1 от ГПК  страните не са поискали възстановяването му, намира, че същото следва да бъде прекратено. Следва също така, с оглед на обстоятелството, че в производството по ЗЗДН не се събира предварително ДТ, а се прилага чл. 11 от ЗЗДН, като при прекратяване на производството следва да се осъди молителя да заплати ДТ в размер на 25 лева.

            Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 231 ал.1 от ГПК производството по гр. Дело № 1849/16г. по описа на Районeн съд – Хасково.

ОСЪЖДА А.Е.Р. с ЕГН ********** да заплати ДТ в размер на 25 лева по сметка на съда.

            Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението до страните.

           

 

Районен съдия :  /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.