П Р О Т О К О Л

 

22.03.2017 година                                                           град Хасково

Хасковски районен съд                                                  VIIми Граждански състав

На двадесет и втори март                                                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:  ВАСИЛ ПАНАЙОТОВ

                                                       Съдебни заседатели:

                                                                           Членове:

                                                                                             

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор: …………………….

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

Гр. д. № 1314 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

*******************************

 

Съдът, като взе предвид представената от страните по делото спогодба, намира, че същата не противоречи на закона и на морала, с оглед на което и на основание чл. 234, ал. 1 от ГПК следва да бъде одобрена, като производството по делото следва да бъде прекратено.

Водим от горното, съдът

            О П Р Е Д Е Л И:  № 352

ОДОБРЯВА постигнатата между М.О.З.,   ЕГН **********,***, и О.С.О.,  ЕГН **********,***, съдебна спогодба, по силата на която:

ПОСТАВЯ в дял на О.С.О., ЕГН **********, и той става изключителен собственик на допуснатия до делба недвижим имот: УПИ XV-70, находящ се в кв.7 по плана на с. Широка поляна, обл. Хасково, одобрен със Заповед № 742/1968г., с площ 742 кв.м., при граници на имота: улица, УПИ II-67, УПИ III-67, УПИ IV-85, УПИ V-84 и УПИ XIV-71, ведно с построените в имота: жилищна сграда с РЗП 119 кв.м. /сто и деветнадесет кв.м./ и второстепенна сграда с РЗП 39 кв.м. /тридесет и девет кв.м./. Стойността на имота възлиза на 18 700 лв. /осемнадесет хиляди и седемстотин лева/, съгласно приетото по делото в съдебно заседание неоспорено заключение на съдебно-техническата експертиза от вещото лице С.С.. 

ОСЪЖДА О.С.О. да заплати сумата в размер на 8 000 лева, за уравнение на дяловете, от която при подписване на настоящото споразумение, се задължава да заплати 5 000 лева /пет хиляди лева/ на М.О.З., ЕГН **********, , по банкова сметка *** М.О.З. в ”Централна Кооперативна банка"  АД, клон Хасково: IBAN: ***, а остатъкът от 3000 лв. /три хиляди лева/ ще бъде изплатен по банкова сметка *** М.О.З. в ”Централна Кооперативна банка" АД, клон Хасково, а именно IBAN: ***, както следва:

-                     01.04.2017г. – 30.04.2017г. – 334 лв./триста тридесет и четири лева/

-                     01.05.2017г. – 31.05.2017г. – 334 лв./триста тридесет и четири лева/

-                     01.06.2017г. – 30.06.2017г. – 334лв. ./триста тридесет и четири лева/

-                     01.07.2017г. – 31.07.2017г. – 334лв./триста тридесет и четири лева/

-                     01.08.2017г. – 31.08.2017г. – 334лв./триста тридесет и четири лева/

-                     01.09.2017г. – 30.09.2017г. – 334лв. ./триста тридесет и четири лева/

-                     01.10.2017г. – 31.10.2017г. – 334лв. ./триста тридесет и четири лева/

-                     01.11.2017г. – 30.11.2017г. – 334лв. ./триста тридесет и четири лева/

-                     01.12.2017г. – 31.12.2017г. – 328лв. ./триста двадесет и осем  лева/

Относно претенциите по сметки, приети за разглеждане в производството по делото,страните се съгласяват,че няма да претендират такива помежду си, тъй като с настоящата спогодба отношенията по повод прекратяване на съсобствеността са уредени изцяло и в този смисъл правят следните заявления:

М.О.З.,   ЕГН **********, се отказва /по смисъла на чл.233 ГПК/ от претенцията си за ползване на недвижимия имот.

О.С.О.,  ЕГН **********, се отказва /по смисъла на чл.233 ГПК/ от претенцията си за подобрения на недвижимия имот.

Разноските по делото, включително дължимите местни и държавни такси се разпределят между страните според закона, като всяка от страните ще заплати следващите им се държавна такса и местен данък за одобряване на спогодбата, съобразно дела си. Всички разноски, направени от страните във връзка с делото, остават за сметка на всяка от страните така, както са направени.

Настоящото споразумение, което страните сключват по добра воля и съгласие, урежда окончателно отношенията между тях, във връзка с прекратяване съсобствеността върху имота, допуснат до делба по гр.д. № 1314/2016 г. по описа на Районен съд – Хасково. Страните заявяват, че нямат други претенции във връзка с делбата и не могат да имат в бъдеще претенции помежду си във връзка с поземления имот.

ОСЪЖДА О.С.О., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса в размер на 187 лева в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.

ОСЪЖДА М.О.З., с ЕГН **********,***, да заплати държавна такса в размер на 187 лева в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1314/2016 г. по описа на Районен съд – Хасково, поради постигната между страните съдебна спогодба по отношение на делбата и на претенциите по сметки с правно основание чл. 31 от ЗСобствеността за периода от 28.07.2016 до 11.02.2017 г. в размер на 615.38 лева, както и с правно основание чл. 346 от ГПК за сумата от 26150 лева, представляваща изграждане на къщата и основания й ремонт към 2013 г., включващ пристрояване 43 кв. м.  – изграждане на керемиди, както и поправка на стария покрив.

Определението в частта на постигнатата съдебна спогодба не подлежи на обжалване, а определението за прекратяване на производството подлежи на обжалване, с частна жалба, пред Окръжен съд – Хасково, в едноседмичен срок, считано от днес.

Заседанието приключи в 14.00 ч.

Протоколът се изготви на 22.03.2017 г.

 

 

 

 

Районен съдия: /п/ не се чете

 

Секретар:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.