Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 172

    гр.Хасково, 15.03.2017год.

 

В  и м е т о  н а  н а р о д а

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на шестнадесети февруари

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                          СЪДИЯ: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното  от Съдията гр.д. № 1877 по описа за 2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          Предявен е от Земеделски производител А.Г.П. – гр.И. против „Глобъл Клинър“ ООД-Хасково, иск с правно основание чл.415, ал.1, във вр. с чл.422, ал.1 от ГПК.

В исковата молба се твърди, че по Договор за извършване на услуга по зимно поддържане от 29.10.2015г., сключен между ищеца и ответника, ищецът приел да извърши „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Ивайловград и четвъртокласната пътна мрежа, оперативен сезон 2015-2016г.“ . За начална дата на действие на договора било определено „първото заледяване“, а за крайна дата на договора – 15.04.2016г., като същата можела да бъде променяна едностранно от възложителя в зависимост от атмосферните условия. Определени били стойностите за зимно поддържане на база предложени цени за: - снегопочистване – 20.69 лв./км.; - снегопочистване и опесъчаване – 29.49 лв./км., като цените били без включен ДДС. По силата на договора изпълнителят се  задължил да извършва описаните в същия дейности по зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Ивайловград и четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015-2016г., срещу задължението на ответника да заплати извършените дейности по снегопочистване по договорените стойности. През м. януари за снегопочистване на улици в гр.Ивайловград и четвъртокласната общинска пътна мрежа на ищеца била приета Фактура-известие №11/27.01.2016г. и били изплатени 18 310.65 лева. На 05.02.2016г. ищецът извършил снегопочистване с трактор рег. № ***** по направленията Ивайловград-Белополяне, Ивайловград-Камилски дол и част от населените места в направление Ивайловград - Крумовград, за което била издадена и приета Фактура-известие № 12/19.04.2016г. на стойност 3 682.82 лева, като сумата била осчетоводена и изплатена. На 05.02. и 06.02.2016г. по силата на  договора ищецът извършил снегопочистване на четвъртокласната общинска пътна мрежа на Община Ивайловград с трактор с рег. № ***** по маршрут: Ивайловград -Белополци- 43 км; Белополци- Розино-21 км; Розино-Бубино-28 км; Бубино-Попско-7 км; Попско-Черничино-14 км; Черничино-Чучулига-9 км; Чучулига-Планинец-6 км; Планинец-Нова ливада-9 км; Нова ливада -Железино- 5 км; Железино -Пастрок- 4 км; Пастрок-Ленско- 10 км; Ленско-Ивайловград - 28 км; Ивайловград-Конници-42 км; Конници-Розино-7 км; Розино-Ивайловград-49 км., или общо почистени от сняг пътища - 282 км. на стойност 5 834.58 лева. За извършената работа ищецът уведомил представител на възложителя и предал Сведение за установено количество извършени дейности по зимно поддържане за м.февруари 2016г. За работата по снегопочистването била подавана ежедневна информация и до секретаря на Община Ивайловград, отговарящ за снегопочистването на общинската пътна мрежа. Посочва се още в исковата молба, че в разговор с управителя на ответника ищецът бил помолен да изчака с издаване на фактурата за извършено снегопочистване на 05.02.2016г. и 06.02.2016г. на стойност 5 834.58 лева, поради финансови затруднения на дружеството-възложител. Ищецът изчакал до м. април 2016г., след което издал Фактура-известие от 19.04.2016г. на стойност 5 834.58 лева за извършеното снегопочистване. От ответното дружество отказали да я подпишат. В резултат на този отказ ищецът подал Заявление за издаване на Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, по което било образувано Ч.гр.д. № 1463/2016г. по описа  на Районен съд-Хасково. Била издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. След изпращане на същата до длъжника, между страните били проведени преговори за извънсъдебно уреждане на спора. Ищецът чрез процесуалния си представител предоставил на ответника проект на спогодба, водени били разговори, изпратена била и допълнителна информация, но до подписване на спогодбата не се стигнало. В законоустановения срок срещу заповедта било подадено възражение от длъжника, което обосновавало правния интерес на ищеца от предявяване на настоящия иск. Предвид изложеното, моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата от 5 834.58 лева за извършено зимно снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Ивайловград с трактор рег. №Х057 62 на 05.02.2016. и 06.02.2016г. по маршрут: Ивайловград -Белополци-43 км; Белополци-Розино-21 км; Розино-Бубино-28 км; Бубино-Попско-7 км; Попско-Черничино-14 км; Черничино-Чучулига-9 км; Чучулига-Планинец-6 км; Планинец- Нова ливада- 9 км; Нова ливада-Железино-5 км; Железино-Пастрок-4 км; Пастрок-Ленско-10 км; Ленско-Ивайловград-28 км; Ивайловград-Конници-42 км; Конници- Розино-7 км; Розино-Ивайловград-49 км., с обща дължина на почистени от сняг пътища - 282 км., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.07.2016г. до изплащане на вземането, която сума е присъдена в заповедното производство по Ч.гр.д. № 1463/2016г. по описа на Районен съд-Хасково. Претендира разноски.

Ответникът оспорва иска по основание и размер. Претендира разноски.

          Съдът, като взе предвид доводите на страните и обсъди събраните по делото доказателства, поотделно и взети в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

Представи се по делото Договор за извършване на услуга за зимно поддържане от 29.10.2015г., сключен между ответника „Глобъл Клинър“ ООД, като възложител и ищеца А.Г.П. – Земеделски производител, по силата на който възложителят е възложил, а изпълнителят  е приел да извърши зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Ивайловград и четвъртокласната общинска пътна мрежа – оперативен сезон 2015/2016г.  Посочено е още в договора, че видовете работи се извършват в съответствие с изискванията на нормативните документи и двустранния договор, сключен между Община Ивайловград и възложителя. Договорът е сключен за зимен сезон 2015/2016г., като за начална дата се счита датата на първото заледяване и крайна дата – 15.04.2016г., като същата може да бъде променяна едностранно от възложителя в зависимост от атмосферните условия. Съгласно чл.4.2 от договора, разплащането с изпълнителя се извършва след двустранно подписан от упълномощените от възложителя и изпълнителя длъжностни лица, подробна количествена сметка на база на ежедневните отчети за извършените и приети работи и представена фактура за извършения разход. Съгласно чл.4.3 възложителят представя документите, описани в чл.4.2 от договора, на Общинска администрация Ивайловград до 15-то число на месеца, следващ текущия по изпълнението на договора, като възложителят извършва разплащането на изпълнителя в срок до 60 дни от датата на издаване на фактурата при осигурено финансиране от държавния бюджет и налични средства в общинския бюджет, до размера на сумата по договора с Община Ивайловград.

Представена бе и Фактура–известие № 13/19.04.2016г. за сумата в размер на 5 834.58 лева, с посочен изпълнител ЗП Атанас Пехливанов и получател – „Глобъл Клинър“ ООД-Хасково. Фактурата е издадена за услугата „Снегопочистване по договор от 29.10.2015г. с трактор № *****“. Същата носи подпис само за съставител, но не и за получател, където само е посочено име – Ц.М.. Наред с фактурата, бе прието като писмено доказателство по делото, и Сведение за установеното количество извършени дейности по зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа и улици през зимния експлоатационен сезон 2015 – 2016 г. за месец февруари, с трактор рег. № *****. Сведението съдържа данни за маршрутите, по които е извършено снегопочистване на датите 05.02. и 06.02.2016г., км., ед. цена и обща сума – 5 834.58 лева. Посочено е, че е изготвено по Договор от 29.10.2015г., като е отбелязано, че сведението е изготвено от извършилият снегопочистването – А.П. и е подписано от същия.

Като доказателства бяха приети и Ежедневни отчети за периода 05.02.2016г. – 06.02.2016г., касаещи ежедневното приемане и отчитане на извършената работа по снегопочистването и опесъчаването на общинска пътна мрежа – Ивайловград от ответника „Глобъл Клинър“ ООД, които отчети са били представяни пред Община Ивайловград. Същите носят подписите на представител на дружеството-ответник в качеството му на изпълнител – Ц.М. *** – Н.П.. В отчетите се съдържат данни относно почистващата техника /трактор ******* и трактор *****/, шофьорите – ищецът А. П. и лицето Г.П., за което не се спори по делото, че е негов син/. Посочени са още в отчетите километрите от общинската пътна мрежа, които са почистени и опесъчени.

Бяха изискани от Община Ивайловград документите по проведената процедура по избор на изпълнителя „Глобъл Клинър“ ООД с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Ивайловград и четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015-2016 по две обособени позиции“, както и копия от фактури, ведно с платежни документи и обобщени протоколи за извършена работа.

По делото съдът назначи и изслуша заключение на съдебно-счетоводна експертиза, от което се установява, че Фактура № 13/19.04.2016г. на стойност 5 834.58 лева /без ДДС/ не е осчетоводена в счетоводството на ответната страна и сумата не е изплатена на ищеца. В счетоводството на ответника са осчетоводени две фактури: № 11/27.01.2016г. на стойност 18 310.65 лева /без ДДС/ и № 12/19.04.2016г. на стойност 3 682.82 лева /без ДДС/, като сумите по двете фактури в общ размер на 21 993.47 лева /без ДДС/ са изплатени в пълен размер от ответната страна на ищеца. В счетоводството на ответника тези две фактури са включени в Дневника за покупки за периода и участват в резултата по Справка-декларация по ЗЗДС за съответния данъчен период. Вещото лице е констатирало още, че ищецът ЗП А. П. не води такава отчетност и не е ползвал данъчен кредит по посочените 3 фактури.    

По делото съдът допусна ангажиране и на гласни доказателства:

От разпита на свид. Н.П.,***, става ясно, че зимното почистване през 2015-2016г. се осъществявало от „Глобъл Клинър“ ООД. Фирмата използвала наета техника – тази на ищеца и сина му. Посочва, че на датите 05.02. и 06.02.2016г.  било извършено почистване от ищеца Атанас Пехливанов. Категоричен е, че отчетите за извършеното снегопочистване и опесъчаване се подписвали ежедневно, като, ако в някой случай не успеели същия ден, подписвали отчета на следващия. Подписването ставало само при съгласие и на двете страни – Община Ивайловград и „Глобъл Клинър“ ООД и означавало, че няма спор относно изминатите и почистени километри и свършената работа. Свидетелят дава показания още, че ищецът участвал и в спасителна операция на 5-и срещу 6-и февруари 2016г., когато имало бедстващи хора и аварирал автомобил на „Пожарна безопасност и защита на населението“. Твърди също, че други машини, освен тракторите на ищеца и сина му, не са участвали в зимното снегопочистване през 2015-2016г. в Община Ивайловград.

Другият разпитан свидетел Ц.М. твърди, че той е положил подпис за „Изпълнител“ в три броя отчети за периода 05.02.2016г. – 06.02.2016г., както и в графа „получател“ във Фактура-известие № 12/19.04.2016г. за сумата от 3 682.82 лева. За процесната Фактура-известие № 13/19.04.2016г. за сумата в размер на 5 834.58 лева заявява, че не му е представена за подпис и дори не я е виждал. За 05.02. и 06.02.2016г. от общината му бил предоставен само протокол, че е извършено снегопочистването, който бил подписан от свидетеля и от секретаря на общината за тези две дати. Дава показания още, че на тези дати Атанас Пехливанов почиствал общинската пътна мрежа и улиците на Община Ивайловград, като не знае да е имало друга фирма, която да извършва снегопочистването в зимния период на 2015-2016г. в този район. Запознат е със сведението по фактурата за 3 682.82 лева, а за Фактура-известие № 13/19.04.2016г. за сумата в размер на 5 834.58 лева твърди, че не е получавал указания да не я подписва.

От приложеното по делото Ч.гр.д. № 1463/2016г. по описа на Районен съд-Хасково се установява, че възоснова на подадено заявление от Земеделски производител А.Г.П., от гр.И., ул.******* в Районен съд-Хасково е било образувано заповедно производство. По същото на 13.07.2016г. е издадена Заповед № 667 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК. С тази заповед е разпоредено длъжникът „Глобъл Клинър“ ООД, ЕИК 202758921, със седалище и адрес на управление – гр.Хасково, ул.“Добруджа“ № 10, вх.Б, ет.2, офис 23, да заплати на кредитора-заявител сумата от 5 834.58 лева, представляваща дължима сума за зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Ивайловград и четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015-2016г., по Договор за извършване на услуга за зимно поддържане от 29.10.2015г., Фактура известие от 19.04.2016г. и Сведение за установеното количество извършени дейности по зимно поддържане – сезон 2015-2016г. за м.януари, ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.07.2016г. до изплащане на вземането, както и направените по делото разноски за държавна такса в размер на 116.70 лева и 435 лева – адвокатско възнаграждение. В срока по чл.414, ал.2 от ГПК срещу тази заповед е подадено възражение от длъжника по нея. Във връзка с дадените от съда указания и в едномесечния срок по чл.415, ал.1 от ГПК е предявен и искът, предмет на разглеждане в настоящото производство.

При така възприетата фактическа обстановка, съдът намира предявения иск за неоснователен по следните съображения:

Между страните по делото е бил сключен договор за изработка по смисъла на чл.258 и сл. от ЗЗД, като задължение на поръчващия е да приеме извършената съгласно договора работа /чл.264, ал.1 ЗЗД/. Съгласно сключения между страните Договор за извършване на услуга за зимно поддържане от 29.10.2015г. /чл.4.2/, приемането и разплащането на работата следва да се извърши след двустранно подписан от упълномощени от възложителя и изпълнителя лица, подробна количествена сметка на база на ежедневните отчети за извършените и приети работи и представена фактура за извършения разход. В конкретния случай е изпълнено само последното условие, а именно – изпълнителят е издал процесната Фактура № 13/19.04.2016г. за исковата сума в размер на 5 834.58 лева. Самата фактура обаче не е подписана от получателя. Не се представиха от ищеца и доказателства за подписани двустранни протоколи за приемане на работата, нито подробна количествена сметка. Единствено ищецът е изготвил Сведение за извършени дейности за 05.02.2016г. и 06.02.2016г. с трактор рег. № *****, от което е видно, че за тези два дни е почистил 282 км. пътища. Посоченото писмено доказателство обаче изхожда от страната /ищеца/, не носи подпис на ответника, поради което и съдът не го кредитира като такова, удостоверяващо реално извършена и приета работа, съобразно сключения на 29.10.2015г. между страните договор.

От друга страна, ищецът не представи и доказателства, от които по несъмнен начин съдът да се убеди, че причината, за да не бъдат подписани изискуемите се от договора документи, е ответникът. Няма данни същият да е бил поканен и да е отказал да подпише двустранен протокол, както и подробна количествена сметка. Ето защо, съдът намира, че не може да намери приложение нормата на чл. 264, ал.3 от ЗЗД, а именно, че след като поръчващият не  е направил възражения, работата се счита за приета, тъй като изпълнителят не доказа, че веднага след извършване на работата е уведомил възложителя, че същата е изпълнена.

В този смисъл следва да се приеме, че възложителят е узнал, че работата е извършена, едва с издаването на фактурата, и то през месец април 2016г., т.е. малко повече от два месеца от момента на извършване на работата, поради което е нямало как възложителят да прецени дали ищецът е извършил снегопочистване в посочените количества и на отразените дати. Така, с отказа си да плати исковата сума, възложителят на практика е направил своите възражения.

За пълнота на мотивите съдът счита за нужно да посочи, че ищецът претендира исковата сума за почистени от него 282 км. за дните 05.02.2016г. и 06.02.2016г., а самата Община Ивайловград е превела на ответника по сключения между тях договор сума за почистени за целия месец февруари 2016г. - 239 км.  

По изложените съображения предявеният иск като недоказан и неоснователен следва да се отхвърли, като ищецът бъде осъден да заплати на ответника направените по настоящото дело разноски, на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, а именно – сумата 896.40 лева.         

          Мотивиран така, съдът

 

Р       Е      Ш      И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Земеделски производител А.Г.П., ЕГН **********, с адрес ***, против „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД, ЕИК 202758921, със седалище и адрес на управление –гр.Хасково, ул.“Добруджа“ № 10, вх.Б, ет.2, офис 23, иск за признаване за установено, че дължи на ищеца сумата от 5 834.58 лева, за зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр.Ивайловград и четвъртокласна общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2015-2016г., по Договор за извършване на услуга за зимно поддържане от 29.10.2015г. и Фактура-известие № 13/19.04.2016г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от 11.07.2016г. до изплащане на вземането, по Заповед № 667/13.07.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по Ч.гр.д. № 1463/2016г. по описа на Районен съд-Хасково.

ОСЪЖДА Земеделски производител А.Г.П., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на „ГЛОБЪЛ КЛИНЪР“ ООД, ЕИК 202758921, със седалище и адрес на управление –гр.Хасково, ул.“Добруджа“ № 10, вх.Б, ет.2, офис 23, направените по делото разноски в размер на 896.40 лева.

          Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                          СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.