Р Е Ш Е Н И Е

№161/ 10.03.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти            граждански                               състав

на двадесет и осми февруари                             две хиляди и седемнадесета       година в публичното заседание в следния състав:

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                   

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1518 по описа за  2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

*********************************************************************************************************

            Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

         ПРЕКРАТЯВА сключения на **** в гр.Х. граждански брак между Н.Н.К., ЕГН **********, и Р.М.К., гражданин на Румъния, родена на ***г., двамата от гр.Хасково, при постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

            ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на детето Н. Н.а К., ЕГН **********, и Д. Н. К., ЕГН **********, при бащата Н.Н.К., ЕГН **********, на адрес: ***.

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителски права над родените от брака деца Н. Н.а К., ЕГН **********, и Д. Н. К., ЕГН **********, на бащата Н.Н.К., ЕГН **********,***, с право на майката да ги вижда и взема при себе си всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 08.00ч. до 20.00 часа – без преспиване, както и един месец през лятото, когато бащата не ползва своя платен годишен отпуск, със задължение да ги връща след изтичане на така определеното време.

ОСЪЖДА Р.М.К., гражданин на Румъния, родена на ***г., да заплаща на Н.Н.К., ЕГН **********, действащ като законен представител на децата Н. Н.а К., ЕГН **********, и Д. Н. К., ЕГН **********, месечна издръжка за децата в размер на по 115 лева месечно за всяко от тях, считано от подписване на споразумението – 22.02.2017г., до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище – гр.Х., ул.******, на Н.Н.К., ЕГН **********.

ДОПУСКА промяна във фамилното име Р.М.К., гражданин на Румъния, родена на ***г., като след прекратяване на брака брачното име К. следва да бъде заличено.

            Страните не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака и са уредили имуществените отношения помежду си.

            ОСЪЖДА Н.Н.К., ЕГН **********, и Р.М.К., гражданин на Румъния, родена на ***г., двамата от гр.Хасково, да заплатят в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод в общ размер на 40 лева – всеки от двамата по 20 лева, както и Р.М.К., гражданин на Румъния, родена на ***г., да заплати 165,60 лева д.т. за определения размер на издръжка.

            Осъжда Р.М.К., гражданин на Румъния, родена на ***г., да заплати на Н.Н.К., ЕГН **********, направените разноски за особен представител в размер на 200 лева.

            Решението не подлежи на обжалване.

 

            Съдия: /п/ не се чете.

 

            Вярно с оригинала!

 

            Секретар: Д.С.