Р Е Ш Е Н И Е

№ 163/ 13.03.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд   четвърти граждански                                         състав

на тринадесети януари                                           две хиляди и седемнадесета  година в закрито заседание в следния състав:

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

 

Секретаря

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1300 по описа за  2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.247 от ГПК.

Констатирана е служебно от съда очевидна фактическа грешка в Решение №650/27.10.2016г., постановено по гр.д.№1300/2016г. по описа на Хасковски РС. В диспозитива на решението  е посочено, че за законната лихва от 23.03.2016г. есе постановява осъдително решение, вместо да бъде признато за установено нейната дължимост съгласно предявения установителен иск. Предявеният иск за законна лихва върху главницата от 346,51 лева е установителен и съдът дължи произнасяне именно като установителен иск, тъй като законната лихва е била предмет на заповедното производство във връзка с което е образувано настоящото исково производство.             Съдът, като разгледа решението и събраните по делото доказателства намира, че е допусната очевидна фактическа грешка  при изписване на законната лихва като дължима по силата на осъждане на длъжника. В частта на законната лихва по отношение на длъжника следва да бъде признато за установено, че е дължима законна лихва.

Предвид изложеното съдът счита, че има явно несъответствие между формираната воля на съда  и нейното външно изразяване и са налице  предпоставките на чл.247 от ГПК за поправяне на очевидна фактическа грешка в решението, постановено по гр.д.№1300/2016г. по описа на Хасковски РС, като на страница 3-та от решението от диспозитива на решението бъде заличен израза „законната лихва върху  главницата от 346,51 лева, считано от 23.03.2016г. до окончателно изплащане на сумите – 11.08.2016г., както и, а вместо това следва да бъде изписано:

ПРИЗНАВА за установено, че Е.Р.С., че дължи на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов 37, ЕИК 123526430, законната лихва върху  главницата от 346,51 лева, считано от 23.03.2016г. до окончателно изплащане на сумите – 11.08.2016г.

            Мотивиран от изложеното съдът

РЕШИ  :

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в решението, постановено по гр.д.№1300/2016г. по описа на Хасковски РС, като на страница 3-та от решението от диспозитива на решението се заличава израза: „законната лихва върху  главницата от 346,51 лева, считано от 23.03.2016г. до окончателно изплащане на сумите – 11.08.2016г., както и, а вместо това следва да се чете по отношение на законната лихва: ПРИЗНАВА за установено, че Е.Р.С., че дължи на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов 37, ЕИК 123526430, законната лихва върху  главницата от 346,51 лева, считано от 23.03.2016г. до окончателно изплащане на сумите – 11.08.2016г.

            Решението може да бъде обжалвано  пред ОС-Хасково в двуседмичен срок от съобщението за обявеното решение.

 

                Съдия:

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 650

27.10.2016г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд   четвърти граждански                                        състав

на двадесет и седми септември                                две хиляди и шестнадесета  година в публичното заседание в следния състав:

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           Членове:

                                                Съдебни заседатели: 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1300 по описа за  2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание иск чл.422 от ГПК във вр. с чл.124 от ГПК и във вр.с чл.286, ал.1 от ТЗ във вр.с чл.79, ал.1 от ЗЗД и по чл.86 от ЗЗД – за заплащане на дължими суми по договор и лихва за забавено изпълнение.

В исковата молба се твърди, че ищецът в качеството си на краен снабдител и съгласно чл.98а от ЗЕнергетиката продавал електрическа енергия на клиентите си при публично известни общи условия. Действащите общи условия били одобрении с решение на ДКВР №ОУ-013/10.05.2008г. и влезли в сила на 27.06.2008г. Били публикувани на сайта на дружеството и без изричното писмено приемане от потребителите влезли в сила 30 дни след публикуване. По силата на чл.7, т.1 от ОУ дружеството поело задължение да снабдява с ел.енергия обект на ответника с ИТН 1514417, находящ се в гр.Хасково, жк Орфей 30-Г-23, за ответника бил открит клиентски номер 1000933732. Ответникът на основание чл.11, т.1 от ОУ се задължил да заплаща всички свои задължения, свързани със снабдяването с ел.енергия в срокове и начини, определении в чл.18, ал.1-2. Съгласно чл.27, ал.1 от ОУ при неплащане в срок на дължими суми клиентът дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва всеки просрочен ден. В изпълнение на задълженията си ищецът доставил на ответника за периода от 16.09.2015г. до 15.12.2015г. електроенертия на обща стойност 346,51 лева, която не била заплатена. Поради забава ответникът далъжал и лихва върху сумите в общ на размер на 7,58 лева за периода от 26.11.2015г. до 22.03.2016г., считано от датата на падежа по всяка фактура до датата на образуване на производството. Срокът за плащане на фактурите бил посочен в самата фактура. Депозирали искане по реда на чл.410 от ГПК, което било уважено, но ответникът възразил. Искат да се признае за установено, че ответникът има задължение към ищеца в размер на 346,51 лева – главница, представляващи дължими суми за консумирана електрическа енергия за периода от 16.09.2015г. до 15.12.2015г., и сума в размер на 7,58 лева, представляващо лихва за забава за периода от 26.11.2015г. до 22.03.2016г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението до окончателно изплащане на сумите, ведно с направените в заповедното производство разноски, както и бъде осъден ответника да заплати направените в исковото производство разноски.

         Ответникът не оспорва предявените искове. В с.з. твърди, че е заплатил сумите след завеждане на делото.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от Препис-извлечение от сметка на ответника за процесния период са съставени фактури на обща стойност 346,51 лева, както и е дължима лихва за забава от 7,58 лева. Представени са и всички съставени фактури за процесния период, установяващи вземанията по отделни месеци.

Представени са ОУ на договорите за продажба на електрическа енергия на ЕВН България Електроснабдяване АД, както и Решение ОУ-013/10.05.2008г. на ДКЕВР, с което са одобрени.

Видно от представените от ответника финасови бонове дължимите по фактурите суми са заплатени.

Ищецът представя препис – извлечение от сметката на длъжника, видно от което на 11.08.2016г. са заплатени дължимите суми – главница и лихви. Има изрично отбелязване за заплащане на дължимите суми за разноски по образуваното заповедно производство. 

Видно от приложеното ч.гр.д. №568/2016г. на Хасковски РС по заявление на ищеца е издадена Заповед за изпълнение №235/24.03.2016г. на парично задължение срещу ответника – длъжник в заповедното производство. Освен за сумите, предмет на настоящото исково производство, в заповедното производство съдът се е произнесъл и относно направените в заповедното производство разноски. Заявлението е постъпило в съда на 23.03.2016г., като съдът се е произнесъл по искането за законна лихва върху главницата, считано от подаване на заявлението и го е уважил.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Съгласно чл.98а от Закона за енергетиката Общите условия за договора между крайният снабдител и потребителят на електрическа енергия са публично известни, тъй като се публикуват в един местен и в един централен всекидневник. В съответствие с посочената разпоредба и тази на чл.35 от Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия от ЕВН България Електроснабдяване ЕАД те влизат в сила 30 дни след публикуването им без да е необходимо изрично писмено приемане от потребителя.

Не са спорни създаденото между страните облигационно отношение, както и задълженията на страните по него. Няма спор и че след предявяване на иска по чл.422 от ГПК ответникът е изпълнил задължението си, а именно – на 11.08.2016г. В този смисъл предявният иск за главница и лихви се явява неоснователен поради последвалото изпълнение. Но остават дължими законната лихва върху вземането, която е считано от началото на заповедното производство – 23.03.2016г. до окончателно погасяване на вземането, а именно: 11.08.2016г. Дължими са и направените в настоящото производство разноски, тъй като изпълнението е станало в хода на процеса след завеждането на исковете.

Мотивиран така, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕАД ЕВН България Електроснабдяване – гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов 37, срещу Е.Р.С., ЕГН **********,***, иск да се ПРИЕМЕ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.Р.С., че дължи на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД - гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов 37, ЕИК 123526430, сумата в размер на 346,51 лева – главница, представляващи дължими суми за консумирана електрическа енергия за периода от 16.09.2015г. до 15.12.2015г., и сума в размер на 7,58 лева, представляващо лихва за забава за периода от 26.11.2015г. до 22.03.2016г., както и искането за разноски в заповедното производство в размер на 25 лева д.т. и 300 лева юрк.възнаграждение, като недоказани и неоснователни.

 

ОСЪЖДА Е.Р.С., ЕГН **********,***, да заплати на ЕАД ЕВН България Електроснабдяване – гр.Пловдив, ул.Христо Г.Данов 37, законната лихва върху главницата от 346,51 лева, считано от 23.03.2016г. до окончателно изплащане на сумите – 11.08.2016г., както и направените разноски в исковото производство – 75 лева д.т. и 300 лева юрк възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението за неговото обявяване.

 

Съдия:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.