О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

356/23.03.2017 г., гр. Хасково

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

На двадесет и трети март хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                                                           Председател: Петър Вунов

 

Като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов частно гражданско дело № 588 по описа за 2017 г. на Районен съд - Хасково, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 1 и сл. от Конвенцията за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.

Образувано е по изпратено от Министерството на правосъдието на Република България искане за изпълнение на съдебна поръчка от Арбитражен съд на Краснодарски край, Руска федерация относно връчване на съдебни книжа на „ПИМ“ ООД от гр. Хасково, бул. „Васил Левски” 6.

По делото е постъпило съобщение от 22.03.2017 г., от което е видно, че изпратените съдебни документи са връчени редовно, по реда на глава VI от ГПК, лично на адресата на 22.03.2017 г., за което е изготвена разписка по надлежния ред.

При това положение съдът счита, че съдебната поръчка е изпълнена, поради което с оглед изчерпване предмета на делото, производството по същото следва да се прекрати, а на делегиращия съд, чрез Министерство на правосъдието на Република България, следва да се върне пакетът от документите по изпълнението.

Мотивиран от горното, съдът  

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по частно гражданско дело № 588/2017 г. по описа на Районен съд - Хасково.

ДА СЕ ИЗПРАТИ    на Арбитражен съд на Краснодарски край, Руска федерация, чрез Министерство на правосъдието на Република България, пакета по изпълнението на съдебната поръчка, включващ попълнено Удостоверение за връчване /Certificate/ с печат на Районен съд-Хасково; втория екземпляр от подлежащите на връчване документи; и втория екземпляр на Молбата за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по чл.3, 5, 6 и 7 от Конвенцията /Request for service abroad of judicial or extrajudicial documents/.

Определението e окончателно и не подлежи на обжалване.

                                    

           

СЪДИЯ:/п/ не се чете

                                                                                                                           /Петър Вунов/

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.