ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 380

 

         Хасковски Районен съд четвърти граждански                 състав

в закрито заседание на двадесет и осми март

две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               Съдия: ПАВЛИНА  ГОСПОДИНОВА

Секретар

Прокурор

Разгледа докладваното от съдията

Гр.дело №393 по описа за 2017 година на Хасковски Районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

Предявени са искове с правно основание чл.49 от СК – за развод, както и по чл.53 от СК – за възстановяване на фамилното име преди развода срещу М.С.М. ***.

Съгласно чл.105 от ГПК общата местна подсъдност е в района, на който е постоянния адрес на ответника. В исковата молба и отговора е посочен адрес на ответника, който определя подсъдността в РС Харманли. Като се има предвид, че в срока за отговор е депозирано и възражение за неподсъдност, то на основание чл.119, ал.3 от ГПК във вр. с чл.118, ал.2 от ГПК производството пред ХРС следва да се прекрати и да се изпрати по подсъдност на РС Харманли.

Мотивиран така, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д.№393 по описа на ХРС за 2017г., образувано по искова молба с предявени искове по СК от  Ш.Ф.М. *** срещу М.С.М. ***.

ИЗПРАЩА делото в Районен съдХарманли по подсъдност.

         Определението може да се обжалва пред ХОС в едноседмичен срок от съобщението.

        

 

         Съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.