ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 390

29.03.2017 година, гр. Хасково

 

Хасковският районен съд                          Трети граждански състав     

на двадесет и девети март през две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                               Съдия : Нели Иванова

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №840 по описа за 2016г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Предявени са обективно и субективно съединени искове за собственост по реда на чл.124 ал.1 от ГПК и за отмяна на нотариални актове по чл.537а л.2 от ГПК. Исковата молба неколкократно е оставяна без движение за уточняване на петитума и отстраняване на редица други нередовности.  След преценка на допустимостта на предявените искове, с оглед становищата на ответниците и материалите по делото, съдът намира същите за недопустими и счита, че съдебното производство следва да бъде прекратено. От една страна се установи, че между част от ищците и ответниците вече е налице постановен съдебен акт в друго производство, в което е разгледан въпроса за собствеността на един от процесните недвижими имоти. При това положение в тази част исковата молба се явява недопустима, тъй като не може в настоящия процес отново да се преразглежда въпроса за собствеността на поземлен имот с идентификатор 77195.717.104, решен вече с влязъл в сила съдебен акт по гр.д.№552/2008г. по описа на РС-Хасково със страни Б.Е.М. срещу М.М. и Д.М..  В същото време става ясно от данните по делото, че се претендира установяване на собственост върху поземлени имоти, които не съществуват в кадастралната карта в този си вид, поради допуснато изменение през 2008г. /77195.717.104; 77195.717.137 и 77195.717.136/. По отношение на останалите поземлени имоти, чиято собственост се цели да бъде установена в настоящото производство ищците са поискали да се допусне изменение на иска от установителен в осъдителен /ревандикационен/, като същевременно искат и конституиране на нови ответници. Съдът намира искането за преминаване от установителен в осъдителен на иска за собственост и едновременно конституирането на нови страни в настоящото производство за недопустимо, тъй като на практика се стига до предявяване на нови искове, съвсем различни от първоначално заявените с исковата молба. Предвид гореизложените съображения съдът намира, че производството по настоящото дело следва да се прекрати поради недопустимост на исковите претенции, тъй като с уточняващите молби не са отстранени констатираните нередовности, напротив допуснати са нови такива. По отношение на исковете с правно основание чл.537 ал.2 от ГПК съдебната практика е категорична, че същите са недопустими, когато се касае до атакуване на сделки, обективирани в нотариалните актове. Реда за отмяна по чл.537 ал.2 от ГПК се отнася единствено до констативните нотариални актове.

         Предвид гореизложените съображения съдът счита, че следва да се прекрати производството по настоящото дело поради констатираната недопустимост на исковите претенции. 

Мотивиран така, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№840/2016г. по описа на Районен съд-Хасково, поради недопустимост на предявените обективно и субективно искове с правно основание чл.124 ал.1 и чл.537 ал.2 от ГПК.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Хасково в едноседмичен срок от връчването.

 

                                          Съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.