Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 203

         гр.Хасково, 27.03.2017год.

 

         В  и м е т о  н а  н а р о д а

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на втори март

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

 

                                                          СЪДИЯ: ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

 

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр.д. № 280 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

***************************************************************************************************

 

         Водим от горното, съдът

 

Р   Е  Ш  И :

 

         ПРЕКРАТЯВА сключения на ******* в с.Б., Общ.С., Обл.Х., граждански брак между Р.Б.П., ЕГН ********** и А.Ю.Ю., ЕГН **********, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с.Б., Общ.С., Обл.Х., на А.Ю.Ю., ЕГН **********.

         По време на брака съпрузите нямат родени деца, за които да полагат грижи и да упражняват родителски права. Предвид факта, че нямат деца, не се дължи издръжка и не уговарят такава.

         Движимите вещи и парични влогове, придобити по време на брака, страните са си ги разделили извънсъдебно и не си дължат уравнение на дяловете.

         По време на брака страните не са придобивали недвижимо имущество, което е семейна имуществена общност и следва да бъде разделяно и нямат имуществени спорове в тази връзка.

         Нямат общи задължения към трети лица. Неизвестните за всеки от тях задължения, поети лично от всеки, се изплащат лично от съпруга длъжник.

         Никой от тях не е регистриран като търговец, не притежава дялове или акции в търговски дружества и между не съществуват имуществени спорове в тази връзка.

         След развода съпругата Р.Б.П., ЕГН **********, ще носи фамилното име – П.. 

         Разноските по делото се поемат от страните така, както са направени.

         Със споразумението страните декларират, че са уредили всички имуществени и неимуществени отношения помежду си и заявяват, че нямат никакви претенции помежду си.

          ОСЪЖДА Р.Б.П., ЕГН **********,  да заплати по сметка на Районен съдХасково сумата в размер на 20 лева, представляваща държавна такса по допускане на развода.

ОСЪЖДА А.Ю.Ю., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съдХасково сумата в размер на 20 лева, представляваща държавна такса по допускане на развода.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                                     СЪДИЯ: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.