Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 164

13.03.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                              Трети граждански състав

на четиринадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Велислава Ангелова

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело205 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

*****************************************************************************

         Мотивиран така, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на ****** в гр.Х. граждански брак между Г.А.Г. с ЕГН:********** и Г.Д.Г. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на майката Г.Д.Г. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на детето А.Г.Г. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето А.Г.Г. с ЕГН:********** при майката Г.Д.Г. с ЕГН:********** на адрес *****.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Г.А.Г. с ЕГН:********** с детето А.Г.Г. с ЕГН:********** с право да вижда и взема детето при себе си всяка събота и неделя от месеца от 9ч. на съботния ден до 20ч. на неделния ден с преспиване и един месец през лятото, когато майката не ползва годишния си отпуск, със задължение да връща детето в дома на майката след изтичане на определеното време.                    

ОСЪЖДА Г.А.Г. с ЕГН:********** да заплаща на А.Г.Г. с ЕГН:**********, действащ като непълнолетен със съгласието на своята майка и законен представител Г.Д.Г. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 120лв., считано от датата на подписване на споразумението /16.01.2017г./ до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

Заявяват, че не са придобили по време на брака недвижими имоти, а движимите вещи поделили извънсъдебно и нямат взаимни претенции от имуществен характер. 

ПРЕДОСТАВЯ на Г.Д.Г. с ЕГН:********** ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр.Х., ж.к.**************.

След прекратяване на брака молителката Г.Д.Г. с ЕГН:********** ще носи брачното си фамилно име – Г..

Разноските по делото ще бъдат заплатени по равно от молителите.

         ОСЪЖДА Г.Д.Г. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА Г.А.Г. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 106,40лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.