Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

195/23.03.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на девети март две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Гергана Докузлиева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 36 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на гл. ХXV от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ - "Бързо производство".

Образувано е по исковa молба от Б.Д.Б., чрез адвокат Станислав Йорданов от АК-Хасково, с правно основание чл. 128, т. 2 от Кодекса на труда /КТ/ срещу АБ" АД.

Ищецът твърди, че работил в ответното дружество по силата на трудов договор на длъжност „маш.булдозер", с основно месечно трудово възнаграждение първоначално в размер на 700 лева, а от 01.05.2016 г. - 480 лева. Трудовото му правоотношение било прекратено на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ – по взаимно съгласие, на 02.11.2016 г. Работодателят му издал справка за начислени/изплатени работни заплати, от която било видно, че не му били изплатени следните суми за трудови възнаграждения, а именно: за месец октомври 2014 г. - 65,95 лева; за месец ноември 2014 г. - 598,11 лева; за месец декември 2014 г. - 598,11 лева; за месец януари 2015 г. - 219,75 лева; за месец февруари 2015 г. - 46,53 лева; за месец март 2015 г. - 307,83 лева и за месец април 2015 г. - 758,19 лева, или общо 2 594,47 лева. В същата справка било отразено и намаление на тази сума, а именно: на отделен ред със сумата от 16,80 лева със знак „минус" за всеки от следните 11 месеца: май 2015 г.; юни 2015 г.; януари 2016 г.; февруари 2016 г.; март 2016 г.; април 2016 г.; май 2016 г.; юни 2016 г.; юли 2016 г.; август 2016 г. и септември 2016 г., или сумата на намалението била общо 184,80 лева. Следователно, общата сума на неизплатените му нетни трудови възнаграждения за периода от месец октомври 2014 г. до месец април 2015 г. включително възлизала на 2 409,67 лева. Предвид изложеното се иска да се постанови решение, с което да се осъди ответникът да заплати на ищеца горепосочената сума, ведно със законната лихва върху нея от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски.

С молба с вх. рег. № 5799/08.03.2017 г. ищецът, чрез процесуалния си представител, е заявил, че поддържа иска и е направил искане да бъде постановено неприсъствено решение.

Ответникът, редовно уведомен, не е депозирал в срок писмен отговор, не се е явил и не е изпратил представител в първото по делото редовно с.з., като не е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност и съобразявайки изложеното по-горе, намира следното:

В настоящия случай са налице предпоставките на чл. 238 и чл. 239 ГПК за постановяване на неприсъствено решение, тъй като ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото редовно заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие и ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение срещу ответника, като с Определение № 214/20.02.2017 г. на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. На следващо място, искът е вероятно основателен с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства и събраните писмени доказателства.

Предвид изложеното съдът намира, че са налице всички предпоставки за постановяване на исканото неприсъствено решение против ответника, с което да бъде уважен предявеният иск, като на основание чл. 239, ал. 2 ГПК не е необходимо да излага мотиви съобразно чл. 236, ал. 2 ГПК, а само указва, че решението се основава на наличието на такива предпоставки.

С оглед изхода на делото и че ищецът е направил изрично и своевременно искане за разноски, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК единствено на същия следва да се присъдят такива, а именно сумата от 400,00 лева съобразно ангажираните доказателства за извършването им и представения списък по чл. 80 ГПК. На основание чл. 78, ал. 6 ГПК ответникът ще следва да бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд - Хасково дължимата държавна такса върху уважения размер на предявения иск, а именно сумата от 96,39 лева, определена на база чл. 1 Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА "АБ" АД, ЕИК 836014515, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. “Съединение” № 38, на основание чл. 128, т. 2 КТ, да заплати на Б.Д.Б., ЕГН ********** ***, съд. адрес:***, сумата от 2 409,67 лева, представляваща неизплатено нетно трудово възнаграждение за периода от месец октомври 2014 г. до месец април 2015 г. включително, ведно със законната лихва върху нея от датата на подаване на исковата молба – 05.01.2017 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА "АБ" АД, ЕИК 836014515, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. “Съединение” № 38, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, да заплати на Б.Д.Б., ЕГН ********** ***, съд. адрес:***, сумата от 400,00 лева, представляваща направени разноски по делото.

ОСЪЖДА "АБ" АД, ЕИК 836014515, седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. “Съединение” № 38, на основание чл. 78, ал. 6 ГПК, да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд – Хасково сумата от 96,39 лева, представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лева за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал. 4 ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.

                                                                                                                                  

                                                                                СЪДИЯ:/п/ не се чете

     /Петър Вунов/

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.