П Р О Т О К О Л

 

 

20.03.2017 година                                                  град Хасково

Хасковски районен съд                                         І-ви Граждански състав 

На двадесети март                                                 две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                       Председател:  МАРИЯ АНГЕЛОВА

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                                           

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:…………………..

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

Адм.д. № 11 по описа за 2016 година.

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

           

            ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА А.Ш.Х., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. Иван Иванов, редовно упълномощен по делото.

            ОТВЕТНИКЪТ Кметът на Община Стамболово, редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Пейчев, редовно упълномощен по делото.

            По хода на делото:

            АДВ. ИВАНОВ – Г-жо Председател, моля да не давате ход на производството. Считам, че настоящото производство по своя административен характер следва да бъде разгледано от Административен съд – Хасково, с оглед Определение № 19/15.03.2017г., постановено от Смесен петчленен състав на ВКС и ВАС, с което по подобен вид дело, на основание § 15 ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, съставът се е произнесъл, че тези дела са подведомствени за разглеждане от страна на административните съдилища. Доколкото разпоредбите на чл. 130 от Закона за съдебната власт указват задължителния характер за правоприлагането, то моля уважаемия състав да повдигне препирня за подсъдност, с оглед постановяване на законосъобразно решение. Представям Определение № 19/15.03.2017г., постановено от Смесен петчленен състав на ВКС и ВАС.

            АДВ. ПЕЙЧЕВ – Поддържам становището на колегата.

            Съдът намира направеното възражение от страна на жалбоподателката, което се признава и от ответната страна, за основателно.

            Предмет на обжалване в настоящото административно производство е заповед на Кмета на Община Стамболово, издадена на основание, както се сочи в самата нея, чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, вр. чл. 26, ал.2 от ЗЗД, вр. чл. 37и и сл. от ЗСПЗЗ. С тази заповед е прекратен договор, сключен между Община Стамболово и жалбоподателката, за ползване на пасища и мери, публична общинска собственост. Относно това, на чий съд е подведомствено разглеждането на  настоящия правен спор, е налице задължителна за съда съдебна практика, изразена в т. 10 от Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015г. по тълкувателно дело № 2/2014г. на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС, Първа и Втора колегия на ВАС. Според постановеното в тази точка, отдаването на земите от Общинския поземлен фонд под наем или аренда, е акт на управление на общински имот, респ. и прекратяването на тези правоотношения. Актовете на Кмета на общината, с което той прекратява договорите за отдаване за временно и възмездно ползване на земеделска земя, каквато по съществото си представлява оспорената в настоящото производство заповед, са актове по прилагането на чл. 24а от ЗСПЗЗ. В този случай кметът действа като орган на власт, в изпълнение на изискване на закона, а не като равнопоставен гражданскоправен субект, поради което издадените от него заповеди са актове по ЗМСМА, както се сочи и в самата обжалвана заповед, а не актове по ЗСПЗЗ или ППЗСПЗЗ, независимо, че се касае за земеделска земя.

Ето защо настоящият съдебен състав намира, че производството по обжалване на процесната заповед не попада в приложното поле на § 19 от ЗИД на АПК, който не може да се тълкува и разширително. Ето защо налага се извод, че настоящият правен спор би следвало да се разгледа от Административен съд – Хасково. В изложеният смисъл е освен цитираното от съда тълкувателно постановление, така също и цитираното от пълномощника на жалбоподателката Определение № 19/15.03.2017г. на Смесен петчленен състав на ВКС и ВАС по адм. дело № 52/2016г.

Ето защо и на основание чл. 135, ал.5, вр. ал. 4 от АПК, следва да се повдигне спор за подсъдност по настоящото дело.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И: 2

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 11/2016г. на Хасковски районен съд.

            ПОВДИГА спор за подсъдност пред Състав, включващ трима представители на ВКС и двама представители на ВАС, относно подсъдността на разглеждането на правния спор по настоящото адм. дело № 11/2016г. на Хасковски районен съд.

            ИЗПРАЩА делото на Състава по чл. 135, ал.4 от АПК за произнасяне по компетентност.

            Определението не подлежи на обжалване.

            Заседанието приключи в 10:00 часа.

            Протоколът се изготви на 20.03.2017г.

 

 

 

 

                                                                       Председател: /п/ не се чете

 

 

                                                                       Секретар: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.