Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

97/20.02.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и трети януари две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Павлина Николова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2935 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

*******************************************************************************************************

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на ***** в гр. Ш. граждански брак между Д.Г. К., ЕГН ********** и Н.Д.К., ЕГН **********,***, съдебен адрес:*** - адв. Т. В., поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Упражняването на родителските права върху родените от брака деца Д.Н. К., ЕГН **********, и Н. Н. К., ЕГН **********, се предоставя на майката Д.Г. К., ЕГН ********** и за местоживеене на децата се определя местоживеенето на майката - понастоящем в гр. Х., ул. *******, като децата ще следват местоживеенето на майката при промяната му.

2. На бащата Н.Д.К., ЕГН ********** се определя следния режим на свиждане с децата Д.Н. К., ЕГН **********, и Н. Н. К., ЕГН ********** - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 ч. в събота до 19.00 ч. в неделя /с преспиване/ и 30 дни през лятото, когато майката Д.Г.К. ЕГН ********** не е в платен годишен отпуск, със задължение да връща децата на майката след изтичане на определеното време.

3. Бащата Н.Д.К., ЕГН ********** се задължава да заплаща на Д.Г.К., ЕГН **********, като майка и законна представителка на децата Д.Н.К., ЕГН **********, и Н.Н.К., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 160 лв. за Д. и 140 лв. за Н., платима до 10 - то число на всеки месец по банкова сметка *** № 02/0000000019490220, IBAN: ***, BIC: ***, считано от 01.01.2017 г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжките, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

4. Ползването на семейното жилище, представляващо първи жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда с приземие, находящо се в гр. Х., ул. *******, с площ 64 кв.м., заснето в действащите КККР на гр. Хасково като самостоятелен обект в сграда с идентификатор77195.711.177.2.1, собственост на „Къстъм Моторс" ЕАД с ЕИК 204175586, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. Добри Войников" № 9 – 13, ет. 1, ап. 10, представлявано от Н.Д.К., се предоставя на Д.Г. К., ЕГН **********, за срок от една година, като отношенията между нея и търговското дружество - собственик на жилището се уреждат с отделен наемен договор.

5. След развода Д.Г. К., ЕГН ********** запазва брачното си фамилно име К..

6. Д.Г. К. и Н.Д.К. заявяват, че нямат претенции един към друг за издръжка.

7. Страните уреждат собствеността на придобитите по време на брака движими вещи както следва:

7.1. В дял на Д.Г. К., ЕГН ********** се поставя и тя става изключителен собственик на следното МПС:

- мотоциклет марка „Ямаха", модел „ЮЗФ 600 Р", с ДКН № *******, с рама **********, със застрахователна стойност 800 лв.;

7.2. В дял на Н.Д.К., ЕГН ********** се поставят и той става изключителен собственик на следните МПС:

- мотоциклет марка „Кавазаки", модел „440 А", с ДКН № *******, с рама **********, със застрахователна стойност 1 500 лв.;

- мотоциклет марка „Сузуки", модел „ТА 1000 Р", с ДКН № ********, с рама *********, със застрахователна стойност 1 500 лв.;

- къмпинг автомобил марка „Фиат", модел "Дукато 280 14", с ДКН № **********, с рама ************, със застрахователна стойност 3 000 лв.;

- ремарке за лек автомобил марка „Нептун", модел "Н 6 220 ПМ 2", с ДКН № **********, с рама ************, със застрахователна стойност 300 лв.;

- ремарке за лек автомобил, модел "туристическо", с ДКН № ********, с рама *******, със застрахователна стойност 150 лв.;

като общата стойност на получените в негов дял МПС възлиза на 6 450 лв.

8. Д.Г. К. и Н.Д.К. заявяват, че нямат претенции един към друг за уравнение на дяловете им от движимите вещи, на които стават изключителни собственици, съгласно т. 7.1. и т. 7.2.

9. Останалите движими вещи от личен и битов характер, придобити от страните по време на брака им, са доброволно поделени между тях и двамата нямат имуществени претенции един към друг.

10. Разноските по делото се поемат от Д.Г. К. и Н.Д.К. по равно, а държавните такси се заплащат, както са присъдени от съда.

11. С настоящото споразумение Д.Г. К. и Н.Д.К. уреждат напълно всички лични и имуществени отношения, произтичащи от прекратяване на брака им и нямат други претенции един към друг.

ОСЪЖДА Д.Г. К., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адв. Таня Ванкова, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 36,00 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Н.Д.К., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:*** - адв. Таня Ванкова, да заплати по сметка на Районен съд – Хасково сумата от 365,00 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

  СЪДИЯ: /п/ не се чете

 

        /Петър Вунов/

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.