Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

96/20.02.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и трети януари две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Павлина Николова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2930 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

*******************************************************************************************************************

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на ***** в гр. Х. граждански брак между Д.Б.И., ЕГН ********** и Т.Й.И., ЕГН **********,***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете Б.Д.И., ЕГН ********** се предоставя на майката Т.Й.И., ЕГН **********, с право на бащата Д.Б.И., ЕГН ********** да го вижда и взема при себе си всяка събота и неделя в месеца от 09.00 часа на съботния ден до 19.00 часа на неделния ден, с преспиване, освен ако не са празнични дни като Коледа, Нова Година, Великден и личните празници на майката - рожден ден и имен ден, които лични празници детето ще прекарва с майка си, както и по един месец през лятото, когато майката не ползва годишен отпуск, със задължение на бащата да го връща след изтичането на срока. Празничните дни Коледа и Нова Година роденото от брака дете Б.Д.И. ще се редува да прекарва с единия от родителите си и неговите близки, а на следващата година - с другия родител, като в една календарна година ще прекарва Коледните празници с единия си родител, а Новогодишните празници - с другия родител. Празничните дни за Коледа през 2016 г. ще прекара с баща си Д.Б.И., а Новогодишните празници през 2016 г. с майка си Т.Й.И.. През следващата календарна 2017 г. ще прекара празничните дни за Коледа с майка си, а Новогодишните с баща си и т.н. По същият начин родителите ще се редуват да празнуват с детето и Великденските празници. Великденските празници през 2017 г. роденото от брака дете Б.Д.И. ще прекара с баща си Д.Б.И.. По време на празничните дни бащата ще взема детето при себе си от 09.00 часа на първия почивен ден до 19.00 часа на последния почивен ден.

2. Местоживеенето на роденото от брака дете Б.Д.И., ЕГН ********** ще бъде при майката Т.Й.И., ЕГН **********,***.

3. Бащата Д.Б.И., ЕГН ********** се задължава да заплаща на Т.Й.И., ЕГН **********, като майка и законен представител на непълнолетното им дете Б.Д.И., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 140 /сто и четиридесет/ лева, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпването на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й заплащане, като издръжката е дължима до 30-то число на всеки календарен месец.

4. Семейното жилище, представляващо апартамент, състоящ се от всекидневна, кухня и санитарно помещение, находящ се в гр. Х., ул.********, собственост на Т.Й.И., се предоставя за ползване на Т.Й.И., ЕГН **********.

5. Придобитият по време на брака лек автомобил марка "Тойота версо", peг. № *******, рама ************, двигател № *********, цвят черен металик, се поставя в дял на Д.Б.И., ЕГН ********** и той става негов изключителен собственик след прекратяването на брака.

6. Придобитият по време на брака лек автомобил марка "Смарт фор фоур", peг. № ********, рама **********, двигател без номер, цвят светло син металик/сив металик, се поставя в дял на Т.Й.И., ЕГН ********** и тя става негов изключителен собственик след прекратяването на брака.

7. Задълженията по кредитна карта Американ експрекс № ******************, издадена от Юробанк България на Д.Б.И., ЕГН ********** в размер на 920.00 лв. към дата 27.12.2016 г. са в действителност на Т.Й.И., ЕГН ********** и същата се задължава в 6 месечен срок да ги погаси, като прави вноски в размер най-малко на минималната месечна погасителна вноска, посочена от Юробанк България.

8. Придобитият по време на брака недвижим имот, а именно: едноетажна стопанска сграда - фризьорски салон, представляваща сграда с идентификатор № 77195.716.41.1 по КК на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на Изп. д. на АК София, построена въз основа на отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор № 77195.716.41, с площ на сградата от 26 кв.м., на един етаж, с предназначение за търговия, находяща се на адрес по нотариален акт и по скица - гр. Хасково, ул. „Генерал Радецки", а по данъчна оценка - гр. Х., ул. ********, ведно с отстъпеното право на строеж върху недвижимия имот, се поставя в дял на Т.Й.И., ЕГН ********** и тя става негов изключителен собственик след прекратяването на брака.

За уравняване на дяловете Т.Й.И., ЕГН ********** се задължава да заплати на Д.Б.И., ЕГН ********** в едноседмичен срок от постановяване на съдебното решение сумата от 3 500 /три хиляди и петстотин/ лева по следната банкова сметка *** Д.Б.И. - *********************.

9. Т.Й.И., ЕГН ********** заявява, че няма каквито и да е претенции към притежаваните от Д.Б.И., ЕГН ********** дружествени дялове от „Дивна 2014" ЕООД, ЕИК 202970358, със седалище и адрес на управление: гр.Х., ул. **********, нито към имуществените и личните правата, които тези дялове носят на притежателя си.

10. Движимите вещи страните са поделили доброволно помежду си и нямат взаимни претенции от имуществен характер.

11. Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

12. След прекратяването на брака страните не си дължат издръжка един на друг.

13. След прекратяване на брака съпругата Т.Й.И., ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име – Т..

14. Страните заявяват, че с настоящото споразумение уреждат всички лични и имуществени отношения, произтичащи от прекратяването на брака им и че за вбъдеще няма да имат никакви претенции един към друг.

ОСЪЖДА Д.Б.И., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 230,80 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Т.Й.И., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 514,04 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                                             

 

СЪДИЯ: /п/ не се чете

 

       /Петър Вунов/

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.